Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐỀ CƯƠNG ÔN
thi chÊt lîng gi÷a I
MÔN TOÁN 6
DẠNG 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH
i 1: Thực hiện phép nh
a) 17 . 85 + 15 . 17 120 b
) 75 ( 3.5
2
4.2
3
)
c)
A 12: 390: 500 125 35.7
d) B=10 + 12 + 14 +……….96 + 98
Bài 2 : Thực hiện phép tính
a. 2.5
2
+ 3: 71
0
54: 3
3
b. 189 + 73 + 211 + 127
c. 375 : {32 [ 4 + (5. 3
2
42)]} 14
Bài 3: Thực hiện phép tính
a) 38.73 + 27.38 b) 5.3
2
32 : 4
2
c)
3 11 9 8
5.2 7 : 7 1
d)
2
400 : 5. 360 290 2.5
e) 2
3
. 2
4
. 2
6
f) 9
6
: 3
2
i 4: Thực hiện phép nh
a) 28.76+23.28 -28.13 b
) 80 (4 . 5
2
3 . 2
3
)
c) 5871 : {928 - [(-82) + 247) ].5} d) C=35 + 38 + 41 +……….92 + 95
Bài 5 Thực hiện phép tính
a. 2
2
. 5 + (149 7
2
) b. 128. 19 + 128. 41 + 128 . 40
c. 136. 8 - 36.2
3
d. {210 : [16 + 3.(6 + 3. 2
2
)]} 3
DẠNG 2 TOÁN 6: TOÁN TÌM X
Bài 1
m x, biết:
a)
6x 39 : 7 .4 12
b
)
(2x - 5)
3
= 8 c)
32 : ( 3x 2 ) = 2
3
d/ x
12 13 < x < 75 e) 6
(x 1)
Bài 2: Tìm x biết
a\ 75: ( x 18 ) = 5
2
b\ (27.x + 6 ) : 3 11 = 9 c\ ( 15 6x ). 3
5
= 3
6
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
d\ ( 2x 6) . 4
7
= 4
9
e/ 740:(x + 10) = 10
2
2.13
Bài 3
Tìm x, biết:
a)
128 3 x 4 23
b) (x - 6)
2
= 9
c)
128 3 x 4 23
d/ x
13 13 < x < 75
e
) 14
(2.x +3)
Bµi 4 T×m x, biÕt:
a) 5(x + 35) = 515 b) 12x 33 = 3
2
.3
3
c) 6.x 5 = 19 d) 4. (x 12 ) + 9 = 17
Bài 5. Tìm x biết:
a. 515 : (x + 35) = 5 b. 20 2 (x+4) =4
c. (10 + 2x): 4
2011
= 4
2013
d. 12 (x-1) : 3 = 4
3
+ 2
3
DẠNG 3: DẤU HIỆU CHIA HẾT
Bài 1: Điền vào dấu * các chữ số thích hợp để:
a) Số
3* 5
chia hết cho 9 b) Số
Chia hết cho cả 5 9
Bài 2: Điền vào dấu * các chữ số thích hợp để:
a) Số
1* 2
chia hết cho 3 b) Số
* 46*
Chia hết cho cả 2; 3; 5 9
B
à
i 3 :
a. §iÒn ch÷ vµo dÊu * ®Ó
7*6
chia hÕt cho 3
b. Tìm các ch s a, b để s
chia hết cho 2,3,5,9 ?
DẠNG 4: HÌNH HỌC TỔNG HỢP
Bài 1 Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy.
Lấy điểm N thuộc tia Ox.
a) Viết tên hai tia đối nhau chung gốc O.
b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
Bài 2 Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O nằm trên đường thẳng xy. Lấy điểm M
thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.
a) Viết tên hai tia đối nhau chung gốc O.
b) Trong ba điểm M, O, N t điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ?
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 3: Cho tia Ox Oy hai tia đối nhau. Điểm M N thuộc tia Ox sao cho M nằm giữa O
N. Điểm P thuộc tia Oy.
a, Tia nào trùng với tia OP ? Tia nào trùng với tia ON ?
b, Tia nào tia đối của tia MN ?
c, Biết ON = 5 cm, OM = 2 cm .Hãy tính độ dài MN.
Bài 4: Vẽ hai tia đối nhau Ox Oy
a. Lấy A thuộc Ox, B thuộc Oy, Viết tên các tia trùng với tia Oy
b. Hai tia Ax Oy có đối nhau không ? sao?
c. Tìm tia đối của tia Ax ?
DẠNG 5: TOÁN TỔNG HỢP:
Bµi 1. Khi chia nhiªn a cho 148 ta ®uîc d 111. Hái a cã chia hÕt cho 37 kh«ng?
Bµi 2. Chøng r»ng víi mäi nhiªn n th× tÝch (n + 3)(n + 12) chia hÕt cho 2
Bài 3. Chøng minh r»ng:
ab ba
chia hÕt cho 11
Bài 4. Chứng tỏ: A = 3
1
+ 3
2
+ 3
3
+ + 3
60
chia hết cho 13
Bài 5. a. Tính S = 4 + 7 + 10 + 13 +………………+ 2014
b. Chứng minh rằng n.( n + 2013 ) chia hết cho 2 với mọi số tự nhiên n.
c. Cho M = 2 + 2
2
+ 2
3
+ + 2
20
Chứng tỏ rằng M
5
BÀI TẬP V NHÀ
Bài 1: Tính giá trị các biểu thức sau (Tính nhanh nếu thể).
a.150 + 50 : 5 - 2.3
2
b. 375 + 693 + 625 + 307
c.4.2
3
- 3
4
: 3
3
+ 25
2
: 5
2
d.
4
2 .5
- [131 (13-4)
2
]
e. 500 {5[409 (2³.3 21)²] - 1724}
Bài 2 : Tìm số tự nhiên x :
a. 219 - 7(x + 1) = 100 b. ( 3x - 6).3 = 36 c. 716 - (x - 143) = 659
d. 30 - [4(x - 2) + 15] = 3 e. [(8x - 12) : 4].3
3
= 3
6
Bài 3. Tìm số tự nhiên x biết :
a. (x - 17). 200 = 400 b. (x - 105) : 21 =15 c. 541 + (218 - x) = 735
d.24 + 5x = 7
5
: 7
3
e. 5
2x 3
2 . 5
2
= 5
2
. 3 f.
x34
chia hết cho 3 5

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6

Đề cương ôn tập giữa học kì 1 môn Toán lớp 6 bao gồm tổng hợp các dạng Toán và các dạng bài tập kèm theo trong chương trình học giữa học kì 1 lớp 6 cho các em học sinh tham khảo, củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt kết quả cao.

Đề thi giữa học kì 1 lớp 6 mới nhất:

Nội dung ôn tập giữa học kì 1 lớp 6 bao gồm 5 dạng Toán: Số học và hình học với nội dung bám sát chương trình học là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh, chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 6. Các em học sinh rèn kỹ năng giải Toán lớp 6, các dạng bài tổng quát đến chi tiết.

Đánh giá bài viết
179 20.388
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 6 Xem thêm