Bài tập cuối tuần Tiếng Anh 8 tập 2 tuần 33 Practise And Test

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP CUỐI TUẦN TIẾNG ANH LỚP 8 TẬP 2
PRACTISE AND TEST
I. Cho dạng đúng của động t trong ngoặc để hoàn thành những u sau. (2đ)
1.While Bob (sleep)______ , the phone (ring)_________ .
2.I’d rather you (go)__________ to bed now.
3. The woman (sit) _______ in front of me was wearing a big hat so I couldn’t see
anything.
4. Radium (discover)_________ by Marie and Pierre Curie in 1898.
5. I (not understand) ________________ what you said. Would you mind (repeat)
___________ that?
6. I don’t know what your father (say)_________ when he (see)________ what a mess your
puppy (make)________ .
II. Chọn một đáp án thích hợp để hoàn thành mỗi câu sau. (1đ)
1 . __________you let me take a photograph of you?
A. Will
B. Shall
C. May
D. Must
2. Several people were hurt in the accident but only one_________ to hospital.
A. has taken
B. was taking
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. was taken
D. has been taking
3. Yosof will be leaving________ Brussels on Sunday.
A. for
B. from
C. at
D. in
4. All of us were_______ that he came first. He hasn’t been working hard so far.
A. surprising
B. to surprise
C. surprised
D. to be surprised
5. Where is Janet? She’s out. She said she__________ back soon.
A. is
B. would be
C. was
D. came
III. Tìm dạng đúng của t trong ngoặc để hoàn thành những câu sau. (1đ)
1.We use first-aid in order to (EASY)_______ the victim’s pain and
(ANXIOUS)________________ ,
2. If you need any help, just go to the (INFORM)________________ centre.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
3. I like living in the countryside because people there are (FRIEND) ________ and the air
is clean.
4. I couldn’t fmd any (DIFFERENT) _______between the two pictures.
IV. Trong các phần được gạch chân mỗi câu dưới đây một lỗi sai. Hãy tìm lỗi sai
đó chữa lại cho đúng. (1đ)
1.Hurry up! She’s cut herself. It bleeds quite badly.
A B C D
2. The printed paper will get out from the output path on a minute.
A B C D
3. Do you mind if I opened the front door? I’ d prefer you didn’t.
A B C D
4. Christmas songs were stories putting to music and most people enjoyed them.
A B C D
5. Logs are cut into small chips before they mixed with water and acid.
A B C D
V Điền một giới từ thích hợp vào mỗi ch trống để hoàn thành đoạn văn sau. (1đ)
Maria thinks the weather is nice (1)_______ the summer, but awful (2)________ the winter,
and she doesn’t like the food very much. (3)___________ the other hand, she thinks the
people here are friendly and she likes the way (4)_________ life. She thinks that the houses
are dull but some (5) ____________ the famous buildings are beautiful.
VI. Hoàn thành câu thứ hai sao cho nghĩa của câu không thay đổi so với câu thứ nhất,
sử dụng từ cho trước từ in đậm trong ngoặc. (2đ)
1.Tri Nguyen Aquarium had many different kinds of fish. (in)

Ôn tập kiểm tra 1 tiết số 4 môn Tiếng Anh 8

Bài tập cuối tuần 33 môn Tiếng Anh lớp 8 có đáp án nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 8 theo chương trình học do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề luyện tập Tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau giúp học sinh lớp 8 nắm chắc kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì kiểm tra Tiếng Anh lớp 8 lần 4 sắp tới.

Tải trọn bộ bài tập và đáp án tại đây: Bài tập cuối tuần Tiếng Anh 8 tập 2 tuần 33 Practise And Test. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 174
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm