Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 13/04

Phiếu ôn tập ở nhà lớp 5 môn tiếng Anh ngày 13/04

Nằm trong bộ đề bài tập ở nhà trong thời gian nghỉ dịch lớp 5 môn tiếng Anh, phiếu bài tập tiếng Anh 5 mới ngày 13/04 có đáp án dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 chương trình mới gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em nâng cao những kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number. There is one word that you do not need.

school; football; fever; drink; fruits; sunny; hospital;

It was (1)______ and hot yesterday. In the afternoon, my little brother Sam played (2) _________ with his friends in the playground. Later at night, Sam had a (3) ____________. This morning, my mum took him to the (4) ___________. The doctor said that he should take a rest and eat a lot of (5)____________ like bananas, apples and grapes. He should not (6) ___________ cold water and eat ice-cream.

Task 2. Use the words to reorder the sentences.

1. won’t/ She/ to/ that/ on/ day/ go/ anywhere.

………………………………………………………………….

2. won’t/ party/ the/ at/ finish/ nine.

………………………………………………………………….

3. have/ will/ they/ fun/ a lot of.

………………………………………………………………….

4. fourteen/ Hang/ next/ be/ will/ week.

…………………………………………………………………

5. invite/ She/ will/ friends/ her/ party/ her/ to/ birthday.

…………………………………………………………….……

6. buy/ She/ food and drink/ will/ the/ for/ party/ some.

………………………………………………………………….

Task 3. Read the text and write T(true) or F (false) of these sentences.

What will life be like in 110 years’ time?

Hi! My name’s Jane, I’m twelve years old. I think robots will do everything for us. They will do all the dangerous jobs, like firemen’s jobs, and all of the housework. Robots will listen to us and talk, but they won’t have feelings like people. I think robots will help us with our homework, too. That’ll be great!

1. Jane is eleven years old. ________

2. Jane thinks robots won’t do anything for people. ________

3. Robots will do all the dangerous jobs, like firemen’s jobs, and all of the housework. ________

4. Robots will have feelings like people. ________

5. She thinks robots will not help people with their homework, too. _______

ĐÁP ÁN

Task 1. Look and read. Fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number. There is one word that you do not need.

1 - sunny; 2 - football; 3 - fever; 4 - hospital; 5 - fruits; 6 - drink;

Task 2. Use the words to reorder the sentences.

1 - She won't go to anywhere on that day.

2 - The party won't finish at nine.

3 - They will have a lot of fun.

4 - Hang will be fourteen next week.

5 - She will invite her friends to her birthday party.

6 - She will buy some food and drink for the party.

Task 3. Read the text and write T(true) or F (false) of these sentences.

1 - F; 2 - F; 3 - T; 4 - F; 5 - F;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 13-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
1 1.420
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm