Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020

Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020 là tài liệu quan trọng giúp các bạn ôn tập, chuẩn bị tốt cho bài thi học kì 1 lớp 3, đồng thời sẽ giúp các em tự kiểm tra được nâng lực của bản thân.

1. Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 1

Bài 1. Nối: (1 điểm)

5 x 5

25

8 x 8 -30

17

9 x 3 -10

34

12 + 45

41

77 - 12 x 3

16

103 - 55 - 32

57

Bài 2. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng (1,5 điểm)

a) Giá trị của biểu thức 64 : 8 + 30 là: (1 điểm)

a. 37

b. 38

c. 39

b) Xem đồng hồ: (0,5 điểm)

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

a. 1 giờ kém 5 phút

b. 10 giờ 1 phút

c. 10 giờ 5 phút

Bài 3. Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a/ 536 + 248

b/ 938 – 385

c/ 306 x 2

d/ 734 : 5

Bài 4. Đánh dấu x vào câu trước câu trả lời đúng (1,5 điểm)

1 dam =....................... m

A, 10

B, 1000

C, 100

Bài 5: (2 điểm)

Một cửa hàng có 36 xe ô tô, đã bán được 1/ 4 số ô tô đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ô tô?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 6. Tính chu vi hình vuông có cạnh bằng 7cm (1 điểm)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 7. Tìm x: (1 điểm)

a/ x : 7 = 49

b/ 32 : x = 8

2. Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 2

Bài 1: Tính nhẩm: (1 điểm )

7 x 8 = ... ...

63 : 7 = ... ...

8 x 9 = ... ...

56 : 7 = ... ...

Bài 2: Đặt tính rồi tính: (2 điểm )

456 : 4

637 : 9

269 x 7

157 x 8

Bài 3: Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. (2 điểm )

a/. Dấu phải điền vào ô trống ở phép so sánh sau đây 500g + 60g ... 560g là:

A. >

B. <

C. =

D. Không điền được dấu nào.

b/. Số bé là số 5 số lớn là số 20. Số lớn gấp số bé số lần là:

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

c/. Giá trị của biểu thức 9 x 6 là:

A. 36

B. 15

C. 54

D. 63

d. Đồng hồ hình bên chỉ:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

A. 10 giờ.

B. 2 giờ.

C. 10 giờ 10 phút.

D. 2 giờ kém 10 phút.

Bài 4: (1 điểm ) Tính?

35 x 4 – 100

63 : 9 x 8

Bài 5: (1 điểm ) Viết vào ô trống theo mẫu:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Trong hình tứ giác ABCD có 2 góc vuông và hai góc không vuông.

Hãy viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

a) Góc có đỉnh . . . . . . . . . . . là góc vuông.

b) Góc có đỉnh . . . . . . . . . . . là góc không vuông

Bài 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm : (1 điểm)

15 ; 19 ; 23 ; ….. ; ….. ; ….. ; ….. ;

Bài 7: (2 điểm) Một kho thóc có 96 bao thóc. Người ta đã bán hết 1/3 số bao thóc trong kho. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bao thóc?

Giải:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 3

1. (1 đ)

a/ Khoanh vào số lớn nhất:

627 ; 276 ; 762 ; 672 ; 267

b/ Khoanh vào số bé nhất:

267 ; 627 ; 276 ; 762 ; 726 ; 672

2. (1 đ) Viết số hoặc chữ thích hợp vào ô trống:

Đọc số

Viết số

Bảy trăm sáu mươi

777

Hai trăm ba mươi mốt

505

3. (1 đ) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Kết quả của phép nhân 47 x 8 là:

A. 367

B. 376

C. 476

D. 126

4 . (1 đ) Đặt tính rồi tính:

a/ 849 - 86

b/ 361 : 3

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

5. (2 đ) Tính:

a/ 6 x 10 - 23 ......................................

b/ 6 x 4 + 15 ........................................

6. (1 đ) Dấu cần điền vào chỗ ....là:

4m 3 cm......430 cm

A. <

B. >

C. =

7. (1đ ) Đúng ghi Đ sai ghi S. Hình vẽ dưới đây có:

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

a/ 1 góc vuông

b/ 2 góc vuông

c/ 3 góc vuông

d/ 4 góc vuông

8. (2đ) Minh có quyển truyện dày 132 trang. Minh đã đọc được 1/4 số trang của quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì hết quyển truyện?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

4. Đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 - Đề 4

Bài 1: Tính nhẩm. (1 điểm)

8 x 7 =........

6 x 9 =......

42 : 6 =.......

49 : 7 = ......

Bài 2: Đặt tính rồi tính. (2 điểm)

a. 37 x 6

b. 770 + 146

c. 639 – 184

d. 542 : 6

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức. (1 điểm)

a) 7 x 9 – 18 = ……………

b) 24 : 6 + 14 = …………..

Bài 4: Tìm X. (1 điểm)

a) X x 7 = 49

b) X : 7 = 6

Bài 5: Khoanh vào câu trả lời đúng nhất. (1 điểm)

a) 56m : 7 =……m

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

b) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

A. 7 giờ 50 phút

B. 8 giờ 55 phút

A. 9 giờ 15 phút

A. 10 giờ 25 phút

Bài 6: Hình bên có mấy hình tam giác, hình tứ giác (1 điểm)?

A, Có........ hình tam giác.

B, Có........ hình tứ giác.

Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán

Bài 7: (1 điểm)

Hình chữ nhật có chiều dài 9 cm, chiều rộng 7 cm. Tính chu vi hình chữ nhật đó?

Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Bài 8: (2 điểm)

Bác Năm nuôi 48 con gà, bác đã bán đi 1/3 số gà đó. Hỏi bác Năm còn lại bao nhiêu con gà?

Bài giải

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Muốn học tốt hay muốn kì thi cuối kì 1 đạt kết quả cao, các em phải tự mình tải bộ đề trên về để luyện tập, tự làm các bài tập Trắc nghiệm và tự luận để đánh giá năng lực của mình, xem mình cần phải bổ sung thêm gì và cần học thêm những gì để hoàn thiện bản thân.

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bộ 10 đề ôn thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2019 - 2020. Ngoài Đề thi học kì 1 môn Toán 3 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
3 4.166
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm