Bài tập trắc nghiệm về quan hệ vuông góc

VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ QUAN HỆ VUÔNG GÓC
Câu 1: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc
với đáy, M là trung điểm BC, J là trung điểm BM. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
()BC SAB
B.
()BC SAM
C.
()BC SAC
D.
()BC SAJ
Câu 2: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông
góc với đáy. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
( ) ( )SCD SAD
B.
( ) ( )SBC SIA
C.
( ) ( )SDC SAI
D.
( ) ( )SBD SAC
Câu 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông
góc với đáy. Điểm cách đều các đỉnh của hình chóp là
A. trung điểm SB B. Điểm nằm trên đường thẳng d // SA và không thuộc SC
C. trung điểm SC. D. trung điểm SD
Câu 4: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc
với đáy, M là trung điểm BC, J là trung điểm BM. Góc giữa 2 mặt phẳng (SBC) và (ABC)
là:
A. góc
B. góc
·
SJA
C. góc
·
SCA
D. góc
·
SMA
Câu 5: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc
với đáy, H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
( ) ( )SIC SCD
B.
( ) ( )SCD AKC
C.
( ) ( )SAC SBD
D.
( ) ( )AHB SCD
Câu 6: Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc
với đáy. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
( ) ( )SBC SIA
B.
( ) ( )SBD SAC
C.
( ) ( )SDC SAI
D.
( ) ( )SCD SAD
Câu 7: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, cạnh bên SA vuông góc
với đáy, I là trung điểm AC, H là hình chiếu của I lên SC. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
( ) ( )SBC SAB
B.
( ) ( )BIH SBC
C.
( ) ( )SAC SAB
D.
( ) ( )SAC SBC
Câu 8: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc
với đáy, I là trung điểm AC. Điểm cách đều các đỉnh của hình chóp là
A. Điểm nằm trên đường thẳng d // SA, d đi qua M là trung điểm BI
B. không tồn tại điểm cách đều các đỉnh của hình chóp
C. trung điểm SC
D. trung điểm SB
Câu 9: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông
góc với đáy. H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Kí hiệu
( ,( ))d A SCD
là khoảng
cách giữa điểm A và mặt phẳng
()SCD
. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
( ,( )) d A SCD AC
B.
( ,( )) d A SCD AK
C.
( ,( )) d A SCD AH
D.
( ,( )) d A SCD AD
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 10: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông
góc với đáy, I là trung điểm AC, H là hình chiếu của I lên SC. Khẳng định nào sau đây đúng
?
A.
( ) ( )SAC SAB
B.
( ) ( )BIH SBC
C.
( ) ( )SAC SBC
D.
( ) ( )SBC SAB
Câu 11: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông
góc với đáy, M là trung điểm BC, J là trung điểm BM. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
()BC SAB
B.
()BC SAJ
C.
()BC SAC
D.
()BC SAM
Câu 12: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc
với đáy, H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
()AK SCD
B.
()BC SAC
C.
()AH SCD
D.
()BD SAC
Câu 13: Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông. Điểm cách
đều các đỉnh của hình lăng trụ là
A. Giao điểm của A'B và ABC' B. không tồn tại điểm cách đều các đỉnh của hình lăng trụ
C. Giao điểm của A'D và AD' D. Giao điểm của A'C và AC'
Câu 14: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc
với đáy, BD = 2AC. Điểm cách đều các đỉnh của hình chóp là
A. trung điểm SC
B. không tồn tại điểm cách đều các đỉnh của hình chóp
C. Điểm nằm trên đường thẳng d // SA
D. trung điểm SD
Câu 15: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông
góc với đáy, I là trung điểm AC, H là hình chiếu của I lên SC. Kí hiệu
( , )d a b
là khoảng
cách giữa 2 đường thẳng a và b. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
( , ) d SA BC AB
B.
( , ) d BI SC IH
C.
( , ) d SB AC IH
D.
( , ) d SB AC BI
Câu 16: Cho hình chóp S.ABC đáy ABC tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc
với đáy, M là trung điểm BC, J là hình chiếu của A lên BC. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
()BC SAJ
B.
()BC SAB
C.
()BC SAC
D.
()BC SAM
Câu 17: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc
với đáy, M là trung điểm BC, J là hình chiếu của A lên BC. Kí hiệu
( ,( ))d A SBC
là khoảng
cách giữa điểm A và mặt phẳng
()SBC
. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
( ,( )) d A SBC AK
với K là hình chiếu của A lên SC
B.
( ,( )) d A SBC AK
với K là hình chiếu của A lên SM
C.
( ,( )) d A SBC AK
với K là hình chiếu của A lên SB
D.
( ,( )) d A SBC AK
với K là hình chiếu của A lên SJ
Câu 18: Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông. Khẳng định
nào sau đây đúng ?
VnDoc. com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A.
( ' ) ( ' ')AB C BA C
B.
( ' ) ( ' )AB C B BD
C.
( ' ) ( ' )AB C D AB
D.
( ' ) ( ' )AB C D BC
Câu 19: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, M là trung điểm AB, N là
trung điểm AC,
( ) ( )SMC ABC
,
( ) ( )SBN ABC
, G là trọng tâm tam giác ABC, I là trung
điểm BC. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
( ) ( )SIN SMC
B.
( ) ( )SAC SBN
C.
( ) ( )SIM SBN
D.
( ) ( )SMN SAI
Câu 20: Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là hình vuông. Khẳng định
nào sau đây đúng ?
A.
' ( ' )A C B BD
B.
' ( ' ' )A C B C D
C.
( ' ')AC B BD
D.
( ' ')AC B CD
Câu 21: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông
góc với đáy. H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Kí hiệu
( , )d a b
là khoảng cách
giữa 2 đường thẳng a và b. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
( , ) d AB SC BS
B.
( , ) d AB SC AK
C.
( , ) d AB SC AH
D.
( , ) d AB SC BC
Câu 22: Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác đều. M, N lần lượt là
trung điểm AC và A'C'. G, G' lần lượt là trọng tâm tam giác ABC và tam giác A'B'C'. Điểm
cách đều các đỉnh của hình lăng trụ là
A. trung điểm MN B. không tồn tại điểm cách đều các đỉnh của hình lăng trụ
C. trung điểm GG' D. trung điểm CC'
Câu 23: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc
với đáy, I là trung điểm AC, H là hình chiếu của I lên SC. Góc giữa 2 mặt phẳng (SBC) và
(SAC) là:
A. góc
·
ASB
B. góc
C. góc
·
AHB
D. góc
·
ACB
Câu 24: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại C,
( ) ( )SAB ABC
, SA =
SB , I là trung điểm AB. Khẳng định nào sau đây sai ?
A.
()SI ABC
B.
()IC SAB
C.
· ·
SAC SBC
D.
()SA ABC
Câu 25: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại C ,
( ) ( )SAB ABC
, SA =
SB , I là trung điểm AB. Điểm cách đều các đỉnh của hình chóp nằm trên đường thẳng nào
sau đây
A. đường thẳng SI
B. đường thẳng d // SI, d đi qua M là trung điểm BC
C. đường thẳng SC
D. đường thẳng d // SI, d đi qua G là trọng tâm tam giác ABC.
Câu 26: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc
với đáy, M là trung điểm BC, J là hình chiếu của A lên BC. Góc giữa 2 mặt phẳng (SBC) và
(ABC) là:
A. góc
B. góc
·
SJA
C. góc
·
SMA
D. góc
·
SCA

Quan hệ vuông góc là một phần rất quan trọng trong Hình học lớp 11. Dưới đây, VnDoc.com đã tổng hợp một số Bài tập trắc nghiệm về quan hệ vuông góc có đáp án đi kèm, nhằm giúp các bạn học tốt môn Toán 11. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trắc nghiệm quan hệ vuông góc có đáp án

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Bài tập trắc nghiệm về quan hệ vuông góc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc mời các bạn học sinh tham khảo Giải bài tập Toán lớp 11, Đề thi học kì 1 lớp 11, Đề thi học kì 2 lớp 11, Tài liệu học tập lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 742
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm