Tài liệu thi công chức chuyên ngành thanh tra năm 2019

Danh mục tài liệu thi công chức môn chuyên ngành thanh tra

Sở nội vụ thành phố Hà Nội đã phê duyệt danh mục tài liệu ôn thi công chức môn chuyên ngành nghiệp vụ thanh tra. Trong bài viết này VnDoc xin được đăng tải đề cương ôn thi công chức vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành thanh tra, mời các bạn cùng theo dõi.

Đề cương thi công chức môn chuyên ngành thanh tra

I. Lĩnh vực thanh tra

1. Các khái niệm chung

Luật thanh tra năm 2010: điều 2,3,4,5,6,7,13

2. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra nhà nước

Luật thanh tra năm 2010: điều 20,21,23,26,27

3. Hoạt động thanh tra

Luật thanh tra năm 2010: điều 37 đến điều 55

4. Quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra

Luật thanh tra năm 2010: điều 57,58

5. Thực hiện kết luận thanh tra

Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 điều 3, 8

II. Lĩnh vực tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

1. Luật tiếp công dân năm 2013: từ điều 2 đến điều 4; từ điều 6 đến điều 9; điều 12,13,16

2. Luật khiếu nại 2011

Điều 2, điều 6 đến điều 21 và điều 25, 27,28,29,30,33,36, 37,44

3. Luật tố cáo 2018

Điều 2,4,5,6,8, từ điều 9 đến điều 13, từ điều 17 đến điều 21, điều 29,30, từ điều 32 đến điều 38, điều 41; từ điều 47 đến điều 49.

III. Lĩnh vực phòng chống tham nhũng

Luật phòng, chống tham nhũng ( Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-VPQH ngày 12/12/2012 của văn phòng Quốc hội)

Từ điều 1 đến điều 6, từ điều 37 đến điều 39)

Đánh giá bài viết
1 4.271
Sắp xếp theo

    Thi công chức - viên chức

    Xem thêm