Đề thi trắc nghiệm công chức ngành nội vụ

Đề thi trắc nghiệm công chức ngành Nội vụ có đáp án

Đề thi trắc nghiệm công chức ngành nội vụ là bộ câu hỏi trắc nghiệm thi công chức chuyên ngành nội vụ có đáp án. Sau đây là nội dung chi tiết câu hỏi trắc nghiệm thi công chức nội vụ, mời các bạn cùng tham khảo.

THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

Môn thi trắc nghiệm: Chuyên ngành Nội vụ

Các đáp án chữ “đậm” là đáp án đúng

Câu 1. Theo quy định tại Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ, thời gian làm bài thi viết môn kiến thức chung đối với trường hợp thi tuyển công chức loại D là:

 1. Thời gian 120 phút;
 2. Thời gian 120 phút và thi trắc nghiệm thời gian 30 phút;
 3. Thời gian 180 phút.
 4. 1 và 2 đúng.

Câu 2. Tìm đáp án đúng để hoàn chỉnh câu sau: Theo quy định tại Luật Viên chức, Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng...............và được hưởng phụ cấp chức vụ quản lý.

 1. Không phải hợp đồng làm việc;
 2. Không phải là công chức;
 3. Phải đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định;
 4. Phải có hợp đồng làm việc.

Câu 3. Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng chế độ, chính sách gì?

 1. Được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng;
 2. Được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật;
 3. Được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật;
 4. Được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật;

Câu 4. Tìm đáp án đúng để hoàn chỉnh câu sau:

Theo quy định tại Luật Viên chức, Đạo đức nghề nghiệp là các chuẩn mực về nhận thức và hành vi phù hợp với đặc thù của từng lĩnh vực .........do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền quy định.

 1. Hoạt động nghề nghiệp;
 2. Công tác được giao;
 3. Và vị trí việc làm;
 4. Công tác.

Câu 5. Theo quy định tại Luật Viên chức, đơn vị sự nghiệp công lập gồm:

 1. Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ và đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ;
 2. Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ và đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ một phần;
 3. Đơn vị sự nghiệp công lập chưa được giao quyền tự chủ và đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ một phần;
 4. a và c đúng.

Câu 6. Theo quy định tại Luật Viên chức, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức được hiểu như thế nào?

 1. Là hợp đồng không xác định thời hạn làm việc.
 2. Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.
 3. Là hợp đồng không xác định thời hạn làm việc trong vòng 36 tháng.
 4. Là hợp đồng lao động vĩnh viễn

Câu 7. Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, trong trường hợp nào người tập sự bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng?

 1. Trường hợp người tập sự không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tập sự;
 2. Trường hợp người tập sự không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tục;
 3. Trường hợp người tập sự bị xử lý kỷ luật cảnh cáo trong thời gian tập sự;
 4. 1 và 2 đúng.

Câu 8. Theo quy định tại Luật Viên chức, đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp nào sau đây?

 1. Viên chức có 01 năm bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.
 2. Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.
 3. Viên chức có 03 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ.
 4. Cả a, b, c đúng

Câu 9. Theo quy định tại Luật Viên chức, thời gian tập sự của viên chức là bao nhiêu tháng?

 1. Từ 03 tháng đến 06 tháng.
 2. Từ 6 tháng đến 12 tháng.
 3. Từ 03 tháng đến 09 tháng.
 4. Từ 03 tháng đến 12 tháng.

Câu 10. Theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được ký kết khi nào?

 1. Khi người trúng tuyển vào viên chức;
 2. Khi đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
 3. Khi cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định;
 4. 2 và 3 đúng.

Câu 11. Theo quy định tại Luật Viên chức, người hướng dẫn tập sự đối với viên chức được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm là bao nhiêu so với mức lương tối thiểu hiện hành?

 1. 0,5 mức lương tối thiểu hiện hành.
 2. 0,4 mức lương tối thiểu hiện hành.
 3. 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành.
 4. 0,2 mức lương tối thiểu hiện hành.

Câu 12. Theo quy định hiện hành, người tập sự ở chức danh nghề nghiệp hạng II thời gian tập sự là bao nhiêu tháng?

 1. 06 tháng.
 2. 09 tháng.
 3. 12 tháng.
 4. Chưa có quy định.

Câu 13. Theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, viên chức được phân làm mấy hạng theo chức danh nghề nghiệp?

 1. 3 hạng;
 2. 4 hạng;
 3. 5 hạng;
 4. 2 hạng;

Câu 14. Theo quy định tại Luật Viên chức, hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức được hiểu như thế nào?

 1. Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 24 tháng.
 2. Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian đủ 36 tháng.
 3. Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
 4. Cả a, b, c sai.

Câu 15. Tìm đáp án đúng để hoàn chỉnh câu sau: Theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Chế độ tập sự là các quy định liên quan đến quá trình người được tuyển dụng vào viên chức làm quen với môi trường công tác và tập làm những công việc của vị trí việc làm gắn với .............sẽ được bổ nhiệm quy định trong hợp đồng làm việc.

 1. Ngạch viên chức;
 2. Chức vụ;
 3. Chức danh nghề;
 4. Chức danh nghề nghiệp.

Câu 16. Tìm đáp án đúng để hoàn chỉnh câu sau: Theo quy định tại Luật Viên chức, Tuyển dụng là việc lựa chọn người........... vào làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

 1. Bằng hình thức thi tuyển;
 2. Bằng hình thức xét tuyển;
 3. Có phẩm chất, trình độ và năng lực;
 4. Có đạo đức và trình độ.

Câu 17. Tìm đáp án đúng để hoàn chỉnh câu sau: Theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Thay đổi chức danh nghề nghiệp là việc viên chức được bổ nhiệm một chức danh nghề nghiệp khác phù hợp với .......,........của vị trí việc làm đang đảm nhiệm.

 1. Chuyên môn, nghiệp vụ;
 2. Trình độ đào tạo;
 3. Khả năng, kinh nghiệm;
 4. Điều kiện thực tế của đơn vị.

Câu 18. Theo quy định tại Luật Viên chức, thời hạn biệt phái viên chức là bao nhiêu năm?

 1. Không quá 2 năm
 2. Không quá 3 năm.
 3. Không quá 4 năm
 4. Không quá 5 năm.

Câu 19. Tìm đáp án đúng để hoàn chỉnh câu sau: Theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, Hạng chức danh nghề nghiệp là cấp độ thể hiện trình độ,............ , nghiệp vụ của viên chức trong từng ngành, lĩnh vực.

 1. Đào tạo về chuyên môn;
 2. Năng lực chuyên môn;
 3. Khả năng, kinh nghiệm;
 4. Đào tạo.

Câu 20. Theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, việc quy định nội dung thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành trong kỳ thi tuyển viên chức phải căn cứ vào:

 1. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm cần tuyển;
 2. Tiêu chuẩn ngạch viên chức theo quy định của Nhà nước;
 3. Năng lực chuyên môn của người dự tuyển;
 4. Trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ của người tuyển dụng,

Câu 21. Theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, hợp đồng làm việc xác định thời hạn được ký kết khi nào?

 1. Khi người trúng tuyển vào viên chức;
 2. Khi đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
 3. Khi cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định;
 4. Khi hết hạn hợp đồng thử việc.

Câu 22. Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo là bao nhiêu?

 1. 0,30 so với mức lương tối thiểu chung.
 2. 0,15 so với mức lương tối thiểu chung.
 3. 0,20 so với mức lương tối thiểu chung.
 4. 0,25 so với mức lương tối thiểu chung.

Câu 23. Theo quy định tại Luật Viên chức, trong quản lý viên chức phải đảm bảo nguyên tắc?

 1. Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và của nhân dân.
 2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự thống nhất quản lý của Nhà nước.
 3. Tận tụy phục vụ nhân dân.
 4. Tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử.

Câu 24. Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã loại 2 được bố trí bao nhiêu người?

 1. Tối đa không quá 22 người;
 2. Tối đa không quá 20 người;
 3. Tối đa không quá 19 người;
 4. Tối đa không quá 24 người.

Câu 25. Theo quy định tại Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ, trong trường hợp nào viên chức không phải đền bù chi phí đào tạo?

 1. Viên chức không hoàn thành khóa học do ốm đau phải điều trị;
 2. Viên chức thuyên chuyển công tác được cơ quan có thẩm quyền đồng ý;
 3. Đơn phương chấm dứt hợp đồng;
 4. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 26. Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, công chức cấp xã có bao nhiêu chức danh?

 1. 08 chức danh.
 2. 07 chức danh.
 3. 06 chức danh.
 4. 05 chức danh.

Câu 27. 6 Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, người được tuyển dụng vào công chức phải đến cơ quan nhận việc trong thời hạn chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng (trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác)?

 1. Chậm nhất 60 ngày.
 2. Chậm nhất 30 ngày.
 3. Chậm nhất 20 ngày.
 4. Chậm nhất 15 ngày.

Câu 28. Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, số lượng cán bộ, công chức cấp xã loại 1 được bố trí bao nhiêu người?

 1. Không quá 25 người.
 2. Không quá 24 người.
 3. Không quá 23 người.
 4. Không quá 21 người.

Câu 29. Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, trường hợp người được tuyển dụng vào công chức không đến nhận việc theo thời gian quy định, thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải:

 1. Ra quyết định huỷ bỏ quyết định tuyển dụng;
 2. Gửi thông báo đến người được tuyển dụng yêu cầu đến nhận việc;
 3. Gia hạn thời gian đến nhận việc thêm 15 ngày;
 4. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 30. Tìm đáp án đúng để hoàn chỉnh câu sau: Theo quy định tại Luật Viên chức, Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo........... , hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

 1. Chế độ hợp đồng làm việc;
 2. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng;
 3. Quy định của Luật Lao động;
 4. Quy định của Luật Viên chức;

Câu 31. Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi, xuất sắc ở nước ngoài khi đăng ký tuyển dụng được hưởng ưu tiên gì?

 1. Được cộng thêm 20 điểm vào kết quả thi tuyển;
 2. Được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển; 7
 3. Được ưu tiên tuyển dụng trước;
 4. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 32. Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo là bao nhiêu?

 1. 0,15 so với mức lương tối thiểu chung.
 2. 0,20 so với mức lương tối thiểu chung.
 3. 0,25 so với mức lương tối thiểu chung.
 4. 0,30 so với mức lương tối thiểu chung.

Câu 33. Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, người tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong nước khi đăng ký tuyển dụng được hưởng ưu tiên gì?

 1. Được cộng thêm 10 điểm vào kết quả thi tuyển;
 2. Được ưu tiên tuyển dụng trước;
 3. Được xem xét, tiếp nhận không qua thi tuyển;
 4. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 34. Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ cấp xã được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo là bao nhiêu?

 1. 0,30 so với mức lương tối thiểu chung.
 2. 0,15 so với mức lương tối thiểu chung.
 3. 0,20 so với mức lương tối thiểu chung.
 4. 0,25 so với mức lương tối thiểu chung.

Câu 35. Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, thời gian tập sự được quy định thế nào?

 1. 12 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại C;
 2. 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;
 3. 03 đến 06 tháng đối với trường hợp tuyển dụng vào công chức loại D;
 4. a và b đúng.

Câu 36. Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, cán bộ cấp xã loại 1 hưởng mức phụ cấp theo loại đơn vị hành chính cấp xã là:

 1. 5% trên mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có); 8
 2. 10% trên mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có);
 3. 15% trên mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có);
 4. 20 % trên mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có);

Câu 37. Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng được hưởng chế độ, chính sách gì?

 1. Được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng;
 2. Được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật;
 3. Được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật;
 4. Được hưởng 100% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật;

Câu 38. Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu tuyển dụng được hưởng chế độ, chính sách gì?

 1. Được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng;
 2. Được hưởng 85% mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật;
 3. Được hưởng 100% mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật;
 4. Được hưởng 100% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng và các khoản phụ cấp theo quy định của pháp luật;

Câu 39. Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã loại 2 được bố trí bao nhiêu người?

 1. Tối đa không quá 22 người;
 2. Tối đa không quá 20 người;
 3. Tối đa không quá 19 người;
 4. Tối đa không quá 24 người.

Câu 40. 9 Theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ, trường hợp nào người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo?

 1. Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số;
 2. Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm;
 3. Là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;
 4. Cả a, b, c đều đúng.
Đánh giá bài viết
1 1.663
Sắp xếp theo

  Thi công chức - viên chức

  Xem thêm