Câu hỏi trắc nghiệm Luật công chức

25 Câu hỏi trắc nghiệm Luật công chức

Ở bài viết trước VnDoc đã chia sẻ cho các bạn bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức, Luật giáo dục. Trong bài viết này VnDoc xin được tiếp tục chia sẻ bộ câu hỏi trắc nghiệm Luật công chức có đáp án nhằm giúp các bạn đạt kết quả tốt hơn trong kỳ thi tuyển công chức sắp tới.

Mời các bạn làm bài Test Trắc nghiệm luật công chức

Tại liệu ôn thi công chức

1: Luật Cán bộ, công chức được Quốc hội thông qua vào ngày, tháng, năm nào?

Ngày 13 tháng 11 năm 2008

Ngày 20 tháng 10 năm 2009

Ngày 13 tháng 11 năm 2009

Ngày 15 tháng 11 năm 2010

2: Luật Cán bộ, công chức quy định có mấy nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?

4 nguyên tắc

5 nguyên tắc

6 nguyên tắc

7 nguyên tắc

3: Luật Cán bộ, công chức quy định khi bổ nhiệm vào ngạch công chức phải có điều kiện nào sau đây?

Có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch

Có đủ tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp

Khi có sự thay đổi chức danh nghề nghiệp

Khi đạt kết quả trong kỳ thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp

4: Luật Viên chức quy định trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức phải tuân thủ nguyên tắc nào sau đây?

Tận tụy phục vụ nhân dân

Bảo đảm sự lãnh đạo và thống nhất quản lý của Nhà nước

Bảo đảm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

Việc tuyển dụng, sử dụng viên chức được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và căn cứ vào hợp đồng làm việc

3. Trong các nội dung sau, nội dung nào thuộc nguyên tắc quản lý viên chức quy định tại Luật Viên chức?

Tận tụy phục vụ nhân dân

Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử

Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân

Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước

6: Luật Viên chức quy định trong hoạt động nghề nghiệp viên chức có các quyền nào sau đây?

Được quyết định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc hoặc nhiệm vụ được giao

Được giao quyền tương xứng với nhiệm vụ

Được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn được giao

Được pháp luật bảo vệ khi thi hành công vụ

7: Theo quy định hiện hành, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức được hiểu như thế nào?

Là hợp đồng không xác định thời hạn làm việc

Là hợp đồng không xác định thời hạn làm việc trong vòng 36 tháng

Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng

Là hợp đồng lao động vĩnh viễn

8: Theo quy định hiện hành, thời gian tập sự của Viên chức là bao nhiêu tháng?

Từ 03 tháng đến 06 tháng

Từ 03 tháng đến 12 tháng

Từ 03 tháng đến 09 tháng

Từ 6 tháng đến 12 tháng

9: Đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào sau đây?

Viên chức có 01 năm bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

Viên chức có 03 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ

Cả a, b, c đúng

10: Theo quy định hiện hành, hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức được hiểu như thế nào?

Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng

Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian đủ 36 tháng

Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 24 tháng

Cả a, b, c sai

11: Thời hạn người dự tuyển gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển công chức?

Trong thời hạn 15 ngày

Trong thời hạn 20 ngày

Trong thời hạn 30 ngày

Trong thời hạn 40 ngày

12. Kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc trong thời hạn chậm nhất là bao nhiêu ngày trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác?

chậm nhất 1 5 ngày

chậm nhất 2 0 ngày

chậm nhất 3 0 ngày

chậm nhất 6 0 ngày

13: Thời gian tập sự đối với công chức loại C là bao nhiêu tháng?

06 tháng

10 tháng

09 tháng

12 tháng

14: Thời gian tập sự đối với công chức loại D là bao nhiêu tháng?

03 tháng

18 tháng

06 tháng

12 tháng

15: Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?

Được hưởng 75%

Được hưởng 85%

Được hưởng 90%

Được hưởng 70%

16. Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp nào sau đây?

Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Làm việc trong các ngành, nghề đặc biệt

Là đội viên trí thức trẻ tình nguyện đủ 12 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ

Cả a, b, c đúng

17: Nội dung nào sau đây là một trong những nội dung tập sự của viên chức?

Tập giải quyết, thực hiện các công việc của vị trí việc làm được tuyển dụng

Tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan,tổ chức, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng

Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng

a, c đúng

18: Trong thời gian hướng dẫn tập sự, người hướng dẫn tập sự đối với viên chức được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm là bao nhiêu so với mức lương tối thiểu hiện hành?

0,2 mức lương tối thiểu hiện hành

0,3 mức lương tối thiểu hiện hành

0,5. mức lương tối thiểu hiện hành

0,4 mức lương tối thiểu hiện hành

19: Thời hạn biệt phái viên chức là bao nhiêu năm?

Không quá 3 năm

Không quá 4 năm

Không quá 5 năm

Không quá 2 năm

20: Theo quy định hiện hành, công chức cấp xã có bao nhiêu chức danh?

05 chức danh

06 chức danh

07 chức danh

08 chức danh

21: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 1 được quy định bao nhiêu người?

Không quá 22 người

Không quá 23 người

Không quá 24 người

Không quá 25 người

22: Số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 2 được quy định bao nhiêu người?

Không quá 19 người

Không quá 21 người

Không quá 23 người

Không quá 25 người

23: Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung là bao nhiêu?

0,10 so với mức lương tối thiểu

0,15 so với mức lương tối thiểu

0,25 so với mức lương tối thiểu

0,30 so với mức lương tối thiểu

24. Bí thư Đảng ủy ở cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo so với mức lương tối thiểu chung là bao nhiêu?

0,30 so với mức lương tối thiểu

0,50 so với mức lương tối thiểu

0,40 so với mức lương tối thiểu

0,60 so với mức lương tối thiểu

25: Sở Nội vụ chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan nào?

UBND tỉnh

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Bộ Nội vụ

Đánh giá bài viết
3 12.831
Sắp xếp theo

    Thi công chức - viên chức

    Xem thêm