Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 15 KNTT

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 15 KNTT Online

Trắc nghiệm Hóa 10 Bài 15 KNTT được VnDoc.com biên soạn và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có 15 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo và làm bài trắc nghiệm dưới đây nhé.

 • Câu 1:

  Phát biểu nào dưới đây không đúng?

 • Câu 2:

  Trong phản ứng oxi hóa – khử

 • Câu 3:

  Chất khử là chất

 • Câu 4:

  Chất oxi hoá là chất

 • Câu 5:

  Cho quá trình Al → Al3+ + 3e, đây là quá trình

 • Câu 6:

  Cho quá trình Fe2+ → Fe3+ + 1e, đây là quá trình

 • Câu 7:

  Cho quá trình N+5 + 3e → N+2, đây là quá trình

 • Câu 8:

  Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

  Trong phản ứng trên xảy ra

 • Câu 9:

  Cho phản ứng hoá học: Trong phản ứng trên xảy ra:

 • Câu 10:

  Trong phản ứng nào sau đây HCl đóng vai trò là chất oxi hoá?

 • Câu 11:

  Cho phản ứng

  6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 7H2O

  Trong phản ứng trên, chất oxi hóa và chất khử lần lượt là

 • Câu 12:

  Cho phản ứng: SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4

  Trong phản ứng trên, vai trò của Br2

 • Câu 13:

  Trong phản ứng MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O, vai trò của HCl là

 • Câu 14:

  Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl. Trong đó, NH3 đóng vai trò

 • Câu 15:

  Cho phương trình hóa học: aAl + bH2SO4 → cAl2(SO4)3 + dSO2 + eH2O

  Tỉ lệ a: b là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 109
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Hóa học 10 KNTT

Xem thêm