Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 6 sách mới năm 2021 - 2022

Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
ÔN TẬP GIỮA HỌC I MÔN TOÁN 6
A THUYẾT
I. ĐAI SỐ
1. Chủ đề: Tập hợp, phần tử, tập hợp số tự nhiên
2. Chủ đề: Cách ghi số tự nhiên, số La
3. Chủ đề: Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia
4. Chủ đề: Lũy thừa số tự nhiên
5. Chủ đề: Phép chia hết
6. Chủ đề: Ước bội; UCLN BCNN
II. HÌNH HỌC
1. Chủ đề: Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều
2. Chủ đề: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân
B BÀI TẬP
I. ĐẠI SỐ
Câu 1: Cho các cách viết sau
{ , , , } ; {9;13;45} ; {1;2;3}A a b c d B C
. bao nhiêu tập hợp
được viết đúng?
A.
1
. B.
2
. C.
3
. D.
0
.
Câu 2:
Cách viết tập hợp nào sau đây đúng?
A.
[0;1;2; 3]A
. B.
(0;1;2;3)A
.
C.
. D.
{ 0;1;2;3}A
.
Câu 3: Cho
{ , 5,, }M a b c
. Khẳng định sai
A.
5 M
. B.
a M
. C.
d M
. D.
c M
.
Câu 4: Viết tập hợp
A
các số tự nhiên lớn hơn 5 nhỏ n 10
A.
{ 6;7;8;9}A
. B.
{5;6;7;8;9}A
.
C.
{ 6;7;8;9;10}A
. D.
{ 6;7;8}A
.
Câu 5:
Cho tập hợp
{ 6;7;8;9;10}A
. Viết tập hợp
A
bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho
các phần tử của . Chọn câu đúng
A.
{ | 6 10}A x x
. B.
{ | 6 10}A x x
.
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
C.
{ | 6 10}A x x
. D.
{ | 6 10}A x x
.
Câu 6:
Viết tập hợp sau bằng cách liệt các phần tử.
{ | 9 13}A x x
A.
{10;11;12}A
. B.
{ 9;10;11}A
.
C.
{ 9;10;11;12;13}A
. D.
{ 9;10;11;12}A
.
Câu 7:
Cho biết
x
nhưng
*
x
. Số
x
là.
A. 1 B. Bất số tự nhiên nào.
C.
0.
D. Không tồn tại số
x
.
Câu 8: Phép tính nào sau đây đúng?
A.
2 5 7
2 2 2
B.
2 5 10
2 2 2
. C.
2 5 3
2 2 2
. D.
2 5 5
2 2 2
.
Câu 9:
Số nào sau đây chia hết cho 5?
A. 2020. B. 2017. C. 2018. D. 2019.
Câu 10:
Số nào sau đây chia hết cho 3
A. 123456. B. 2222. C. 33334. D. 9999997.
Câu 11: Cho hai tập hợp
{ , } , { , }A a b B c d
. Viết được bao nhiêu tập hợp, mỗi tập hợp gồm
một phần t của tập
A
một phần tử của tập
B
?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 8.
Câu 12:
Dùng ba chữ số
1,2, 3
để viết các số tự nhiên hai chữ số, các chữ s khác nhau, ta
viết được.
A. 3 số. B. 4 Số. C. 6 số. D. 9 số.
Câu 13: Số tự nhiên nhỏ nhất có ba ch số, các chữ số khác nhau là.
A. 100. B. 123. C. 132. D. Một đáp án khác.
Câu 14: Khi viết thêm một chữ s 2 vào cuối của một số tự nhiên thì số đó
A. Tăng gấp 2 lần. B. Tăng gấp 10 lần.
C. Tăng gấp 12 lần. D. Tăng gấp 10 lần thêm 2 đơn vị.
Câu 15: Số 19 được ghi bởi chữ La là.
A. IXX. B. XVIV. C. X VIII. D. Một đáp án khác.
Câu 16:
Cho tập hợp
{ 7;8;9}A
. Các cách viết sau đúng hay sai?
A.
9 A
. B.
78 A
. C.
{ 8} A
. D.
{7;9} A
.
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Câu 17: Cho các tập hợp
{1;6;5} , {1;7;5} , {1;5;6} , {1;5;6; 8} .A B E F
Các khẳng định sau
đúng hay sai?
A.
A E
. B.
E A
. C.
A E
. D.
A B
.
Câu 18: Cho tập hợp
{1,, , }M b c d
. Số các tập hợp con của
M
có ba phần t là.
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 19: Số tự nhiên
x
thỏa mãn điều kiện
7.( 2) 0x
. Số tự nhiên
x
bằng.
A. 0. B. 2.
C. Số tự nhiên bất lớn hơn 2. D. Một đáp án khác.
Câu 20: Số tự nhiên
x
thỏa mãn điều kiện
0.( 3) 0x
. Số tự nhiên
x
bằng.
A. 3. B. 0
C. Số tự nhiên bất D. S t nhiên bất lớn hơn hoặc bằng 3.
Câu 21:
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng với mọi số tự nhiên
n
?
A.
: 1n n
. B.
: 1n n
. C.
0 : 0n
.
Câu 22:
Số nào sau đây không chia hết cho 3?
A. 1269 B. 1569 C. 12369 D. 123469.
Câu 23:
Thực hiện phép nh
2 2
6 8
.
Câu 24:
Kết qu nào sau đây đúng?
A.
2
14
. B.
2
10
. C.
3
6
. D.
4
8
.
Câu 25: Phép tính
6 6 6 6
Cho kết qu
A.
2
6
. B.
5
6
. C.
6.4
. D.
4
6
.
Câu 26: Phép chia nào sau đây phép chia hết.
A.
123 : 3
. B.
5
6 : 5
. C.
124 : 3
. D.
1234 : 3
.
Câu 27: Kết quả
4 2
7 .7
bằng.
A.
8
7
. B.
6
7
. C.
8
49
. D.
6
14
.
Câu 28:
Kết qu
6 3
4 : 4
bằng
A.
3
4
. B.
3
1
. C.
2
4
. D. Một đáp án khác.
Câu 29: Kết quả
5 5
3 : 3
bằng.
A.
3
. B. 1. C.
2
3
. D. Một đáp án khác.

Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán 6

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều  bao gồm tổng hợp các dạng Toán và các dạng bài tập kèm theo trong chương trình học giữa học kì 1 lớp 6 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao.

Đề thi 3 bộ sách mới môn Toán mới nhất

Toàn bộ File tài liệu chi tiết tại file tải về. Các em học sinh kéo xuống dưới chi tiết để tải về.

Đề cương ôn tập giữa kì 1 Toán lớp 6

A – LÝ THUYẾT

I. ĐAI SỐ

1. Chủ đề: Tập hợp, phần tử, tập hợp số tự nhiên

2. Chủ đề: Cách ghi số tự nhiên, số La mã

3. Chủ đề: Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia

4. Chủ đề: Lũy thừa và số mũ tự nhiên

5. Chủ đề: Phép chia hết

6. Chủ đề: Ước và bội; UCLN và BCNN

II. HÌNH HỌC

1. Chủ đề: Hình vuông - Tam giác đều - Lục giác đều

2. Chủ đề: Hình chữ nhật - Hình thoi - Hình bình hành - Hình thang cân

B – BÀI TẬP

I. ĐẠI SỐ

Câu 1: Cho các cách viết sau A = {a, b, c, d}; B = {9, 13, 45}; C = {1; 2; 3}. Có bao nhiêu tập hợp được viết đúng?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 2: Cách viết tập hợp nào sau đây là đúng?

A. A = [0 , 1, 2, 3]

B . A = (0, 1, 2, 3)

C. A = 1 , 2 , 3

D . A = { 0; 1; 2; 3}

Câu 3: Cho M = {a, 5, b, c }. Khẳng định sai là:

A. 5 ∈ M

B. a ∈ M

C. d ∉ M

D. c ∉ M

Câu 4: Viết tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 5 và nhỏ hơn 10

A. A = { 6; 7; 8; 9}

B. A = { 5; 6; 7; 8; 9}

C. A = { 6; 7; 8; 9; 10}

D. A = { 6; 7; 8}

Câu 5: Cho tập hợp A = { 6; 7; 8; 9; 10}. Viết tập hợp bằng cách chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của nó. Chọn câu đúng

A.  {x  ∈ N | 6 ≤ x ≤ 10}

B.  {x ∈ N | 6 < x ≤ 10}

C.  {x ∈ N | 6 ≤ x < 10}

D.  {x ∈ N | 6 ≥ x ≥ 10}

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 trọn bộ 3 sách mới

Nội dung ôn tập giữa học kì 1 lớp 6 bao gồm các dạng Toán: Số học và hình học với nội dung bám sát chương trình học là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh, chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 6. Các em học sinh rèn kỹ năng giải Toán lớp 6, các dạng bài tổng quát đến chi tiết.

Đánh giá bài viết
505 56.689
4 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Dương
  Dương

  ko có đáp án à


  Thích Phản hồi 16:00 30/10
  • Phong Tuấn
   Phong Tuấn

   Bài này nó ít câu hỏi quá cần cải tiện lên , quá là tệ luôn

   Thích Phản hồi 19:48 22/11
   • BFF.Channy
    BFF.Channy

    bạn tải File về để xem toàn bộ ạ :))

    Thích Phản hồi 11:22 24/11
  • BFF.Channy
   BFF.Channy

   mấy bạn phải tải File về mới xem toàn bộ đc nha


   Thích Phản hồi 11:21 24/11
   • Hồ Nguyễn Anh Thư
    Hồ Nguyễn Anh Thư

    ỦA CÁI NÀY LÀ PHẢI TẢI FILE VỀ MỚI XEM ĐƯỢC NHIỀU ĐÚNG K


    Thích Phản hồi 6 ngày trước
    Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Xem thêm