Đề thi tuyển công chức viên chức

Đề thi tuyển công chức viên chức do VnDoc sưu tầm và biên soạn, với các câu hỏi trắc nghiệm thi trực tuyến nhằm hỗ trợ quá trình ôn luyện thi công chức năm 2019 của mọi người đạt kết quả cao.

 • Phạm vi điều chỉnh của luật giáo dục là gì?
 • Mục tiêu của giáo dục
 • Tính chất của giáo dục?
 • Nguyên lý của nền giáo dục?
 • Hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm?
 • Có mấy cấp học và trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân?
 • Yêu cầu về nội dung giáo dục?
 • Chương trình giáo dục có mấy nội dung, nằm ở điều nào?
 • Cơ quan nào quy định việc thực hiện chương trình theo hình thức tích lũy tín chỉ?
 • Cơ quan nào quy định việc dạy và học tiếng nước ngoài trong nhà trường và csgd khác?
 • Cơ quan nào quy định việc dạy và học tiếng nước ngoài của dân tộc thiểu số?
 • Quyền và nghĩa vụ học tập của công dân
 • Phổ cập giáo dục
 • Cơ quan nào quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục?
 • Nội dung sau thuộc điều bao nhiêu
  Phát triển giáo dục, xây dựng xã hội hóa giáo dục là sự nghiệp của nhà nước và toàn dân. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục; thực hiện đa dạng hóa các loại hình trường và hình thức giáo dục, khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển giáo dục. Mọi tổ chức gia đình và công dân có trách nhiệm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn.
 • Quản lý nhà nước về giáo dục?
 • Vai trò và trách nhiệm của nhà giáo
 • Cơ quan nào có trách nhiệm chỉ đạo việc kiểm định chất lượng giáo dục
 • Không lợi dụng các hoạt động giáo dục để làm gì?
 • Cơ quan nào quy định những trường hợp cụ thể có thể học trước tuổi đối với học sinh phát triển sớm về trí tuệ; học ở tuổi cao hơn tuổi quy định đối với những học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số, học sinh bị tàn tật, khuyết tật, học sinh kém phát triển về thể lực và trí tuệ, học sinh mồ côi không nơi nương tựa, học sinh trong diện hộ đói nghèo theo quy định của Nhà nước, học sinh ở nước ngoài về nước; những trường hợp học sinh học vượt lớp, học lưu ban; việc học tiếng Việt của trẻ em người dân tộc thiểu số trước khi vào học lớp một.
 • Giáo dục phổ thông gồm
 • Mục tiêu của giáo dục phổ thông bao gồm mấy mục tiêu?
 • Mục tiêu của giáo dục phổ thông
 • Yêu cầu về nội dung giáo dục phổ thông
 • Yêu cầu về phương pháp giáo dục phổ thông
 • Cơ quan nào ban hành chương trình giáo dục phổ thông và chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông?
 • Cơ quan nào quy định cụ thể về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân?
 • Luật giáo dục 2005 được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày tháng năm nào? Có hiệu lực thi hành từ ngày nào?
 • Mục tiêu của phát triển giáo dục là gì?
 • Nêu trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 22.606
Sắp xếp theo

  Thi Công Chức - Viên chức

  Xem thêm