Câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức - Đề 6

Câu hỏi trắc nghiệm về Luật viên chức

Câu hỏi trắc nghiệm Luật viên chức - Đề 6 với đáp án chi tiết hỗ trợ ôn luyện thi tuyển công chức 2019 đạt kết quả cao trong bài thi chính thức.

 • Điều 54 tạm đình chỉ công tác quy định: trong thời hạn xử lí kỉ luật ai là người quyết định tạm đình chỉ công tác của viên chức nếu tháy viên chức tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lí kỉ luật
 • Điều 54 tạm đình chỉ công tác quy định: thời hạn tạm đình chỉ công tác là?
 • Điều 54 tạm đình chỉ công tác quy định thời hạn tạm đình chỉ công tác trong trường hợp cần thiết có thể kéo dài thêm nhưng không quá?
 • Điều 54 tạm đình chỉ công tác quy định : Hết thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chức không bị xử lí kỉ luật thì được?
 • Điều 54 tạm đình chỉ công tác quy định: trong thời gian tạm đình chỉ công tác, viên chức được hưởng lương theoquy định của Chính phủ điều này đúng hay sai?
 • Điều 55 trách nhiệm bồi thường, hoàn trả quy định : cơ quan nào quy định chi tiết việc xác định mức hoàn trả của viên chức là?
 • Điều 56 Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức: viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài?
 • Điều 56 Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức: viên chức bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài?
 • Điều 56 Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức : trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài đồng thời đơn vị sự nghệp công lập bố trí việc làm khác phù hợp?
 • Điều 56 Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức: viên chức bị kỉ luật từ khiểm trách đến cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn bao nhiêu kể từ ngày quyết định kỉ luật có hiệu lực?
 • Điều 56 Các quy định khác liên quan đến kỉ luật viên chức: “ viên chức đang trong thời hạn xử lí kỉ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, giái quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc” đúng hay sai?
 • Điều 58 Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức: việc Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức được thực hiện theo mấy nội dụng?
 • a. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. b. Chính phủ c. Nhà nước d. Các bộ, cơ quan ngang bộ
 • Điều 59 Quy định chuyển tiếp; “Viên chức được tuyển dụng trước ngày 1/7/2003 có các quyền, nghĩa vụ và được quản lí như viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xá định thời hạn theo quy định của luật này. ” Điều này đúng hay sai?
 • Điều 61: Hiệu lực thi hành: Luật viên chức có hiệu lực thi hành từ ngày?
 • Luật viên chức được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kì họp thứ 8 thông qua ngày?
 • Luật Viên chức gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu điều?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
36 42.170
Sắp xếp theo

  Thi Công Chức - Viên chức

  Xem thêm