Câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức tiểu học

Đề thi trắc nghiệm thi viên chức tiểu học

Câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức tiểu học là tài liệu ôn tập thi công chức viên chức cho giáo viên tiểu học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung câu hỏi trắc nghiệm thi viên chức tiểu học trong bài viết sau đây của VnDoc.

Câu 1 : Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Điều 21 quy định:

 1. Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và công nhận đối với trường tiểu học công lập.
 2. Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo bổ nhiệm và công nhận đối với trường tiểu học công lập.
 3. Phó Hiệu trưởng là người giúp việc cho Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước
 4. Hiệu trưởng, do UBND huyện bổ nhiệm và công nhận đối với trường tiểu học công lập.

Câu 2: trường tiểu học đã đạt mức chất lượng tối thiểu cần phải:

 1. Dạy đủ các môn học theo quy định ở tiểu học
 2. Tăng thời lượng dạy tiếng việt và toán cho học sinh khó khăn về nhận thức
 3. Lựa chọn nội dung,thời lượng, phương pháp, hình thức phù hợp với từng đối tượng học sinh.
 4. Cả a,b,c đều đúng

Câu 3. Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: trường hợp vụ việc có những tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lí kỉ luật có thể kéo dài nhưng không quá?

 1. 2 tháng
 2. 3 tháng
 3. 4 tháng
 4. 5 tháng

Câu 4. Nguyên tắc dạy thêm , học thêm bao gồm mấy nguyên tắc?

 1. 4
 2. 5
 3. 6

Câu 5: Giáo viên làm kiêm công tác thanh tra nhân dân cấp trung học cơ sở được giảm bao nhiêu tiết trên tuần?

 1. 1 tiết.
 2. 2 tiết.
 3. 3 tiết.
 4. tiết.

Câu 6. Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: Thời hiệu xử lí kỉ luật kể từ thời điểm có hành vi vi phạm là?

 1. 12 tháng
 2. 24 tháng
 3. 36 tháng

Câu 7: Năng lực hiểu học sinh trong quá trình dạy học trên lớp là:

 1. Dự đoán được mức độ căng thẳng của học sinh khi tiếp thu bài mới.
 2. Xây dựng biểu tượng chính xác về mức độ lĩnh hội bài của học sinh.
 3. Xác định mức độ hiểu bài của học sinh qua nét mặt.
 4. Cả a, b và c.

Câu 8 : Nếu học sinh có hành vi xúc phạm danh dự , nhân phẩm của bạn hoặc của người khác ; đánh nhau gây rối trật tự , trị an trong nhà trường hoặc ngoài xã hội thì được xếp hạnh kiểm loại gì ?

 1. Tốt .
 2. Khá .
 3. TB
 4. Yếu
 5. Kém

Câu 9. Theo điều 51 Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 khác với điều 51 luật GD năm 2005 ở điểm nào?

 1. Luật GD 2005 trong điều 51 có 3 khoản còn Luật GD 200 trong điều 51 có 4 khoản
 2. Luật GD 2005 trong điều 51 có 2 khoản còn Luật GD 2009 trong điều 51 có 4 khoản
 3. Luật GD 2005 trong điều 51 có 3 khoản còn Luật GD 2009 trong điều 51có 4 khoản.
 4. cả 3 đều sai

Câu 10 : Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Quy định hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục và các hành vi không được làm của giáo viên tại điều mấy ?

 1. Điều 35 và điều 36
 2. Điều 37 và điều 38
 3. Điều 39 và điều 40

Câu 11: Thói quen đạo đức có thể hiểu là:

 1. Hành vi sẵn sàng thực hiện chuẩn mực đạo đức.
 2. Hành vi đạo đức ổn định đã trở thành nhu cầu của con người.
 3. Hành động tự động hoá.
 4. Cả a, b, c.

Câu 12. Theo điều 50 của luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 thì cơ quan quy định cụ thể điều kiện thành lập, cho phép hoạt động giáo dục đối với trường ở các cấp học và trình độ đào tạo khác là?

 1. Thủ tướng Chính phủ
 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước về dạy nghề theo thẩm quyền.
 4. Cả b và c đúng
 5. Cả a,b và c sai.

Câu 13 : Theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông, Mục tiêu giáo dục tiểu học là gì?

 1. Tất cả trẻ em đều được đi học cấp tiểu học.
 2. Trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 và trẻ 11 tuổi HTCT tiểu học.
 3. Tất cả trẻ em khuyết tật được đi học cấp tiểu học.
 4. Hình thành những cơ sở ban đầu về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẫm mĩ để tiếp tục học.

Câu 14: Yếu tố quan trọng trong cấu trúc nhân cách, quyết định niềm tin chính trị, quyết định hành vi và ảnh hưởng của thầy giáo đối với trẻ là:

 1. Lí tưởng đào tạo thế hệ trẻ.
 2. Thế giới quan khoa học.
 3. Phẩm chất đạo đức.
 4. Lòng yêu trẻ.

Câu 15. Điều 53 Điều 53 Thời hiệu, thời hạn xử lí kỉ luật quy định: Thời hạn xử lí kỉ luật không quá?

 1. 1 tháng
 2. không quá 1 tháng
 3. 2 tháng
 4. Không quá 2 tháng

Câu 16 : Để đổi mới giáo dục thành công, thì khâu then chốt chính là:

 1. Đổi mới tư duy, nhận thức, nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên và đổi mới cơ chế quản lý giáo dục.
 2. Đổi mới tư duy, nhận thức và nội dung, phương pháp giáo dục.
 3. Đổi mới tư duy, nhận thức và mục tiêu giáo dục.
 4. Đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao năng lực của đội ngũ giáo viên và đổi mới cơ chế quản lý giáo dục

Câu 17. Điều 50: Kiểm tra, thanh tra?

 1. Cơ quan có thẩm quyền quản lí đơn vị sự nghiệp công lập, thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lí viên chức tại các đvị sự nghiệp công lập được giao quản lí
 2. Bộ Nội vụ thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lí viên chức theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 3. Các bộ, cơ quan ngang bộ, thanh tra việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lí.
 4. Cả 3 đều đúng.

Câu 18: Anh (Chị) hãy cho biết Luật Giáo dục hiện nay mà ngành đang sử dụng là Luật Giáo dục được ban hành vào năm nào?.

 1. 2004
 2. 2005
 3. 2006
 4. 2007

Câu 19: Điểm nào dưới đây không phù hợp với nghề dạy học?

 1. Nghề có đối tượng là con người đang phát triển.
 2. Nghề có công cụ lao động là nhân cách của chính người thầy.
 3. Nghề được phép tạo ra thứ phẩm.
 4. Nghề sáng tạo sư phạm cao.

Câu 20. Điểm sửa đổi bổ sung trong điều 49 của luật Gd số 44/2009/QH12 so với luật GD 2005 là?

 1. Luật 2005 chỉ có 2 khoản còn luật 2009 có 3 khoản.
 2. Luật 2005 chỉ có 2 khoản còn luật 2009 có 4 khoản.
 3. Luật 2005 chỉ có 2 khoản còn luật 2009 có 5 khoản.
 4. Luật 2005 chỉ có 3 khoản còn luật 2009 có 4 khoản.

Câu 21: Phẩm chất nào không phù hợp với tình cảm nghề dạy học?

 1. Thế giới quan Mác - Lênin, lí tưởng đào tạo thế hệ trẻ.
 2. Lòng yêu người, yêu nghề.
 3. Sự uỷ mị, yếu mềm đối với trẻ.
 4. Các phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Câu 22 : Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học ở tiểu học nhằm để:

 1. Cụ thể hoá những kiến thức, kỹ năng cơ bản, tới thiểu mà mọi học sinh cần phải đạt được.
 2. Bãi bỏ công văn 896/BGDD(T-GDTH V/v hướng dẫn điều chỉnh việc dạy vàhọc cho học sinh tiểu học
 3. Bãi bỏ công văn 9832/BGDD(T-GDTH V/v hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1,2,3,4,5
 4. Bãi bỏ 2 công văn trên

Câu 23. Theo luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 điều 50 là “điều kiện thành lập nhà trường và điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục” còn trong luật 2005 thì điều 50 có tên là ?

 1. điều kiện thành lập nhà trường
 2. điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục
 3. Thành lập nhà trường
 4. Cả 3 đều sai

Câu 24: Phương pháp giáo dục tốt nhất là:

 1. Áp đặt, cưỡng bức thực hiện theo mệnh lệnh.
 2. Giảng giải, thuyết phục, động viên , giám sát.
 3. Hoàn toàn để trẻ tự do làm theo ý mình.
 4. Cả a,b,c.

Câu 25. Theo điều 50 của luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 thì nhà trường được thành lập khi có đủ điều kiện nào?

 1. Có đề án thành lập trường phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế- xãhội và quy hoạch mạng lưới cơ sở GD đã được cơ quan nhà nước có thẩmquyền phê duyệt.
 2. Có đề án thành lập trường xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trìnhvà nội dung GD; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựngtrường, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường,
 3. Có đội ngũ cán bộ quản lí và nhà giáo đủ về số lượng và đồng bộ về cơcấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiệnmục tiêu, chương trình giáo dục.
 4. Cả a và b đúng
 5. Cả a,b và c đúng.

Câu 26: Điều 72 của Luật Giáo dục có qui định nhiệm vụ của nhà giáo. Anh (Chị) hãy cho biết nhà giáo có bao nhiêu nhiệm vụ?

 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9

Câu 27: Năng lực sư phạm của người thầy giáo bao gồm:

 1. Các năng lực dạy học.
 2. Các năng lực tổ chức.
 3. Các năng lực giáo dục.
 4. Cả a, b, c

Câu 28. Theo điều 50 của luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 thì cơ quan quy định cụ thể điều kiện thành lập, cho phép hoạt động giáo dục đối với trường đại học là?

 1. Thủ tướng Chính phủ
 2. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. Nhà nước
 4. Các bộ và cơ quan ngang bộ.

Câu 29: Giáo viên tham gia thi giáo viên giỏi cấp huyện phải đảm bảo các điều kiện:

 1. có thời gian công tác từ 01 năm trở lên, có 01 lần đậu GVG cấp trường,có SKKN đạt 6/10 điểm.
 2. có thời gian công tác từ 03 năm trở lên, có 02 lần đậu GVG cấp trường,có SKKN đạt 6/10 điểm.
 3. có thời gian công tác từ 05 năm trở lên, có 02 lần đậu GVG cấp trường,có SKKN đạt 6/10 điểm.
 4. có thời gian công tác từ 07 năm trở lên, có 04 lần đậu GVG cấp trường,có SKKN đạt 6/10 điểm.

Câu 30. Theo điều 48 Luật GD số 44/2009/QH12 thì “ Điều kiện, thủ tục và thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập; cho phép hoạt động GD, đình chỉ hoạt động GD sát nhập, chia tách, giái thể nhà trường được quy định tại các điều 50, 50a, 50b và điều 51 của luật này” khác với luật số 38/ 2005/ QH11 là?

 1. Luật 2005 là điều 50 và 51
 2. Luật 2005 là điều 50a, 50b và 51
 3. Luật 2005 là điều 50
 4. Luật 2005 là điều 51

Câu 31. Nguyên tắc dạy thêm , học thêm bao gồm mấy nguyên tác?

 1. 4
 2. 5
 3. 6

Câu 32: Về học sinh, một đơn vị xã đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2 khi có tỉ lệ học sinh học từ 9 đến 10 buổi/tuần là:

 1. 20% trở lên
 2. 30% trở lên
 3. 40% trở lên
 4. 50% trở lên

Câu 33: Lòng yêu trẻ của người thầy giáo được thể hiện qua:

 1. Thái độ hài lòng, sung sướng khi được tiếp xúc với trẻ em.
 2. Sự quan tâm đầy thiện chí đối với trẻ em.
 3. Sẵn sàng giúp đỡ trẻ em trong mọi điều kiện.
 4. Cả a, b, c

Câu 34 : Đơn vị xã (phường) được công nhận đạt chuẩn PCGDTH đúng độ tuổi phải đạt:

 1. Huy động ít nhất 80% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1
 2. Huy động ít nhất 90% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1
 3. Huy động ít nhất 95% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1
 4. Huy động ít nhất 98% số trẻ em ở độ tuổi 6 tuổi vào lớp 1

Câu 35. Điều 52 Các hình thức kỉ luật đối với viên chức quy định: cơ quan nào quy định việc áp dụng các hình thức kỉ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lí kỉ luật đối với viên chức. ?

 1. Đơn vị sự nghiệp công lập
 2. Bộ giáo dục và đào tạo
 3. Chính phủ
 4. Các bộ, cơ quan ngang bộ

Câu 36 : Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo “Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 30/2014-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, Đánh giá định kỳ bằng điểm số cuối học kỳ I và cuối năm được quy định ở những khối lớp nào?

 1. Khối lớp 1, khối lớp 2 và khối lớp 3.
 2. Khối lớp 4 và khối lớp 5.
 3. Tất cả các khối lớp.

Câu 37. Theo điều 50 của luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 2009 thì nhà trường được phép hoạt động giáo dục khi có đủ điều kiện nào?

 1. Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng,đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục và tổ chức các hoạt động GD.
 2. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động GD.
 3. Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường.
 4. Cả a,b và c đúng.

Câu 38: Điểm nào dưới đây không phù hợp với nghề dạy học?

 1. Nghề tạo ra sản phẩm tiêu dùng cho xã hội.
 2. Nghề tạo ra nhân cách con người.
 3. Nghề tái sản xuất sức lao động cho xã hội.
 4. Nghề làm cầu nối giữa quá khứ và tương lai.

Câu 39: Anh (Chị) hãy cho biết cấp nào ra quyết định công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia ?

 1. Bộ GD-ĐT
 2. Sở GD-ĐT
 3. UBND cấp tỉnh
 4. UBNDcấp huyện

Câu 40. Theo điều 50 của luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 thì nhà trường được thành lập khi có đủ mấy điều kiện?

 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 1

Câu 41. Điều 52 Các hình thức kỉ luật đối với viên chức quy định: Hình thức kỉ luật cách chức chỉ áp dụng đối với.

 1. Viên chức
 2. Cán bộ
 3. Viên chức quản lí
 4. Cả 3 đều sai.

Câu 42. Theo điều 50 của luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 thì nhà trường được phép hoạt động giáo dục khi có đủ mấy điều kiện?

 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7

Câu 43. Theo điều 50 của luật GD sửa đổi và bổ sung 2009 thì nhà trường được phép hoạt động giáo dục khi có đủ điều kiện nào?

 1. Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường.
 2. Địa điểm xây dựng trường bảo đảm môi trường GD, an toàn cho người học, người dạy và người lao động.
 3. Có chương trình GD và tài liệu giảng dạy học tập theo quy định phù hợp với mỗi câp học và trình độ đào tạo.
 4. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục.
 5. Cả a,b,c và d đều đúng

Câu 44: Anh chị hiểu thế nào về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học:

 1. Chuẩn nghề nghiệp GVTH là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, kiến thức, kĩ năng sư phạm mà giáo viên tiểu học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục tiểu học.
 2. Chuẩn nghề nghiệp GVTH là quy trình đánh giá, xếp loại giáo viên tiểu học được áp dụng với mọi loại hình GVTH tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong hệ thống giáo dục giáo dục quốc dân.
 3. Chuẩn nghề nghiệp GVTH là cơ sở đề xuất chế độ, chính sách đối với GVTH về mặt nghề nghiệp đi kèm với các điều kiện về văn bằng, chuẩn đào tạo.

Câu 45. Theo điều 50a Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì Nhà trường bị đình chỉ hoạt động GD trong những trường hợp nào?

 1. Có hành vi gian lận để được cho phép hoạt động GD
 2. Không bảo đảm 1 trong các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 50 củaLuật này.
 3. Người cho phép hoạt động GD không đúng thẩm quyền
 4. Cả a,b và c đúng

Câu 46. Theo điều 50a Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với nhà trường phải xác định rõ :

 1. lý do đình chỉ
 2. thời hạn đình chỉ
 3. Biện pháp bảo đảm quyền lợi của nhà giáo, người học và người lao động trong trường.
 4. Cả 3 đều đúng.

Câu 47. Theo điều 51 Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 cơ quan có thẩm quyền thành lập trường mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường THCS, trường PT dân tộc bán trú là:

 1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 48: Theo Thông tư số 32/2009/TT-BGDĐT ngày 27/10/2009 của Bộ GDĐT, Hiệu trưởng có trách nhiệm trả lời khiếu nại của cha mẹ hoặc người giám hộ học sinh về đánh giá, nhận xét, xếp loại theo phạm vi và quyền hạn của mình:

 1. a) Thời gian trả lời khiếu nại chậm nhất 7 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại
 2. b) Thời gian trả lời khiếu nại chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại
 3. c) Thời gian trả lời khiếu nại chậm nhất 15 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại
 4. d) Thời gian trả lời khiếu nại chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại

Câu 49. Theo điều 50a Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì Nhà trường bị đình chỉ hoạt động GD trong những trường hợp nào?

 1. Không triển khai hoạt động GD trong thời hạn quy định kể từ ngày được phép hoạt động GD
 2. Vi phạm quy định của Pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ.
 3. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
 4. Cả a,b,c đều đúng.

Câu 50. Điều 51. Khen thưởng quy định:

 1. Viên chức có công trạng, thành tích và cống hiến trong công tác,hoạt động nghề nghiệp thì được khen thưởng, tôn vinh theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.
 2. Viên chức được khen thưởng do có công trạng, thành tích đặc biệt được xét nâng lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc theo quy định của Chính phủ.
 3. Viên chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập giao phó.
 4. a và b đúng.

Câu 51. Theo điều 50a Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì Nhà trường bị đình chỉ hoạt động GD trong mấy trường hợp?

 1. 3
 2. 5
 3. 6
 4. 8

Câu 52. Điều 48 cơ quan quy định quản lí viên chức là?

 1. Bộ giáo dục và đào tạo
 2. đơn vị sự nghiệp công lập
 3. Chính phủ
 4. Nhà nước

Câu 53. Theo điều 50b Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 thì nhà trường bị giải thể trong những trường hợp nào?

 1. Vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý, tổ chức và hoạt động của nhà trường.
 2. Hết thời hạn đình chỉ hoạt động GD mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.
 3. Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường không còn phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.
 4. Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường.
 5. Cả a,b,c và d đều đúng.

Câu 55. Theo điều 51 Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 cơ quan có thẩm quyền thành lập trường cao đẳng trường dự bị đại học là:

 1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 56. Theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT thì dòng nào dưới đây là sai:

 1. Giáo viên không thông báo trước lớp những điểm chưa tốt của học sinh.
 2. Giáo viên không thông báo trong cuộc họp cha mẹ học sinh những điểm chưa tốt của học sinh.
 3. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá học sinh.
 4. Học sinh có quyền nêu ý kiến và được nhận sự hướng dẫn, giải thích của giáo viên, hiệu trưởng về kết quả đánh giá.

Câu 57. Theo điều 51 Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 cơ quan có thẩm quyền thành lập trường THPT, trường PT dân tộc nội trú, trường trung cấp thuộc tỉnh là?

 1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 58. Theo điều 51 Luật GD sửa đổi và bổ sung năm 2009 cơ quan có thẩm quyền thành lập trường trung cấp trực thuộc là

 1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện.
 2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ
 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 60: Trong quy định về Chuẩn nghề nghiệp GVTH được ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT, quy định Chuẩn bao gồm:

 1. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 3 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 6 tiêu chí.
 2. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 5 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí.
 3. 3 lĩnh vực, mỗi lĩnh vực có 4 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 3 tiêu chí.
Đánh giá bài viết
6 10.738
Sắp xếp theo

Thi công chức - viên chức

Xem thêm