Đề cương ôn thi công chức chuyên ngành thống kê

Tài liệu ôn thi công chức chuyên ngành văn phòng thống kê

Nội dung ôn tập thi công chức cấp xã năm 2019 môn nghiệp vụ chuyên ngành chức danh văn phòng thống kê. Bộ đề cương ôn thi công chức chuyên ngành thống kê bao gồm 2 phần là văn bản tham khảo và tài liệu ôn tập sẽ giúp các bạn ôn thi hiệu quả và đúng trọng tâm.

Nội dung ôn tập thi công chức ngành thống kê

I. Phần A. Văn bản tham khảo

1. Luật cán bộ công chức ngày 13/11/2008

2. Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015

3. Luật lưu trữ số 01/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội.

4. Nghị định số 112/2011/ ND-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (điều 3, điều 4)

5. Thông tư số 06/2012/TT-BNV (điều 5)

6. Thông tư số 21/2012/TT-BCA ngày 13 tháng 4 năm 2012

.............

II. Phần B. Tài liệu ôn tập

Mời các bạn sử dụng file tải về để thuận cho việc nghiên cứu và ôn tập.

Đánh giá bài viết
3 3.381
Sắp xếp theo
    Thi công chức - viên chức Xem thêm