Bộ đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2018 - 2019 - Số 1

Bộ đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán năm học 2018 - 2019 số 1

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm học 2018 - 2019 số 1 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc tổng hợp các dạng toán trọng tâm, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải các dạng Toán, chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 lớp 3, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán 3.

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề 1

Phần 1: Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính). Hãy khoanh vào chữ đứng trước câu trả lời đúng

1. 4m 4cm = …….cm

Số thích hợp viết vào chỗ chấm là:

A. 44 B. 404 C. 440

2. Đồng hồ chỉ:

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

A. 7 giờ 35 phút

B. 7 giờ 40 phút

C. 8 giờ 7 phút

D. 8 giờ 35 phút

3. Mỗi giờ có 60 phút thì 1/4 giờ có:

A. 4 phút B. 40 phút

C. 15 phút D. 25 phút

4. Hình bên có số góc vuông là:

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

A.1

B.2

C.3

Phần 2

1. Tính nhẩm

8 x 5 = …

9 x 7 = …

45: 9 = …

42: 7 = …

6 x 9 = …

64: 8 = …

9 x 9 = …

7 x 4 = …

b) Đếm thêm rồi viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

12; 18; 24;…..; ……; ……. 9; 18; 27; …….; ……..; …….

2. Đặt tính rồi tính:

37x 6

……………

……………

……………

216 x 4

……………

……………

……………

724: 4

……………

……………

……………

937: 5

……………

……………

……………

3. Tính giá trị biểu thức:

a) 408 + 9: 6

………………….

………………….

b) (43 + 57) x 3

………………….

………………….

4. a) Đội xe thứ nhất có 16 chiếc xe, đội xe thứ hai có số xe gấp 3 lần số xe của đội thứ nhất. Hỏi cả hai đội có bao nhiêu chiếc xe?

Bài giải

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

b) Điền số thích hợp để được phép tính đúng:

36 = … x ….

Đề 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

1. Một phép chia hết có số bị chia là 105, thương là 5 thì số chia là:

A.100 B.21 C.525 D.110

2. Gấp 14 lên 7 lần, rồi thêm 7 thì được kết quả là:

A.91 B.9 C.27 D.105

3. Ghi Đ hoặc S vào ô

a) Độ dài sợi dây 8m bằng 1/3 độ dài sợi dây 24m

b) Đơn vị đo độ dài nhỏ hơn m là: dam, hm, km

c) 1kg > 990g + 9g

d) Hình MNPQ là hình vuông

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

3. a) Đặt tính rồi tính

104 x 8

……………….

……………….

……………….

815: 5

……………….

……………….

……………….

b) Tính giá trị biểu thức:

206 – 100: 2 =

………………

………………

………………

4. Một cửa hàng buổi sáng bán được 90 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi cả buổi sáng và buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Bài giải

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

5. a) Điền số thích hợp vào chỗ trống (…)

Trong phép chia hết:

9 chia cho ….. thì được thương bé nhất

9 chia cho ….. thì được thương lớn nhất

b) Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc vào chô trống (…):

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề 3

Phần 1. Khoanh tròn vào chữ có câu trả lời đúng

1. Trong hình dưới đây, đã khoanh vào:

Đề kiểm tra Toán 3 học kì 1

a) 1/2 số bông hoa

b) 1/4 số bông hoa

c) 1/8 số bông hoa

2. An cao 1m 2cm, Bình cao 120cm. Ta nói:

a) An cao hơn Bình

b) Bình cao hơn An

c) An và Bình bằng nhau

3m15cm = 315……

3. Đơn vị thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a) m b) dm c) cm

4. Số cần điền vào ô trống là:

Đề kiểm tra Toán 3 học kì 1

a) 35 b) 12 c) 2

5. Số cần điền vào ô trống là:

Đề kiểm tra Toán 3 học kì 1

a) 27 b) 6 c) 3

6. Số lớn là 54, số bé là 9. Số lớn gấp….. lần số bé

Số cần điền vào chỗ chấm là:

a) 5 b) 6 c)7

Phần 2

1.Tính (có đặt tính )

872 + 108

……………..

……………..

290 x 3

……………..

……………..

639 – 184

……………..

……………..

482: 8

……………..

……………..

2. Tính giá trị của biểu thức

415: 5 + 560

……………..

……………..

438 – 469: 7

……………..

……………..

3. Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 255kg gạo. Ngày thứ hai bán được số gạo gấp 3 lần ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài giải

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

4. a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm

Đề kiểm tra Toán 3 học kì 1

Hình bên có:…… góc vuông

……. góc không vuông

Nêu tên đỉnh và cạnh các góc vuông

……………………………………………………………………………….

Đề 4

Phần 1. Mỗi bài tập dưới đây có nêu kèm một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính ).Hãy khoanh vào chữ đứng trước câu trả lời đúng

1. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

A. 1 giờ 25 phút

B. 1 giờ 50 phút

C. 2 giờ 50 phút

D. 5 giờ 10 phút

2. Gấp 14 lên 5 lần, rồi bớt 42 đi thì được:

A.38 B.32 C.8 D.28

3. Số góc vuông ở hình bên là:

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

A.1 B.2 C.3 D.4

5. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 5m6cm = …….cm là:

A.56 B.560 C.506 D.5060

Phần 2

1. Tính nhẩm:

7 x 6 = ….

32: 8 = …

9 x 8 = …

49: 7 = …

2. Đặt tính rồi tính:

189 + 408

……………..

……………..

……………..

666 – 240

……………..

……………..

……………..

104 x 7

……………..

……………..

……………..

426: 3

……………..

……………..

……………..

3. Tính giá trị biểu thức và tìm y:

14 – 4 + 20

……………..

……………..

24: y = 8

……………..

……………..

3. Bác Năm nuôi 48 con gà, bác đã bán đi 1/3 số gà đó. Hỏi bác Năm còn lại bao nhiêu con gà?

Bài giải

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………...

5. Điền số thích hợp vào (?)

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

Đề 5

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả hoặc trả lời đúng:

a) 1/8 số ô vuông của 2 phần tô đậm là:

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

A.24 B.3 C.16 D.2

b) Năm 2007 có 365 ngày, 1 tuần lễ có 7 ngày, vậy năm này có:

A. 52 tuần lễ

B. 52 tuần lễ và 1 ngày

C. 52 tuần lễ và 15 ngày

D. 5 tuần lễ và 15 ngày

2. Ghi Đ hoặc S

a) 16 + 44: 4 = 15

b) 40 x 8 + 80 = 400

c) Với hai số 72 và 8, ta có:

- Số lớn bằng 1/9 số bé

- Giảm đi 9 lần số lớn thì được số bé

3. a) Đặt tính rồi tính:

219 x 4

………………

………………

………………

78: 6

………………

………………

………………

283: 7

………………

………………

………………

b) Đặt dấu >, < , = vào chỗ trống:

990g + 9g …. 1kg

380g …. 420g – 50g

4. Trường em đã tặng 1000 quyển vở để hỗ trợ các bạn nhỏ ngoại thành. Sau khi tặng 400 quyển vở cho một trường học, số vở còn lại được chia đều vào 3 thùng để tặng 3 trường tiếp theo. Hỏi mỗi thùng được chia ra có bao nhiêu quyển vở.

Bài giải

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

5. Điền số thích hợp vào ô

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 3 môn Toán

>>> Bài tiếp theo: Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019 số 1

Như vậy, VnDoc.com đã gửi tới các bạn Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2018 - 2019 số 1. Ngoài Bộ đề thi học kì 1 môn Toán 3 năm 2018 - 2019 số 1 trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 3 nâng caobài tập môn Toán lớp 3 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
9 12.258
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm