10 Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT CÂY DƯƠNG
( Đề có 3 trang )
ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN TOAN 11
Thời gian làm bài: 90 Phút
ĐIỂM
Họ tên :...................................................... Số báo danh : ...............Lớp 11B..
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: Gồm 30 câu. (6 điểm)
Câu 1: Trong một hộp phấn màu 2 viên phấn xanh, 3 viên phấn đỏ 5 viên phấn vàng. Hỏi bao
nhiêu cách chọn một viên phấn từ hộp đó.
A. 9. B. 11. C. 30. D. 10.
Câu 2: Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau.
A. Hàm số
coty x
tuần hoàn với chu kì
.
B. Hàm số
tuần hoàn với chu kì
2
.
C. Hàm số
cosy x
tuần hoàn với chu kì
2
.
D. Hàm số
siny x
tuần hoàn với chu kì
2
.
Câu 3: Tìm tất cả các tham số thực m để phương trình
5 sin 2cos 1x x m
có nghiệm.
A.
4 2m m
. B.
0 2m
. C.
2 4m
. D.
3 1m m
.
Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm
4;2M
là ảnh của điểm N qua phép quay tâm O góc
0
90
.
Tìm tọa độ điểm N.
A.
2; 4
B.
2;4
C.
2;4
D.
2; 4
Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình bình hành, M trung điểm của BC. Mặt phẳng (α) đi
qua M song song với các đường thẳng BD, SC. Gọi
H
thiết diện tạo bởi mp(α) nh chóp
S.ABCD. Tìm mệnh đề đúng?
A.
H
là một lục giác. B.
H
là một hình bình hành.
C.
H
là một tam giác. D.
H
là một ngũ giác.
Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn
2 2
: 1 2 5C x y
. Viết phương trình đường tròn
ảnh của đường tròn
C
qua phép đồng dạng được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm O tỉ số
3
và phép tịnh tiến theo vectơ
5;2v
.
A.
2 2
4 2 45x y
B.
2 2
2 4 45x y
C.
2 2
2 4 15x y
D.
2 2
8 8 15x y
Câu 7: Tìm tập nghiệm của phương trình
2
cos 2 cos 2 6 0x x
.
A.
. B.
3;2
. C.
,
6
k k
. D.
2 ,
4
k k
.
Câu 8: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng
:3 2 0d x y
. Viết phương trình đường thẳng là ảnh của
đường thẳng d qua phép vị tự tâm O tỉ số
1
2
k
.
A.
3 1 0x y
B.
3 1 0x y
C.
3 1 0x y
D.
3 1 0x y
Câu 9: Từ 6 điểm phân biệt
, , , , ,A B C D E F
, có thể thành lập được bao nhiêu vectơ khác vectơ
0
?
đề 989
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
A. 21. B. 30. C. 120. D. .720.
Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD O là giao điểm của AC BD, M trung điểm của SC. Xác định giao
điểm I của đường thẳng AM và mp(SBD).
A.
I AM BD
. B.
I AM SB
. C.
I AM SO
. D.
I AM SD
.
Câu 11: Tìm tập xác định của hàm số
cot
3
y x
.
A.
\ ,
3
k k
. B.
\ ,
3
k k
. C.
\ 2 ,
3
k k
. D.
\ ,
3
k k
.
Câu 12: Dãy số được cho bởi công thức nào dưới đây là dãy số không tăng, không giảm ?
A.
1
n
n
u
n
. B.
1
2
n
n
n
u
. C.
1 . 4 3
n
n
u n
. D.
2
2
n
u n
.
Câu 13: Cho dãy số
n
u
, biết
1
1
4
3 2
n n
u
u u
(với
*
n
). Tìm số hạng thứ 5 của dãy số.
A.
5
730u
. B.
5
82u
. C.
5
2188u
. D.
5
244u
.
Câu 14: Cho cấp số nhân
n
u
có số hạng đầu
1
u
và công bội q. Tìm mệnh đề sai.
A.
1
.
n
n
u u q
. B.
1
1
.
n
n
u u q
. C.
1 1
.
n
n
u u q
. D.
1
.
n n
u u q
.
Câu 15: Tìm hàm số chẵn trong các hàm số sau.
A.
siny x
. B.
cosy x
. C.
coty x
. D.
.
Câu 16: Gieo một đồng tiền xu cân đối và đồng chất 3 lần. Tìm số phần t của không gian mẫu.
A. 3. B. 16. C. 8. D. 6.
Câu 17: Ba số x, y, z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân công bội khác 1. Đồng thời chúng lần
lượt là số hạng đầu, số hạng thứ hai và số hạng thứ m của một cấp số cộng. Hãy m tích của ba số đó, biết
rằng tổng của chúng là 26.
A.
. . 248x y z
. B.
. . 264x y z
. C.
. . 216x y z
. D.
. . 224x y z
.
Câu 18: Tìm số hạng đầu
1
u
và công sai d của cấp số cộng
n
u
, biết:
2 5
5, 7u u
.
A.
1
2
12
u
d
. B.
1
9
4
u
d
. C.
1
17
3
2
3
u
d
. D.
1
12
4
u
d
.
Câu 19: Tìm mệnh đề sai ?
A. Hai đường thẳng được gọi là song song nếu chúng không có điểm chung.
B. Một đường thẳng và một mặt phẳng được gọi là song song nếu chúng không có điểm chung.
C. Hai mặt phẳng được gọi là song song nếu chúng không có điểm chung.
D. Hai đường thẳng được gọi chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng.
Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm
' '; 'M x y
ảnh của điểm
;M x y
qua phép tịnh tiến theo
vectơ
;v a b
. Tìm mệnh đề đúng ?
A.
'
'
x x a
y y b
B.
'
'
x x a
y y b
C.
'
'
x x b
y y a
D.
'
'
x a x
y b y
Câu 21: Giải phương trình
3 sin cos 1x x
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected].com | Hotline: 024 2242 6188
A.
2
,
3
2
x k
k
x k
. B.
,
4
3
x k
k
x k
. C.
2
,
4
2
3
x k
k
x k
. D.
2
,
2
x k
k
x k
.
Câu 22: Cho lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (ACC) và (A’BC).
A. A’B. B. AB’. C. A’C. D. AC’.
Câu 23: Cho cấp số nhân
n
u
có số hạng đầu
1
6u
và công bội
2q
. Tính tổng của 11 số hạng đầu.
A.
11
4098S
. B.
11
4089S
. C.
11
6147S
. D.
11
6147S
.
Câu 24: Từ một hộp có 7 cây viết tím, 4 cây viết xanh và 3 cây viết đỏ, lấy ngẫu nhiên 3 cây viết. Tính xác
suất sao cho lấy được 1 cây viết tím, 1 cây viết xanh và 1 cây viết đỏ.
A.
1
156
. B.
1
6
. C.
1
26
. D.
3
13
.
Câu 25: Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau lấy từ tập các chữ số
3, 4,5,6,7,8
?
A. 24 B. 33 C. 120. D. 720.
Câu 26: Cho cấp số cộng gồm 5 số hạng:
5 11
1; ; 4; ; 7
2 2
. Tìm công sai d của cấp số cộng.
A.
5
2
d
. B.
2
5
d
. C.
3
2
d
. D.
2
3
d
.
Câu 27: Tìm mệnh đề sai ?
A.
v v
A T B B T A
. B.
, ,
2 2
O O
A Q B B Q A
.
C.
, 1
,
O k
O
k
A V B B V A
. D.
, ,O k O k
A V B B V A
.
Câu 28: Tìm mệnh đề đúng ?
A. Tồn tại duy nhất một mặt phẳng đi qua 3 điểm không thẳng hàng.
B. Tồn tại vô số mặt phẳng phân biệt đi qua 3 điểm không thẳng hàng.
C. Tồn tại duy nhất một mặt phẳng đi qua 1 điểm và một đường thẳng.
D. Tồn tại vô số mặt phẳng phân biệt cùng chứa hai đường thẳng cắt nhau.
Câu 29: Dãy số nào dưới đây là một cấp số cộng.
A.
1 1 1 1
1; ; ; ;
2 3 4 5
. B.
1 2 3 4 5
; ; ; ;
2 3 4 5 6
. C.
17; 14; 11; 8; 5
. D.
1; 2; 4; 8; 16
.
Câu 30: Hai xạ thủ A B cùng bắn vào bia. Xác suất để xạ thủ A bắn trúng bia là 0,6 và c suất để xạ thủ
B bắn trúng bia là 0,8. Tính xác suất để có đúng một xạ thủ bắn trúng bia.
A.
0, 48.
B.
0, 2.
C.
1, 4.
D.
0, 44.
II. PHẦN TỰ LUẬN: Gồm 4 bài (4 điểm)
Bài 1. Giải các phương trình sau:
a/
0
tan 15 3x
. (0,4 điểm) b/
2sin 4 1 0x
. (0,6 điểm)
Bài 2. Viết khai triển biểu thức sau theo công thức nhị thức Niu – tơn:
4
2x
. (1 điểm)
Bài 3. Dùng phương pháp quy nạp, chứng minh rằng với mọi
*n
thì “
2
7 3 3 1
n
n
A n n
chia hết cho
6”. (1 điểm)
Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, AD là đáy lớn.
a/ Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) (SCD). (0,5 điểm)
b/ Gọi M là trung điểm của SA. Tìm giao điểm N của SD và mp(MBC). (0,5 điểm)
------ HẾT ------

Bộ Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán

10 Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán được VnDoc sưu tầm và chia sẻ. Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 11 ôn tập lại kiến thức môn Toán, tích lũy thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, đồng thời biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao cho kì thi học kì 1 lớp 11. Sau đây là đề thi mời các bạn tải về tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 11. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Trên đây VnDoc đã chia sẻ tới các bạn học sinh 10 Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp các bạn học sinh nắm chắc kiến thức môn Toán đồng thời chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 1 sắp tới

.......................................................................

Ngoài 10 Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 11, đề thi học học kì 2 lớp 11 các Sinh học lớp 11 môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 11 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
1 525
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 11 Xem thêm