Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 1 trường THPT Ninh Giang, Hải Dương

Trang 1/4 - Mã đề thi A
SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT NINH GIANG
ĐỀ THI THỬ TN THPT LẦN 1
NĂM HỌC 2022-2023
Môn: VẬT LÝ
Thời gian làm bài: 50 phút (không tính thời gian giao đề)
Số câu của đề thi: 40 câu Số trang: 4 trang
- Họ và tên thí sinh: .................................................... Số báo danh : ........................
Câu 1: Một con lắc xo gồm một vật nhỏ khối lượng m xo độ cứng k. Con lắc dao động điều
hòa với tần số góc là:
A.
k
m
B. 2π
m
k
C.
k
m
D.
m
k
Câu 2: Trong dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là
A. hai chu kì.
B. một phần tư chu kì.
C. một chu kì.
D. một nửa chu kì.
Câu 3: Mt sóng dc truyn trong một môi trường t phương dao đng ca c phần t i trưng
A. là phương thẳng đứng
B. là phương ngang.
C. vuông góc với phương truyền sóng.
D. trùng với phương truyền sóng
Câu 4: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = A.cos(ω t + φ) . Đại lượng x được gọi là:
A. li độ dao động B. chu kì dao động C. biên độ dao động D. tần số dao động
Câu 5: Xét dao động tổng hợp cuả hai dao động thành phần cùng phương và cùng tần số. Biên độ của
dao động tổng hợp không phụ thuộc
A. Biên độ của dao động thành phần thứ nhất
B. Biên độ của dao động thành phần thứ hai
C. Tần số chung của hai dao động thành phần
D. Độ lệch pha của hai dao động thành phần
Câu 6: Một con lắc xo có tần số dao động riêng f
0
. Khi tác dụng vào một ngoại lực cưỡng bức tuần
hoàn có tần số f thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Hệ thức nào sau đây đúng?
A. f = 2f
0
B. f = f
0
C. f = 4f
0
D. f = 0,5f
0
Câu 7: Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương, cùng
A. biên độ nhưng khác tần số.
B. pha ban đầu nhưng khác tần số.
C. tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
D. biên độ và có hiệu số pha thay đổi theo thời gian
Câu 8: Một con lắc xo khối lượng vật nhỏ m dao động điều hòa theo phương ngang với phương
trình x = Acost. Mốc tính thế năng ở vị trí cân bằng. Cơ năng của con lắc là:
A.
m
2
A
2
B. mA
2
C. m
2
A
2
D.
2
1
mA
2
Câu 9: Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox. Hệ thức liên hệ giữa chu kì và tần số của sóng là
A. T =
.f
B. T =
2
.
f
C. T =
2.f
D. T =
1
.
f
Câu 10: Một sóng cơ hình sin truyền trong một i tờng với ớc sóng λ. Trên ng một ớngtruyền
ng, khoảng cách giữa hai điểm gn nhau nhất mà phần tử của môi trường ti đó dao động ngược pha nhau
A. 2λ.
B.
4
.
C. λ
D.
2
.
Câu 11: Một chất điểm khối lượng m đang dao động điều hòa. Khi chất điểm vận tốc v thì động
năng của nó là
A. vm
2
.
B. mv
2
.
C.
2
2
mv
.
D.
2
2
vm
.
MÃ ĐỀ THI: A
Trang 2/4 - Mã đề thi A
Câu 12: Một con lắc xo dao động điều a theo phương nằm ngang. Nếu biên độ dao động ng gấp
đôi thì tần số dao động điều hòa của con lắc
A. không đổi.
B. tăng 2 lần.
C. tăng
2
lần.
D. giảm 2 lần.
Câu 13: Một con lắc xo gồm vật nhỏ xo nhẹ độ cứng 10 N/m, dao động điều hòa với chu
riêng 1 s. Khối lượng của vật là
A. 150 g
B. 200 g
C. 250 g
D. 100 g.
Câu 14: Điện năng tiêu thụ được đo bằng
A. Công tơ điện.
B. ampe kế
C. vôn kế
D. tĩnh điện kế
Câu 15: Tại một nơi xác định, một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T, khi chiều dài con lắc tăng
4 lần thì chu kì con lắc
A. tăng 2 lần.
B. tăng 4 lần.
C. không đổi.
D. tăng 16 lần.
Câu 16: Có hai điện tích điểm q
1
và q
2
, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. q
1
.q
2
< 0.
B. q
1
.q
2
> 0.
C. q
1
< 0 và q
2
> 0.
D. q
1
> 0 và q
2
< 0.
Câu 17: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương
thẳng đứng phát ra hai sóng có bước sóng . Cực đại giao thoa tại các điểm có hiệu đường đi của hai sóng
từ nguồn truyền tới đó bằng
A.
k
với k= 0,±1,±2
B.
3
()
4
k
với k= 0,±1,±2
C.
1
()
2
k
với k= 0,±1,±2
D.
1
()
4
k
với k= 0,±1,±2
Câu 18: Một con lắc xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang. Cứ sau mỗi chu biên độ giảm
2,5%. Gốc thế năng tại vtrí của vật xo không biến dạng. Phần trăm năng của con lắc bị mất đi
trong hai dao động toàn phần liên tiếp có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 7%.
B. 10%.
C. 4%.
D. 8%.
Câu 19: Một con lắc đơn chiều dài 121cm, dao động điều hòa tại nơi gia tốc trọng trường g =
10m/s
2
. Ly π
2
= 10. Chu kì dao động của con lắc là
A. 0,5s
B. 2s
C. 1s
D. 2,2s
Câu 20: Vật dao động điều hoà có phương trình
)cm)(
3
t2cos(5x
. Vận tốc của vật khi đi qua vị trí
có li độ x = 3cm là:
A.
12,25
cm/s
B. 25,12 cm/s
C. 12,56 cm/s
D.
56,12
cm/s
Câu 21: Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A B dao
động cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền trên mặt nước bước sóng 4 cm. Trên đoạn
thẳng AB, khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp là
A. 8 cm.
B. 2cm
C. 1 cm
D. 4 cm
Câu 22: Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, biên độ lần lượt 6 cm 8
cm, biên độ dao động tổng hợp không thể nhận giá trị.
A. A = 8 cm
B. A = 6 cm
C. A = 4 cm
D. A = 15 cm
Câu 23: Một chất điểm dao động điều hòa dọc trục Ox với phương trình x = 10cos2πt (cm). Quãng
đường đi được của chất điểm trong một nửa chu kì dao động
A. 10 cm
B. 30 cm
C. 40 cm
D. 20 cm
Trang 3/4 - Mã đề thi A
Câu 24: Một người đi bộ với bước đi dài Δs = 0,6m. Nếu người đó xách một nước nước trong
dao động với tần số f = 2 Hz. Người đó đi với vận tốc bao nhiêu thì nước trong xô sóng sánh mạnh nhất ?
A. 3,95 km/h.
B. 4,32 km/h.
C. 2,85 km/h.
D. 5,00 km/h.
Câu 25: Độ tụ của thấu kính có đơn vị là
A. mét.
B. điốp .
C. độ.
D. kilogam.
Câu 26: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(20πt πx), với t tính bằng s. Tần
số của sóng này bằng
A. 10 Hz.
B. 20 Hz.
C. 10π Hz.
D. 20π Hz.
Câu 27: Một chất điểm dao động theo phương trình x = 6cost (cm). Dao động của chất điểm có biên độ
là:
A. 2 cm
B. 6cm
C. 3cm
D. 12 cm
Câu 28: Nhìn qua một thấu kính hội tụ, ta thấy ảnh của vật thì ảnh đó:
A. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn vật.
B. luôn lớn hơn vật.
C. luôn nhỏ hơn vật.
D. luôn ngược chiều với vật.
Câu 29: Một con lắc đơn chiều dài 20cm dao động với biên độ góc 6
0
tại nơi g = 9,8m/s
2
. Chọn gốc
thời gian lúc vật đi qua vị trí có li độ góc 3
0
theo chiều dương thì phương trình li độ góc của vật là :
A. =
30
cos(7t+
3
) rad.
B. =
30
cos(7t-
3
) rad.
C. =
60
cos(7t-
3
) rad.
D. =
30
sin(7t+
6
) rad.
Câu 30: Một sóng lan truyền trong một môi trường với tốc độ 120cm/s, tần số của sóng thay đổi từ
10Hz đến 15Hz. Hai điểm cách nhau 12,5cm luôn dao động vuông pha. Bước sóng của sóng cơ đó là:
A. 10,5 cm
B. 8cm
C. 12 cm
D. 10 cm.
Câu 31: Một vật dao động có hệ thức giữa vận tốc và li độ
22
16 640
xv
=1 (x: cm; v: cm/s). Biết rằng lúc
t = 0 vật đi qua vị trí x = A/2 theo chiều hướng về vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật là
A. x = 4cos(4πt -
3
)(cm)
B. x = 4cos(4πt +
3
)(cm
C. x = 4cos(2πt +
3
)(cm)
D. x = 4cos(2πt -
3
)(cm)
Câu 32: Hai con lắc đơn chiều dài lần lượt
1
2
, được treo trần một căn phòng, dao động
điều hòa với chu kì tương ứng là 2,0 s và 1,8 s. Tỷ số
2
1
bằng
A. 0,81.
B. 1,23.
C. 1,11.
D. 0,90.
Câu 33: mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A và B dao động theo phương thẳng
đứngvới phương trình u
A
= u
B
= 2cos20πt (u tính bằng cm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt
chất lỏng là 50 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Xét điểm M ở mặt thoáng cách A, B
lần lượt là d
1
= 5 cm, d
2
= 25 cm. Biên độ dao động của phần tử chất lỏng tại M là:
A. 4 cm.
B. 2 cm.
C. 0 cm.
D. 1cm
Câu 34: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ xo độ cứng 20 N/m dao động điều hòa với chu 2
s. Khi pha dao động
2
thì vận tốc của vật - 20
3
cm/s. Lấy π
2
= 10. Khi vật qua vị trí li độ
cm thì động năng của con lắc là
A. 0,18 J.
B. 0,03 J.
C. 0,72 J.
D. 0,36 J.

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 1 trường THPT Ninh Giang, Hải Dương

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 1 trường THPT Ninh Giang, Hải Dương được VnDoc.com sưu tầm và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng theo dõi và làm đề thi nhé.

Ngoài ra để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Đánh giá bài viết
1 124
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm