Nguyên lý 6 sigma

Báo cáo này là tài liệu giới thiệu khái quát về Six Sigma dành cho các doanh nghiệp Việt Nam chỉ nhằm mục đích hướng dẫn. Chương trình trợ giúp của Mekong Capital cho các doanh nghiệp mà Quỹ Doanh Nghiệp Mekong đang đầu tư bao gồm việc hỗ trợ để tăng cường năng lực của doanh nghiệp trong việc không ngừng cải tiến quy trình kinh doanh. Mekong Capital hiện đang có hai chuyên viên Six Sigma Black Belt phụ trách việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

Đánh giá bài viết
3 18.931
Kinh tế - Xã hội Xem thêm