Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2020 - 2021

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bộ đề thi giữa học 1 môn Toán lớp 6
Câu 1: (3 điểm): Thực hiện phép tính
a. 19.64 + 36.19 b. 2
2
.3 - ( 1
10
+ 8 ) : 3
2
c) 7
2
36 : 3
2
d. 150 - [ 10
2
- (14 - 11)
2
.2007
0
e) 59 - [ 90 - (17 - 8)
2
]
Câu 2: (3 điểm): Tìm số tự nhiên x biết:
a. 41 (2x 5) = 18 b. 2
x
. 4 = 128
c. x + 25 = 40 d. 5.(x + 35) = 515
Câu 3 (0,5 điểm) Viết tập hợp M các số tự nhiên chẵn không vượt quá 10.
Câu 4 (1,0 điểm) Viết kết quả sau dưới dạng một lũy thừa.
a) 2.2.2.2.2 b) y.y
2
.y
3
c) 10000 d) 8
12
: 8
7
Câu 5 (1,0 điểm) Tìm * để
a) 13* chia hết cho 5 b) 53* chia hết cho 3 không chia hết cho 9
Câu 6: Vẽ hai tia đối nhau Ox Oy
a) Lấy A thuộc Ox, B thuộc Oy. Viết tên các tia trùng với tia Oy.
b) Hai tia Ax Oy đối nhau không ? sao?
c) Tìm tia đối của tia Ax.
Bài 7. Vẽ đường thẳng xy; lấy điểm A nằm trên đường thẳng xy, điểm B không
nằm trên đường thẳng xy; vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A B.
a) Kể tên tất cả các tia gốc A?
b) Hãy cho biết hai tia đối nhau trong hình vừa vẽ?
ĐỀ 01
ĐỀ KHẢO SÁT ĐỢT GIỮA 1
Môn: TOÁN 6
Thời gian: 60 phút
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ 02
ĐỀ KHẢO SÁT ĐỢT GIỮA 1
Môn: TOÁN 6
Thời gian: 60 phút
Bài 1. Cho tập hợp A =
/ 7 11x N x
a) Tập hợp A bao nhiêu phần tử ? Hãy viết tập hợp A bằng cách liệt các
phần tử của tập hợp A.
b) Dùng hiệu (
;
) để viết các phần tử 7, 9 11 thuộc tập hợp A hay không
thuộc tập hợp A.
Bài 2. (2.0 điểm) Dùng tính chất của các phép toán đ tính nhanh.
a) 4.17.25 b) 281 + 129 + 219
c) 2
3
.2
2
+ 5
5
: 5
3
d) 29. 31 + 66.69 + 31.37
Bài 3.(2.5 điểm) Tìm x biết:
a) 5.x 7 = 13 b) 2.x + 3
2
.3 = 7
5
: 7
3
c) 95 3.( x + 7) = 23
Bài 4. (2.5 điểm) Vẽ đường thẳng xy; lấy điểm M nằm trên đường thẳng xy, điểm
B không nằm trên đường thẳng xy; vẽ đường thẳng đi qua hai điểm M B.
a) Kể tên tất cả các tia gốc M?
b) Hãy cho biết hai tia đối nhau trong hình vừa vẽ?
Câu 5: Tìm * để a) 15* chia hết cho 5
b) 73* chia hết cho 9 không chia hết cho 3
Câu 6: Viết tập hợp B các số tự nhiên không vượt quá 5. Bằng 2 cách ?
Câu 7: Tính: a. 7
2
36 : 3
2
b. 200: [119 –( 25 2.3)]
Câu 8: Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm M
thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.
a) Viết tên hai tia đối nhau chung gốc O.
b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ 03
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG GIỮA I
Môn: Toán 6
Thời gian: 60 phút (Không k thời gian giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
* Khoanh tròn vào một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng
Câu 1: Tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 2 không vượt quá 7 là.
A.
B.
3; 4; 5; 6
C.
2; 3; 4; 5; 6
D.
3; 4; 5; 6; 7
Câu 2: Kết qu phép tính 5
5
.5
9
bằng:
A. 5
45
B. 5
14
C. 25
14
D. 10
14
Câu 3: Cho hình vẽ (hình 1). Chọn câu đúng:
A. A
d B
d B. A
d B
d
C. A
d B
d D. A
d B
d
Câu 4: Cho hình vẽ (hình 2). Em hãy khoanh tròn vào câu đúng:
A. A nằm giữa B C B. B nằm giữa A C
C. C nằm giữa A B D. Không điểm nào nằm giữa
II. T LUẬN (8 điểm)
Bài 1: (2 điểm). a/ Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 10 nhỏ n 17 theo 2 cách.
b/ Điền các hiệu thích hợp vào ô trống: 11
A ; {15; 16}
A ; 19
A
Bài 2: (1 điểm). Tính nhanh: a/ 25.27.4 b/ 63 + 118 + 37 + 82
Bài 3: (2 điểm). Thực hiện các phép tính sau:
a/ 4. 5
2
64: 2
3
b/ 24.[119 ( 23 6)]
Bài 4: (1.5 điểm). Tìm số tự nhiên x biết:
a/ 2( x + 55) = 60 b/ 12x 33 = 3
2015
: 3
2014
Bài 5: (2 điểm): Cho 3 điểm A , B , C thẳng hàng theo thứ tự đó
a) Viết tên các tia gốc A , gốc B , gốc C
b) Viết tên 2 tia đối nhau gốc B
c) Viết tên các tia trùng nhau
Câu 6. Vẽ hai tia đối nhau Ax Ay
a) Lấy C thuộc Ax, B thuộc Ay. Viết tên các tia trùng với tia Ay.
b) Hai tia Cx Ay đối nhau không ? sao?
c) Tìm tia đối của tia Cx.

Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc bộ đề hay và chất lượng cho các em học sinh tham khảo củng cố kiến thức, ôn luyện rèn luyện kỹ năng giải Toán, chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 năm 2020

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 năm 2020

Bài 1: (2 điểm).

a/ Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 10 và nhỏ hơn 17 theo hai cách.

b/ Điền các ký hiệu thích hợp vào ô trống: 11... A ; {15; 16} ... A ; 19 ... A

Bài 2: (1 điểm). Tính nhanh:

a/ 25.27.4

b/ 63 + 118 + 37 + 82

Bài 3: (2 điểm). Thực hiện các phép tính sau:

a/ 4. 52 – 64: 23

b/ 24.[119 – ( 23 – 6)]

Bài 4: (1.5 điểm). Tìm số tự nhiên x biết:

a/ 2( x + 55) = 60

b/ 12x – 33 = 32015 : 32014

Bài 5: (2 điểm): Cho 3 điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó

a) Viết tên các tia gốc A, gốc B, gốc C

b) Viết tên 2 tia đối nhau gốc B

c) Viết tên các tia trùng nhau

Bài 6 (1.5 điểm) Cho M = 2 + 22 + 23 + … + 220

Chứng tỏ rằng M chia hết cho 5

Đáp án Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Câu

Nội dung

Biểu điểm

1

a/ A = {11; 12; 13; 14; 15; 16}

A = {x ∈ N / 10 < x < 17}

b/ 11 ∈ A ; {15; 16} ⊂ A ; 19 ∉ A

0,5đ

0,5đ

 

1 đ

2

a/ 25.27.4.

= (25.4).27

= 100.27 = 100.27 = 2700

b/ 63 + 118 + 37 + 82

= (63 + 37) + (118 + 82)

= 100 + 200 = 300

 

 

0,25đ

0,25đ

 

0,25đ

0,25đ

3

a/ 4. 52 – 64: 23

= 4.25 – 64: 8

= 100 – 8 = 92

b/ 24.[119 – ( 23 – 6)]

= 24.[119 – 17]

= 24.102 = 2448

 

0,5đ

0,5đ

 

0,5đ

0,5đ

4

a/ 2(x + 25) = 60

x + 25 = 60 : 2

x + 25 = 30

x = 30-25

x = 5

b/ 12x – 33 = 32015 : 32014

12x – 33 = 3

12x = 3 + 33

12x = 36

x = 36:12 = 3

 

 

0,25đ

0,25đ

0,25đ

 

 

0,25đ

0,25đ

0,25đ

 

5

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

a) Có 2 tia gốc A: AB và AC

2 tia gốc B: BA và BC

2 tia gốc C: CA và CB

b) Hai tia đối nhau gốc B là: BA và BC

c) Tia AB trùng với tia AC

Tia CB trùng với tia CA

 

0.25 đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ

0,25đ

0,25đ

6

M = 2 + 22 + 23 + … + 220

= (2 + 22 + 23 + 24) + (25 + 26 + 27 + 28) + … + (217 + 218 + 219 + 220)

= 2.(1 + 2 + 22 + 23 ) + 25.(1 + 2 + 22 + 23) + … +217.(1 + 2 + 22 +23)

= 2. 15 + 25.15 + …+ 217.15

= 15. 2(1 + 24 + …+ 216)

= 3 . 5 .2 .(1 + 24 + …+ 216) chia hết cho 5

 

0.5 đ

 

0,25đ

 

0,25đ

0,25đ

0,25đ

HOT: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm học 2020 - 2021 VnDoc biên soạn

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 - Đề 1

Câu 1: (3 điểm): Thực hiện phép tính

a.64 + 36.19

b.22.3 - ( 110+ 8 ) : 32

c) 72 – 36 : 32

d. 150 - [ 102- (14 - 11)2 .20070

e) 59 - [ 90 - (17 - 8)2 ]

Câu 2: (3 điểm): Tìm số tự nhiên x biết:

a.41 – (2x – 5) = 18

b. 2x. 4 = 128

c. x + 25 = 40

d. 5.(x + 35) = 515

Câu 3 (0,5 điểm) Viết tập hợp M các số tự nhiên chẵn không vượt quá 10.

Câu 4 (1,0 điểm) Viết kết quả sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 2.2.2.2

b) y.y2.y3

c) 10000

d) 812 : 87

Câu 5 (1,0 điểm) Tìm * để

a) 13* chia hết cho 5

b) 53* chia hết cho 3 mà không chia hết cho 9

Câu 6: Vẽ hai tia đối nhau Ox và Oy

a) Lấy A thuộc Ox, B thuộc Oy. Viết tên các tia trùng với tia Oy.

b) Hai tia Ax và Oy có đối nhau không ? Vì sao?

c) Tìm tia đối của tia Ax.

Bài 7. Vẽ đường thẳng xy; lấy điểm A nằm trên đường thẳng xy, điểm B không nằm trên đường thẳng xy; vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Kể tên tất cả các tia gốc A?

Hãy cho biết hai tia đối nhau trong hình vừa vẽ?

Đề thi giữa kì 1 Toán 6 - Đề 2

Bài 1. Cho tập hợp A = {x ∈ N / 7 < x ≤ 11}

a) Tập hợp A có bao nhiêu phần tử ? Hãy viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp A.

b) Dùng kí hiệu (∈;∉) để viết các phần tử 7, 9 và 11 thuộc tập hợp A hay không thuộc tập hợp A.

Bài 2. (2.0 điểm) Dùng tính chất của các phép toán để tính nhanh.

a) 4.17.25

b) 281 + 129 + 219

c) 23.22+ 55: 53

d) 29. 31 + 66.69 + 31.37

Bài 3.(2.5 điểm) Tìm x biết:

a) 5.x – 7 = 13

b) 2.x + 32.3 = 75: 73

c) 95 – 3.( x + 7) = 23

Bài 4. (2.5 điểm) Vẽ đường thẳng xy; lấy điểm M nằm trên đường thẳng xy, điểm B không nằm trên đường thẳng xy; vẽ đường thẳng đi qua hai điểm M và B.

a. Kể tên tất cả các tia gốc M?

b. Hãy cho biết hai tia đối nhau trong hình vừa vẽ?

Câu 5: Tìm * để

a) 15* chia hết cho 5

b) 73* chia hết cho 9 mà không chia hết cho 3

Câu 6: Viết tập hợp B các số tự nhiên không vượt quá 5. Bằng 2 cách?

Câu 7: Tính:

a. 72 – 36 : 32

b. 200: [119 –( 25 – 2.3)]

Câu 8: Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm M

thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

a) Viết tên hai tia đối nhau chung gốc O.

b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 năm 2019

Tổng hợp đề thi giữa học kì 1 lớp 6 môn Toán bao gồm các đề thi với nội dung bám sát chương trình học là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh, chuẩn bị cho các bài thi cuối học kì 1 lớp 6. Các em học sinh rèn kỹ năng giải Toán lớp 6, các dạng bài tổng quát đến chi tiết.

Tham khảo thêm

Đánh giá bài viết
349 47.035
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Xem thêm