Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh

Trang 1
S GD-ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT HÀM LONG
--------------------
thi có 5 trang)
KIM TRA KHO SÁT CHẤT LƯỢNG LN 1
NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: VT LÍ 12
Thi gian làm bài: 50 PHÚT
(không k thời gian phát đề)
H và tên: ............................................................................
S báo
danh: .............
Mã đề 101
Câu 1. Một dòng điện có cường độ I chy trong vòng dây dẫn hình tròn bán kính R đặt trong chân không.
Cm ng t ti tâm của vòng dây do dòng điện này gây ra có độ ln là
A.
7
I
B 2 .10 .
R

B.
7
R
B 2 .10 .
I

C.
D.
7
I
B 2.10 .
R
Câu 2. Đối với dao động tun hoàn, khong thi gian ngn nht mà sau đó trạng thái dao động ca vt
được lp lại như cũ được gi là
A. chu kì riêng của dao động. B. tn s riêng của dao động.
C. tn s dao động. D. chu kì dao động.
Câu 3. Một sóng cơ truyền vi tn s 10 Hz, sau khong thời gian 2 phút thì quãng đường sóng truyn
bng bao nhiêu lần bước sóng?
A. 7200. B. 3600. C. 2400. D. 1200.
Câu 4. Giao thoa sóng mặt nước vi hai ngun kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo
phương thẳng đứng. Sóng truyn trên mặt nước có bước sóng λ. Cc tiu giao thoa nm ti những điểm
có hiệu đường đi của hai sóng t hai ngun tới đó bằng.
A. 2kλ với k = 0, ±1, ±2,… B.
 
với k = 0, ±1, ±2,…
C. kλ với k = 0, ±1, ±2,… D.
 
với k = 0, ±1, ±2,…
Câu 5. Tiến hành thí nghim giao thoa sóng mặt nước, hai ngun kết hợp đặt tại hai điểm A và B dao
động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Biết AB = 12cm. Xét các điểm mặt nước nm trên tia
Bx vuông góc với AB, M là điểm cc tiu giao thoa gn B nht và cách B một đoạn 5 cm. Trên tia Bx
khong cách t điểm cc tiu giao thoa gn B nhất đến điểm cực đại giao thoa xa B nhất là ℓ. Độ dài đoạn
gn nht vi giá tr nào sau đây?
A. 11,5 cm. B. 7,5 cm. C. 5,5 cm. D. 4,5 cm.
Câu 6. Mt con lc lò xo gm vt nặng và lò xo có độ cng
k dao động điều hòa. Chn gc tọa độ O ti v trí cân bng, trc Ox song song vi trc lò xo. Thế năng
ca con lc lò xo khi vật có li độ x là
A.
2
W
t
kx
B.
2
W
t
kx
C.
2
2
W
t
kx
. D.
2
2
W
t
kx
Câu 7. Mt chất điểm dao động điều hòa có pha dao động của li độ quan h vi thời gian được biu din
như hình vẽ. Quãng đường chất điểm đi được t thời điểm t
3
đến thời điểm t
4
là 10cm và t
2
- t
1
= 0,5s. Độ
ln gia tc ca chất điểm ti thời điểm t = 2018s gn giá tr nào nhất sau đây?
A. 17cm/s
2
. B. 22cm/s
2
. C. 20m/s
2
. D. 14cm/s
2
.
Câu 8. mt cht lng, tại hai điểm
1
S
2
S
cách nhau 28 cm có hai nguồn dao động cùng pha theo
phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hp. Gi
1
2
là hai đường thng mt cht lng cùng
Trang 2
vuông góc với đoạn thng
12
SS
và cách nhau 9 cm. Biết s điểm cực đại giao thoa trên
1
2
tương
ng là 7 và 3. S điểm cực đại giao thoa trên đoạn thng
12
SS
A. 9. B. 17. C. 19. D. 7.
Câu 9. Mt vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương với li độ dao động lần lượt là x =
A
1
cos (ωt + φ
1
) và x
2
= A
2
cos (ωt + φ
2
). Gi φ là pha ban đầu của dao động tng hp, φ được tính theo
biu thức nào dưới đây?
A.
1 1 2 2
1 1 2 2
A sin A sin
tan
A cos A cos

B.
1 1 2 2
1 1 2 2
A sin A sin
tan
A cos A cos

C.
1 1 2 2
1 2 2 2
A cos A cos
tan
A sin A sin

 
D.
1 1 2 2
1 2 2 2
A cos A cos
tan
A sin A sin

 
Câu 10. Mt vật có m = 500g dao động điều hoà với phương trình dao động x = 2cos10 t(cm). Ly
10. Năng lượng dao động ca vt là
A. 0,02J. B. 0,1mJ. C. 0,01J. D. 0,1J.
Câu 11. Mt con lc lò xo gm vt nh khối lượng
m
và lò xo nh có độ cng
k
đang dao động điều
hòa. Khi vt qua v trí có li độ
x
thì lc kéo v
A.
F mx
B.
2
Fx

C.
2
m
Fx

D.
2
F m x

Câu 12. Hiện tượng cộng hưởng cơ học xy ra khi tn s ca lực cưỡng bc
A. lớn hơn tần s dao động riêng ca h.
B. nh hơn tần s dao động riêng ca h.
C. bng tn s của dao động cưỡng bc.
D. bng tn s dao động riêng ca h.
Câu 13. Một dao động cưỡng bc vi tn s riêng ca h f
0
, lực cưỡng bức có biên độ F
0
, tn s f. Phát
biểu nào sau đây không đúng?
A. Tn s dao động là f
0
B. Biên độ dao động không đổi.
C. Khi f càng gn f
0
thì biên độ dao động càng ln.
D. Biên độ dao động ph thuc F
0
.
Câu 14. Dòng điện có cường độ 2 A chy qua mt vt dẫn có điện tr 200Ω. Nhiệt lượng ta ra trên vt
dẫn đó trong 40 s là
A. 30 kJ. B. 20 kJ. C. 32 kJ. D. 16 kJ.
Câu 15. Mi liên h gia tn s góc
và tn s
f
ca một dao động điều hòa là
A.
1
2

f
. B.
2

f
. C.
2 f
. D.
f
.
Câu 16. Đối vi con lắc đơn, đồ th biu din mi liên h gia chiu dài ca con lắc và chu kì dao động
T ca nó là
A. đường thng. B. đường parabol. C. đường elip. D. đường
hyperbol.
Câu 17. Mt sóng hình sin truyn trên mt si dây dài. thời điểm t, hình dng ca một đoạn dây như
hình v. Các v trí cân bng ca các phn t trên dây cùng nm trên trục Ox. Bước sóng ca sóng này
bng
A. 24 cm. B. 36 cm. C. 18 cm. D. 48 cm.
2
Trang 3
Câu 18. Hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình
1
cos
3
x A t




2
2
cos
3
x A t




là hai dao động
A. ngược pha B. lch pha
2
. C. cùng pha. D. lch pha
3
.
Câu 19. Mt con lắc đơn có chiều dài 0,5 m dao động điều hòa tại nơi có
9,8
2
m/sg
. Con lắc dao động
vi tn s góc là
A. 9,8 rad/s. B. 28 rad/s. C. 4,4 rad/s. D. 0,7 rad/s.
Câu 20. c sóng là
A. quãng đường sóng truyền đi được trong thi gian mt chu k
B. quãng đường sóng truyền đi được trong một đơn vị thi gian.
C. khong cách giữa hai điểm của sóng có li độ bng nhau
D. khong cách gia hai gn sóng gn nhau.
Câu 21. Con lc lò xo gm vt nh nng 1 kg thc hiện đồng thời hai dao động điều hoà theo phương
thẳng đứng, theo các phương trình:
1
x 5 2 cos10t
cm và
2
x 5 2sin10t
cm (Gc tọa độ trùng vi v trí
cân bằng, t đo bằng giây và ly gia tc trọng trường g = 10 m/s
2
). Lc cực đại mà lò xo tác dng lên vt là
A. 10N. B. 20 N. C. 25 N. D. 0,25 N.
Câu 22. Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần s có pha ban đầu là
1
2
. Hai dao động
ngược pha khi hiu
21

có giá tr bng
A.
21n
vi
0, 1, 2,...n
B.
1
2
4
n



vi
0, 1, 2,...n
C.
1
2
2
n



vi
0, 1, 2,...n
D.
2n
vi
0, 1, 2,...n
Câu 23. Tác dng vào h dao động mt ngoi lực cưỡng bc tuần hoàn có biên độ không đổi nhưng tần
s
f
thay đổi được, ng vi mi giá tr ca
f
thì h s dao động cưỡng bc với biên độ A. Hình bên là
đồ th biu din s ph thuc ca A vào
f
. Chu kì dao động riêng ca h gn nht vi giá tr nào sau
đây?
A. 0,25 s. B. 0,45 s. C. 0,35 s. D. 0,15s.
Câu 24. Cho ba điểm A, M, N theo th t trên một đường thng vi AM = MN. Đặt điện tích q tại điểm
A thì cường độ điện trường tại M có độ lớn là E. Cường độ điện trường tại N có độ ln là
A.
E
2
B.
E
4
C.
4E
D.
2E
Câu 25. Mt vật dao động điều hòa với phương trình x = A cos (2t + φ) cm. Tại thời điểm t
1
vt có vn
tc là v = 5 cm/s; ti thời điểm
2
ts
4
thì vn tc ca vt là 12 cm/s. Tốc độ trung bình mà vật đi được
trong mt chu kì có giá tr gn nht:
A. 7,0 cm/s B. 9,0 cm/s C. 8,0 cm/s D. 9,5 cm/s
Câu 26. Mt con lc lò xo gm vt nh có khối lượng m và lò xo nh có độ cng k, dao động điều hòa
vi tn s góc là
A.
. B.

. C.

. D.
.
Câu 27. ng dng quan trng nht ca con lắc đơn là

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý trường THPT Hàm Long, Bắc Ninh để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được tổng hợp gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng theo dõi và làm bài thi nhé.

Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023 nhé.

Đánh giá bài viết
1 85
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm