Đề kiểm tra học kì 2 Toán 12 năm 2021 Sở GDKHCN Bạc Liêu

Trang
1
S
GDKHCN
B
C
LI
U
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Gồm 05 trang)
KIỂM TRA HỌC II NĂM HỌC 2020 2021
Môn kiểm tra: TOÁN 12
Thời gian: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Câu 1. Gọi
1 2
,
z z
hai nghiệm phức của phương trình
2
4 10 0.
z z
Biểu thức
1 2
z z
bằng
A.
5.
B.
4.
C.
3.
D.
10.
Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số
3
4
f x x
A.
2
12 .
x C
B.
2
7 .
x C
C.
4
.
x C
D.
4
1
.
4
x C
Câu 3. Cho hai số phức
1
3
z i
2
1 .
z i
Phần ảo của số phức
1 2
.
z z
bằng
A.
2.
B.
2.
C.
4.
D.
4 .
i
Câu 4. Gọi
H
hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số
,
y f x
trục
Ox
hai đường thẳng
,
x a x b
.
a b
Công thức tính thể tích của khối tròn xoay khi quay
H
xung quanh trục
Ox
A.
d .
b
a
V f x x
B.
2
d .
b
a
V f x x
C.
2
d .
b
a
V f x x
D.
d
b
a
S f x x
Câu 5. Trong không gian
,
Oxyz
đường thẳng
1 2 3
:
2 1 2
x y z
d
đi qua điểm nào dưới đây?
A.
2;1; 2 .
N
B.
2; 1;2 .
Q
C.
1; 2; 3 .
M
D.
1;2;3 .
P
Câu 6. Trong không gian
,
Oxyz
cho hai điểm
2;1;3
A
1; 1;5 .
B
Độ dài đoạn
AB
bằng
A.
6.
B.
3.
C.
5.
D.
4.
Câu 7. Trong không gian
,
Oxyz
cho mặt phẳng
: 5 3 4 0.
x y z
Điểm nào sau đây thuộc
mặt phẳng
?
A.
1;1;2 .
M
B.
1;1;3 .
M
C.
2; 0; 3 .
M
D.
3; 0;1 .
M
Câu 8. Nếu
2
1
d 3
f x x
thì
2
1
2 d
f x x
bằng
A.
6.
B.
1.
C.
5.
D.
2
.
3
Câu 9. Trong các s phức sau, số phức nào môđun bằng
5
?
A.
3 5 .
z i
B.
6 .
z i
 
C.
4 7 .
z i
D.
3 4 .
z i
Câu 10. Trong không gian
,
Oxyz
cho hai điểm
0;1; 1 , 2;3;2 .
A B
Vectơ
AB

tọa độ
A.
2;2;3 .
B.
3;4;1 .
C.
3;5;1 .
D.
1;2;3 .
Câu 11. Nghịch đảo của số phức
3 5
z i
A.
3 5
.
34 34
i
B.
5 3
.
34 34
i
C.
3 5
.
34 34
i
D.
5 3
.
34 34
i
Câu 12. Nếu
2
1
d 2
f x x
3
2
d 1
f x x
thì
3
1
d
f x x
bằng
A.
3.
B.
3.
C.
1.
D.
1.
Câu 13. Diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số
2
4 ,
y x
trục
Ox
các đường
thẳng
1, 1
x x
bằng
A.
8.
B.
26
.
3
C.
22
.
3
D.
4
.
3
đề 102
Trang
2
Câu 14. Trong không gian
,
Oxyz
cho mặt phẳng
đi qua
3;5;1
M
một vectơ pháp tuyến
2;2; 1 .
n
Phương trình tổng quát của mặt phẳng
A.
2 2 15 0.
x y z
B.
2 2 15 0.
x y z
C.
2 2 15 0.
x y z
D.
2 2 15 0.
x y z
Câu 15. Cho hàm số
1
.
5 2
f x
x
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A.
1
ln 5 2 .
5 2 5
dx
x C
x
B.
ln 5 2 .
5 2
dx
x C
x
C.
5 ln 5 2 .
5 2
dx
x C
x
D.
1
ln 5 2 .
5 2 5
dx
x C
x
Câu 16. Cho hàm số
f x
đạo hàm trên đoạn
1;2
1 2018, 2 1.
f f
Tích phân
2
1
d
f x x
bằng
A.
2019.
B.
2019.
C.
1.
D.
2017.
Câu 17. Cho hai số phức
1
3 2
z i
 
2
2 .
z i
 
Số phức
1 2
z z
bằng
A.
5 .
i
B.
5 .
i
C.
5 .
i
D.
5 3 .
i
Câu 18. Họ nguyên hàm của hàm số
cos 6
f x x x
A.
2
sin 3 .
x x C
B.
2
sin 3 .
x x C
C.
2
sin 6 .
x x C
D.
sin .
x C
Câu 19. Trong không gian
,
Oxyz
cho mặt phẳng
: 2 3 2 0.
P x y z
 
Vectơ nào ới đây một
vectơ phép tuyển của
P
?
A.
1
2;3;0 .
n
B.
2
2;3;1 .
n
C.
4
2; 0; 3 .
n
D.
3
2;3;2 .
n
Câu 20. Tích phân
2
0
sin d
x x
bằng
A.
2.
B.
1.
C.
2.
D.
1.
Câu 21. Cho số phức
7 2 .
z i
Tổng phần thực phần ảo của số phức
5
1 3
z i
w
i
bằng
A.
1.
B.
2.
C.
0.
D.
4.
Câu 22. Phần thực của số phức
3 4
z i
 
bằng
A.
3.
B.
4.
C.
3.
D.
4.
Câu 23. Công thức nguyên hàm nào sau đây không đúng?
A.
1
1 .
1
x
x dx C
B.
0, 1 .
ln
x
x
a
a dx C a a
x
C.
2
1
tan , , .
2
cos
dx x C x k k
x
D.
1
ln 1 .
1
dx x C
x
Câu 24. Trong không gian
,
Oxyz
cho đường thẳng
3 4 1
: .
2 5 3
x y z
d
Vectơ nào dưới đây là
một vec chỉ phương của
d
?
A.
2
2;4; 1 .
u
B.
1
2; 5; 3 .
u
C.
3
2;5; 3 .
n
D.
4
3; 4;1 .
n
Câu 25. Trên mặt phẳng tọa độ
,
Oxy
điểm biểu diễn số phức
1 2
z i
A.
1; 2 .
M
B.
2; 1 .
M Q
C.
1; 2 .
N
D.
1;2 .
P
Trang
3
Câu 26. Trong không gian
,
Oxyz
cho mặt cầu
2 2 2
: 2 3 5 49
S x y z
mặt phẳng
: 2 2 30 0.
P x y z
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
P
tiếp xúc mặt cầu
.
S
B.
P
mặt cầu
S
không điểm chung.
C.
P
cắt mặt cầu
S
theo giao tuyến một đường tròn.
D.
P
đi qua tâm mặt cầu
.
S
Câu 27. Cho hai số phức
1 2
,
z z
thỏa mãn
1 2
1.
z z
Giá trị của
2 2
1 2 1 2
z z z z
bằng
A.
4.
B.
2.
C.
1.
D.
0.
Câu 28. Trong không gian
,
Oxyz
cho hai điểm
1; 1;2 , 1;2;3
A B
đường thẳng
1 2 1
: .
1 1 2
x y z
d
Gọi
; ;
M a b c
điểm thuộc
d
sao cho
2 2
28,
MA MB
biết
0.
c
Giá trị
của
a b c
bằng
A.
8.
B.
4.
C.
2
.
3
D.
2.
Câu 29. Nếu
1
0
2 d 4
f x x x
thì
1
0
d
f x x
bằng
A.
5.
B.
1.
C.
4.
D.
3.
Câu 30. Tập hợp điểm biễu diễn cho số phức
z
thỏa mãn
2 6 3 5
z i z i
đường thẳng
phương trình
A.
5 3 0.
x y
B.
5 37 0.
x y
C.
5 3 0.
x y
D.
5 3 0.
x y
 
Câu 31. Cho hàm số
2 .
x
f x x e
Tìm một nguyên hàm
F x
của hàm số
f x
thỏa mãn
0 2020.
F
A.
2
2019.
x
F x x e
B.
2019.
x
F x e
C.
2
2019.
x
F x x e
D.
2
2018.
x
F x x e
Câu 32. Trong không gian
,
Oxyz
cho hai mặt phẳng
: 3 2 1 0, : 2 0.
P x y z Q x z
Gọi
mặt phẳng vuông góc với hai mặt phẳng
P
,
Q
đồng thời cắt trục
Ox
tại điểm hoành
độ bằng
3.
Phương trình của
A.
2 6 0.
x z
 
B.
3 0
x y z
 
C.
2 6 0
x z
 
D.
3 0.
x y z
Câu 33. Biết
F x
một nguyên hàm của hàm s
1
4 1
f x
x
thỏa mãn
2 5.
F
Khẳng
định nào sau đây đúng?
A.
20 9.
F
B.
6 6.
F
C.
0 5.
F
D.
12 12.
F
Câu 34. Trong không gian
,
Oxyz
cho ba điểm
4; 7;1 , 5;2; 3
A B
2; ; .
M a b
Khi
, ,
A B M
thẳng
hàng, mệnh đề nào sau đây đúng?
A.
2 1.
a b
B.
2 25.
a b
C.
2 15.
a b
D.
3 2 5.
a b

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021

Mời thầy cô và các em học sinh tham khảo đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 Sở GDKHCN Bạc Liêu. Đề thi Toán 12 học kì 2 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 Sở GDKHCN Bạc Liêu nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi học kì 2 Toán 12 năm 2021 Sở GDKHCN Bạc Liêu. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 482
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm