Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 1 trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

Trang 1
S GD&ĐT THANH HÓA
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LAM SƠN
gm có 4 trang)
ĐỀ THI KSCL CÁC MÔN THI TT NGHIP LN 1
NĂM HC 2022 2023
MÔN: VT LÝ
Thi gian làm bài: 50 phút; không k thời gian phát đề
Mã đề thi gc
Câu 1. T trường đều có các đường sc t
A. các đường thng. B. các đường cong khép kín.
C. các đường thng song song. D. các đường thẳng song song và cách đều
Câu 2. Một sóng cơ hình sin truyền theo chiều dương của trc
Ox
. Khong cách giữa hai điểm gn nhau
nht trên
Ox
mà phn t môi trường đó dao động cùng pha nhau
A. hai bước sóng. B. mt phầnbước sóng.
C. một bước sóng. D. mt nửa bước sóng.
Câu 3. Đặc trưng nào sau đây là đặc trưng sinh ca âm?
A. Tn s âm. B. Độ cao ca âm. C. ờng độ âm. D. Mức cường độ
âm.
Câu 4. Kính lúp đơn giản được cu to bi mt
A. thu kính hi t tiêu c ngn.
B. thu kính phân kì có tiêu c ngn.
C. lăng kính thu tinh góc chiết quang nh.
D. lăng kính thu tinh góc chiết quang là góc vuông.
Câu 5. Mt con lc lò xo gm vt nh khối lượng
m
và lò xo nh độ cứng k đang dao động điều
hoà. Đại lượng
m
T2
k
được gi
A. biên độ dao động ca con lc. B. tn s góc ca con lc.
C. tn s ca con lc. D. chu kì ca con lc.
Câu 6. Mt con lc lò xo gm vt nh khối lượng
m
và lò xo nh độ cng
đang dao động điu
hòa. Khi vt qua v trí có li độ
x
thì gia tc ca vt là
A.
k
ax
2 m

. B.
m
ax
2k

. C.
m
ax
k

. D.
k
ax
m

.
Câu 7. Khi xy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
A. vi tn s bng tn s dao đng riêng.
B. vi tn s nh hơn tn s dao đng riêng.
C. vi tn s lớn hơn tần s dao động riêng.
D. không chu ngoi lc tác dng.
Câu 8. Trong quá trình truyn ti điện năng đi xa, biện pháp giảm hao phí trên đường dây ti điện đưc
s dng ch yếu hin nay
A. gim tiết din dây. B. gim công sut truyn ti.
C. tăng điện áp trước khi truyn ti. D. tăng chiều dài đưng dây.
Câu 9. Đặt điện áp xoay chiu
u U 2cos ( 0)t


vào hai đầu mt cun cm thuần độ t cm
L
t cm kháng ca cun cm
A.
2
L
Z L
. B.
L
1
Z
L
. C.
L
ZL
. D.
2
1
L
L
Z
.
Câu 10. Khi cho vt A là qu cu kim loi đang trung hoà về đin tiếp xúc vi vt
B
đang nhiễm điện
dương thì
A
cũng nhiễm điện dương, là do
A. êlectron di chuyn t vt
A
sang vt
B
.
B. êlectron di chuyn t vt
B
sang vt
A
.
C. ion dương t vt
B
di chuyn sang vt
A
.
D. ion âm t vt
A
di chuyn sang vt
B
.
Câu 11. Mt sóng âm có tn s
200 Hz
lan truyền trong môi trường nước vi vn tc
1500 m/s
. Bước
sóng của sóng này trong môi trường nước
A. 30,5 m. B. 3,0 m. C. 75,0 m. D.
7,5 m
.
Câu 12. Đặt điện áp xoay chiu
0
u U cos2 ft V
0
U
không đổi
f
thay đổi được vào hai đu
đoạn mch
R,L,C
mă
̆
c ni tiếp. Khi
0
ff
t trong đoạn mch cng hưởng điện. Giá tr ca
0
f
Trang 2
A.
2
LC
. B.
2
LC
. C.
1
LC
. D.
1
2 LC
.
Câu 13. Đin áp xoay chiu
110 2cos 100
3
u t V




có giá tr hiu dng
A.
110 2 V
. B.
55 2 V
. C.
110 V
. D.
220 V
.
Câu 14. Mt chất điểm dao động điều hòa theo phương tnh
x 2 2cos 5 t 0,5 cm


. Dao động
ca chất đim có biên độ
A.
0,5 cm
. B.
2 2 cm
. C.
2 cm
D.
5 cm
.
Câu 15. Tại hai điểm
A,B
trên mặt nước nm ngang có hai ngun sóng cơ kết hợp, cùng biên độ, cùng
pha, dao động theo phương thẳng đứng. Coi biên đng lan truyn trên mặt nước không đổi trong q
tnh truyn sóng. Phn t c thuộc trung đim của đon
AB
A. dao động vi biên độ cực đại.
B. dao động với biên độ cc tiu.
C. không dao động.
D. dao động vi biên độ bằng biên độ dao động ca mi ngun.
Câu 16. Dòng điện trong kim loi là dòng dch chuyn có hướng ca
A. các êlectron t do ngược chiu điện trường.
B. các ion âm, êlectron t do ngược chiều điện trường.
C. các ion, êlectron trong điện trường.
D. các êlectron,l trng theo chiều đin trường.
Câu 17. ợng năng lượng mà sóng âm ti qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyn
sóng trong một đơn vị thi gian gi là
A. mức cường độ âm. B. năng lượng âm. B. ờng độ âm.
C. độ to ca âm.
Câu 18. Đặt điện áp xoay chiu
0
cos 100 tuU


vào hai đầu đon mch gm đi
̣
n tr thun
R
,
cun cm thun
L
và t đin
C
mc ni tiếp. Cường độ dòng điện qua mch có tn s bng
A.
50 Hz
. B.
100 Hz
. C.
100 Hz
. D.
50 Hz
.
Câu 19. Máy biến áp là thiết b dùng để
A. biến đổi điện áp mt chiu. B. biến đổing suất dòng điện.
C. biến đổi tn s dòng đin. D. biến đổi điện áp xoay chiu.
Câu 20. Con lắc đơn có sợi dây chiu dài
1 m
dao động điều hoà tạii gia tốc
2
g 10 m /s
, ly
2
10. Chu kì ca con lc
A.
2 s
. B.
0,5 s
. C.
0,25 s
. D.
1 s
.
Câu 21. Máy phát điện xoay chiu mt pha có phn cm gm
cp cc nam châm, roto quay vi tc độ
n
vòng/s. Tn s của dòng đin do máy phát ra là
A.
f np
. B.
f 2np
. C.
np
f
60
. D.
f 60np
.
Câu 22. Khi động cơ không đồng b ba pha hoạt động ổn định vi tc đ quay ca t trường không đổi
t tc độ quay ca rôto
A. lớn hơn tc độ quay ca t trường.
B. luôn bng tốc độ quay ca t trường.
C. lớn hơn tc độ biến thiên của dòng đin.
D. nh hơn tốc độ quay ca t trường
Câu 23. Mt vật dao động điều hòa với phương trình
10cos 4 t cm
2
x




. Gc thời gian được chn
o lúc
A. vt qua VTCB theo chiu âm. B. vt v trí biên âm.
C. vt v t biên dương. D. vt qua VTCB theo chiều dương.
Câu 24. Một sóng cơ truyền dc theo trục Ox. Phương trình dao đng ca phn t i trường ti mt
đim trên phương truyền sóng là
4cos 20 t 0,5 mm (tu


tính bng s). Chu của sóng cơ này
A.
0,1 s
. B.
0,5 s
. C.
10 s
. D.
5 s
.
Trang 3
Câu 25. Mt máy biến áp lý tưởng có s vòng dây ca cuộn sơ cấp và s vòng dây ca cun th cp ln
t là
1
N
2
N 120
vòng. Đặt điện áp xoay chiu có giá tr hiu dng
220 V
vào hai đầu cun sơ cấp
t đin áp hiu dng gia hai đầu cun th cấp để h
6 V
. Giá tr ca
1
N
A. 2200 vòng. B. 1100 vòng. C. 4400 vòng. D. 2400 vòng.
Câu 26. Đặt điện áp
u 200 2cos 100 t V
vào hai đầu đon mch gm đin tr thun
R 100Ω
, t
đin có điện dung
4
10
CF
2
và cun cm thuần có độ t cm
L 1/ H
mc ni tiếp. Cường độ dòng
đin cực đại qua đon mch là
A. 2 A. B.
2 A
. C.
1 A
. D.
2 2 A
.
Câu 27. Mt sợi dây đàn hồii
50 cm
có hai đầu c định. Trên dây đang có sóng dng vi hai bng
sóng. Sóng truyền trên dây bước sóng
A.
100 cm
. B.
75 cm
. C.
50 cm
. D.
25 cm
.
Câu 28. Cho mạch điện như hình vẽ, b qua điện tr ca dây ni và ampe kế, nguồn điện có
3 V;r 1Ω

, ampe kế tưởng ch
0,5 A
. Giá tr của điện tr
R
A.
3Ω
. B.
2Ω
. C.
5Ω
. D.
1Ω
.
Câu 29. Dòng điện chy trong dây dn thẳng dài cường độ
0,5 A
đặt trong không khí. Cm ng t ti
đim
M
cách dòng đin
5 cm
có độ ln bng
A.
6
2.10 T
. B.
8
2.10 T
. C.
8
6,3 10 T
. D.
6
6,3 10 T
.
Câu 30. Đặt mt vt sáng
AB
trên trc chính ca thu kính hi t
L
và vuông góc vi trc chính cho
nh A'B', ảnh này được hng trên mt màn
E
đặt cách vt mt khong 1,8m. Ảnh thu được cao gp 0,2
ln vt. Tiêu c ca thu kính là
A.
25 cm
. B.
6 cm
. C.
12 cm
. D.
10 cm
.
Câu 31. Mt vật dao động điều hòa có độ ln vn tc cực đại độ ln gia tc cực đại lần lưt là
5 cm/s
2
5 m /s
. Ly
2
10
. Tn s dao đng ca vt là
A.
5 Hz
. B.
4 Hz
. C.
3 Hz
. D.
2 Hz
.
Câu 32. Sóng cơ truyền trên mt sợi dây đàn hồi rt dài vi tc độ là
4 m/s
. Hai đim trên dây cách
nhau
40 cm
ln dao động vuông pha nhau. Biết tn s sóng có giá tr trong khong t
8 Hz
đến
13 Hz
.
Giá tr ca tn s sóng là
A.
12,0 Hz
. B.
8,5 Hz
. C.
10,0 Hz
. D.
12,5 Hz
.
Câu 33. Mt chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tn s, đ th ph
thuc của li độ vào thi gian biu diễn như trên hình vẽ. Phương trình dao động tng hp của 2 dao động

Đề thi thử tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 1 trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2023 môn Lý lần 1 trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa để bạn đọc cùng tham khảo. Đề thi được biên soạn gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án kèm theo. Thí sinh làm bài trong thời gian 50 phút. Mời các bạn cùng theo dõi và làm đề thi nhé.

Ngoài ra để giúp bạn đọc có thêm tài liệu học tập hơn nữa, VnDoc.com mời bạn đọc cùng tham khảo thêm mục Thi THPT Quốc gia 2023.

Đánh giá bài viết
1 88
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý

Xem thêm