Giải và phát triển đề minh họa thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán

Híng dÉn gi¶i chi tiÕt & ph¸t triÓn ®Ò thi thpt Quèc Gia n¨m 2019 & §Ò tham kh¶o n¨m 2020
Biªn so¹n & gi¶ng d¹y: Ths. V¨n §oµn – 0933.755.607 Trang - 1 -
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2020
ĐỀ THI THAM KHẢO Bài thi: TOÁN (ĐỀ SỐ 01)
Câu 1. Từ một nhóm học sinh gồm
6
nam và
8
nữ, có bao nhiêu cách chọn ra một học sinh ?
A.
14.
B.
48.
C.
6.
D.
8.
Lêi gi¶i tham kh¶o
Chn
1
hc sinh trong
hc sinh là mt t hp chp
1
ca
14
phn t, nên có
1
14
14
C
cách.
Chọn đáp án A.
Bµi tËp t¬ng tù
1.1. Cần chn
3
người đi công tác từ một tổ có
30
người, khi đó số cách chọn là
A.
3
30
.
A
B.
30
3 .
C.
10.
D.
3
30
.
C
1.2. Cho tp hp
M
phn t. S tp con gm
2
phn t ca
M
A.
8
10
.
A
B.
2
10
.
A
C.
2
10
.
C
D.
2
10 .
1.3. Trong mt bui khiêu vũ có
20
nam và
n. Hi có bao nhiêu cách chn ra mt đôi nam n
để khiêu vũ ?
A.
2
38
.
C
B.
2
38
.
A
C.
2 1
20 18
.
C C
D.
1 1
20 18
.
C C
Bµi tËp më réng
1.4. S véctơ khác
0
có điểm đầu, đim cui là hai trong
6
đỉnh ca lc giác bng
A.
6
.
P
B.
2
6
.
C
C.
2
6
.
A
D.
36.
1.5. bao nhiêu cách sp xếp
5
hc sinh thành mt hàng dc ?
A.
5
5
.
B.
5!.
C.
4!.
D.
5.
1.6. S cách sắp xếp
6
hc sinh ngồi vào
6
trong
ghế trên một hàng ngang là
A.
10
6 .
B.
6!.
C.
6
10
.
A
D.
6
10
.
C
1.7.
người gm
8
nam và
6
n. S cách chn
6
người trong đó đúng
2
n
A.
1078.
B.
1414.
C.
1050.
D.
1386.
1.8. Cho hai đường thng song song. Trên đường th nht 10 đim, trên đường th hai 15
đim, có bao nhiêu tam giác được to thành t các đim đã cho.
A.
1725.
B.
1050.
C.
675.
D.
1275.
Câu 2. Cho cấp số nhân
( )
n
u
với
1
2
u
2
6.
u
ng bội của cấp số nhân đã cho bằng
A.
3.
B.
4.
C.
4.
D.
1
3
Lêi gi¶i tham kh¶o
Áp dng công thc:
1
1
. ,
n
n
u u q
ta có:
2
2 1
1
6
3.
2
u
u u q q
u
Chọn đáp án A.
Thaø ñeå nhöõng gioït moà hoâi rôi treân trang vôû, ñöøng ñeå gioït nöôùc maét rôi treân baøi thi !
Híng dÉn gi¶i chi tiÕt & ph¸t triÓn ®Ò thi thpt Quèc Gia n¨m 2019 & §Ò tham kh¶o n¨m 2020
Biªn so¹n & gi¶ng d¹y: Ths. V¨n §oµn – 0933.755.607 Trang - 2 -
Bµi tËp t¬ng tù
2.1. Cho cấp số nhân
( )
n
u
có s hạng đầu
1
2
u
2
8.
u
ng bội của cấp số nhân đã cho bằng
A.
21.
q
B.
4.
q
C.
4.
q
D.
2 2.
q
2.2. Cho cấp số nhân
( )
n
u
có s hạng đầu
1
1
u
4
64.
u
ng bội
q
của
( )
n
u
bằng
A.
21.
q
B.
4.
q
C.
4.
q
D.
2 2.
q
2.3. Cho cấp số nhân
( )
n
u
có s hạng đầu
5
u
2
8.
u
Giá trị của
4
u
bằng
A.
512
25
B.
125
512
C.
625
512
D.
512
125
Bµi tËp më réng
2.4. Cho cấp số cộng
( )
n
u
có s hạng đầu
1
1
3
u
8
26.
u
Tìm công sai
.
d
A.
11
3
d
B.
10
3
d
C.
3
10
d
D.
3
11
d
2.5. Cho cấp số cộng
( )
n
u
có s hạng đầu
1
11
u
và công sai
4.
d
Giá trị của
99
u
bằng
A.
401.
B.
403.
C.
402.
D.
404.
2.6. Biết bốn số
5, , 15,
x y
theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Giá trị của
3 2
x y
bằng
A.
50.
B.
70.
C.
30.
D.
80.
2.7. Cho ba s
, 5, 2
x y
theo thtự lập thành cấp s cộng và ba s
, 4, 2
x y
theo thtự lập thành
cấp số nhân thì
2
x y
bằng
A.
8.
B.
9.
C.
6.
D.
10.
2.8. Cho cấp scng
( )
n
u
thỏa
2 8 9 15
100.
u u u u
Tng
16
số hạng đầu tiên bằng
A.
100.
B.
200.
C.
400.
D.
300.
Câu 3. Diện tích xung quanh của hình nón có độ dài đường sinh
và bán kính đáy
r
bằng
A.
4
.
r
B.
2 .
r
C.
.
r
D.
1
.
3
r
Lêi gi¶i tham kh¶o
Din tích xung quanh ca hình nón có độ dài đường sinh
và bán kính đáy
r
bng
.
r
Chn C.
Bµi tËp t¬ng tù
Híng dÉn gi¶i chi tiÕt & ph¸t triÓn ®Ò thi thpt Quèc Gia n¨m 2019 & §Ò tham kh¶o n¨m 2020
Biªn so¹n & gi¶ng d¹y: Ths. V¨n §oµn – 0933.755.607 Trang - 3 -
3.1. Gi
, ,
h R
ln lượtđộ dài đường sinh, chiu cao và bán kính đáy ca hình nón. Công thc
nào sau đây đúng v mi liên h gia chúng ?
A.
2 2 2
.
h R
B.
2 2 2
.
h R
C.
2 2 2
.
R h
D.
2
.
hR
3.2. Cho hình nón có bán kính đáy
3
r
độ dài đường sinh
4.
Din tích xung quanh ca
hình nón đã cho bằng
A.
12 .
B.
4 3 .
C.
39 .
D.
8 3 .
3.3. Cho hình nón có bán kính đáy
4 ,
a
chiu cao
3 .
a
Tính din tích xung quanh
xq
S
ca hình nón.
A.
2
xq
24 .
S
a
B.
2
xq
20 .
S
a
C.
2
xq
40 .
S
a
D.
2
xq
12 .
S
a
Bµi tËp më réng
3.4. Mt khi cu có th tích bng
8
3
thì bán kính bng
A.
2
3.
B.
3
2.
C.
2.
D.
3.
3.5. Cho khi cu
( )
S
có th tích bng
36
3
cm .
Din tích mt cu
( )
S
bng
A.
2
64 cm .
B.
2
18 cm .
C.
2
36 cm .
D.
2
27 cm .
3.6. Mt hình tr có bán kính đáy bng
50cm
r
có chiu cao
50cm.
h
Tính din tích xung
quanh
xq
S
ca hình tr đó.
A.
2
xq
2500 .
cm
S
B.
2
xq
5000 .
cm
S
C.
2
xq
.
2500cm
S
D.
2
xq
.
5000cm
S
3.7. Tính th tích
V
ca khi tr có bán kính đáy
4
r
và chiu cao
4 2.
h
A.
128 .
V
B.
64 2 .
V
C.
32 .
V
D.
32 2 .
V
3.8. Cho khi nón
( )
N
bán kính đáy
3
din tích xung quanh
15
.
Thtích khối
( )
N
bằng
A.
12 .
B.
20 .
C.
36 .
D.
60 .
Câu 4. Cho hàm s
( )
f x
có bảng biến thiên như sau:
x
1
0
1

( )
f x
0
0
0
( )
f x
2
2
1

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?
A.
(1; ).
B.
( 1; 0).
C.
( 1;1).
D.
(0;1).

Phát triển đề minh họa thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Giải và phát triển đề minh họa thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm nhiều tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Giải và phát triển đề minh họa thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có lời giải và bài tập phát triển đề minh họa môn Toán thi THPT Quốc gia năm 2020. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Giải và phát triển đề minh họa thi THPT Quốc gia 2020 môn Toán, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Toán lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
5 4.928
Sắp xếp theo

Thi thpt Quốc gia môn Toán

Xem thêm