Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 - 2019 trường THPT Nguyễn Quang Diêu - An Giang

Trang 1/7 - Mã đề 178
TRƯỜNG THPT NGUYỄN QUANG DIÊU
TỔ TOÁN
KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn: Toán - Lp 11
ĐỀ CHÍNH THỨC Thi gian: 90 phút (Không k thi gian phát đề)
(Đề gm có 5 trang) Mã đề
178
Họ và tên:………………………………………….Lớ
p
:……………SBD...…………….………
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1. Cho hình chóp
.SABC
()
SA ABC^
tam giác
ABC
vuông tại
B
. Khẳng định nào sau
đây đúng ?
A.
AB SB^
. B.
BC SC^
.
C.
AB SC^
. D.
BC SB^
.
Câu 2. Đạo hàm của hàm số
2
23
2
xx
y
x

bằng biểu thức có dạng

2
2
2
'
ax bx c
y
x

. Tính
Sabc
.
A.
0S
. B.
10S
. C.
12S
. D.
6S
.
Câu 3.
Cho hình chóp
.SABCD
SA ABCD
ABCD
là hình chữ nhật . Khẳng định nào sau
đây
sai ?
A.
SA BD^
. B.
CD SD^
.
C.
BD SC^
. D.
AB BC^
.
Câu 4. Cho
2
tanyxx k




. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
2
1
'
cos
y
x
=
. B.
2
1
'
cos
y
x
-
=
. C.
2
1
'
sin
y
x
-
=
. D.
2
1
'
sin
y
x
=
.
Câu 5. Cho sin cosyxx. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
'cos sinyxx=-
. B.
'cossinyxx=- -
.
C.
'cos sinyxx=+
. D.
'cossinyxx=- +
.
S
A
C
B
D
S
A
C
B
Trang 2/7 - Mã đề 178
Câu 6. Cho hình chóp
.SABC
SA ABC
tam giác
ABC
vuông tại
B
. Gọi
H
là hình chiếu
của
A
lên cạnh
SB
. Khẳng định nào sau đây đúng
?
A.
(
)
(
)
AHC ABC^ .
B.
(
)
(
)
AHC SBC^ .
C.
(
)
(
)
AHC SAB^ .
D.
(
)
(
)
AHC SAC^ .
Câu 7. Tính
3
32
45
37
lim
nn
nn


.
A.
1
4
. B.
1
2
. C.
1
3
.
D.
1.
Câu 8. Biết
2
1
32
lim 5
1
x
xmx
x
+-
=
-
. Tìm tham số thực m.
A. 5m = . B.
1m =-
. C. 5m =- . D.
1m =
.
Câu 9.
Cho hình chóp
.SABCD
,SA ABCD
SA a
ABCD
là hình vuông
có cạnh bằng
a
. Tính khoảng cách
d
từ điểm
A
đến
mặt phẳng
SCD . Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
2
2
a
d =
. B. 2da= .
C.
3
2
a
d =
. D.
2
a
d =
.
Câu 10. Đạo hàm của hàm số
2
.2yxx x=-
có dạng
2
2
.
'
2
ax bx c
y
xx
++
=
-
.Tính
..Pabc=
.
A.
0.P =
B.
1.P =-
C.
1.P =
D.
2.P =
Câu 11. Đạo hàm của hàm số
2
1yx x=-+
bằng:
A.
1x -
. B.
21x +
. C.
21x -
. D.
1x +
.
Câu 12. Cho hàm số tanyx= . Hệ thức nào sau đây là đúng?
A.
2
10yy
¢
-+=. B.
2
10yy
¢
--=. C.
2
10yy
¢
+-=. D.
2
10yy
¢
++=.
S
A
C
B
H
D
S
A
C
B
Trang 3/7 - Mã đề 178
Câu 13. Tính
2
0
11
lim
x
xxx
x
+- ++
.
A.
1.-
B. 0. C. . D.
1
.
2
-
Câu 14. Giá trị của tham số
m
sao cho hàm số
()
42
khi 0
5
2khi0
4
x
x
x
fx
mx x
ì
ï
+-
ï
ï
>
ï
ï
=
í
ï
ï
ï
ï
ï
î
liên tục tại
0x
A.
3
. B.
1
8
. C.
4
3
. D.
1
2
.
Câu 15. Cho
.yuv
. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
'''yuv=+
. B.
'''yuv=
. C.
'' 'yuvuv=-
. D.
'' 'yuvuv=+
.
Câu 16.
Cho hình chóp
.SABCD
()
SA ABCD^
ABCD
là hình vuông . Khẳng
định nào sau đây đúng ?
A.
(
)
AC SCD^ . B.
(
)
AC SBD^ .
C.
(
)
BD SAD^
. D.
(
)
BD SAC^
.
Câu 17. Cho
2
2
1
231
lim
1
x
xx
L
x
-+
=
-
. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
1
4
L =-
. B.
1
2
L =-
. C.
2L =-
. D.
1
2
L =
.
Câu 18.
Cho hình chóp tứ giác đều
.SABCD
với
O
là tâm của đa giác đáy. Biết cạnh bên bằng
2a
3SO a . Tính góc giữa cạnh bên và mặt đáy.
A.
0
45
. B.
0
30
.
C.
0
90
. D.
0
60
.
D
S
A
C
B
O
D
S
A
C
B
Đánh giá bài viết
1 462
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán Xem thêm