Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2019 - 2020 đầy đủ các môn

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2019 - 2020 đầy đủ các môn hệ thống các kiến thức đã học bao gồm các đề kiểm tra môn Toán, tiếng Việt, Tiếng Anh, Tự nhiên xã hội, Tin Học, đạo Đức giúp các em có thật nhiều tài liệu để ôn thi cuối kì 1 lớp 1 đạt kết quả cao nhất.

1. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

1. Điền vần thích hợp vào ô trống:

a)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

b)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

2. Nối ô chữ bên trái với ô chữ bên phải cho phù hợp:

a)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

b)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

3. Nối chữ với hình cho phù hợp:

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

2. a) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c.

b) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b.

3. Nối chữ với hình:

a -» chim, b -» bướm, c -» ong, d -» cá cảnh.

3. Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

1. Điền vần thích hợp vào chỗ trống:

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019

2. Nối ô chữ ở cột trái với ô chữ ở cột phải cho phù hợp:

a)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019

b)

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019

3. Nối chữ với hình:

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019

4. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

1. Điền vần:

chùm nhãn, cái xẻng, nhà rông, bạn thân.

2. Nối chữ chó phù hợp:

a) 1-d, 2-b, 3-a, 4-c.

b) 1-b, 2-a, 3-d, 4-c.

3. Nối chữ với hình:

1-A, 2-B, 3-C, 4-D.

5. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

A/ Phần trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số bé nhất trong các số: 3, 0, 7, 6 là:

A. 1

B. 0

C. 5

D. 6

Câu 2. Số lớn nhất trong các số: 6, 10, 7, 9 là:

A. 5

B. 8

C.7

D. 10

Câu 3. Kết quả phép tính: 9 – 3 + 1 =

A. 6

B. 7

C. 8

D. 5

Câu 4. 5 + 4….. 4 + 5 Điền dấu vào chỗ chấm:

A. >

B. <

C. =

Câu 5. Đúng hay sai: 9 - 1 +1 = 9

A. Đúng

B. Sai

Câu 6. Số điền vào chỗ trống trong phép tính 6 = 3 + ....

A. 3

B. 5

C. 2

D. 6

Câu 7. Số cần điền tiếp vào dãy số 1, 3, 5, …., 9. là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 8.

Chị có: 6 bông hoa

Em có: 3 bông hoa

Cả hai chị em có: … bông hoa?

A. 4

B. 5

C. 9

D. 3

Câu 9.

Có: 8 quả chanh

Ăn: 2 quả chanh

Còn: … quả chanh?

A. 5

B. 6

C. 4

D. 3

Câu 10. Trong hình dưới đây có mấy hình vuông?

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

A. 6

B. 5

C. 8

B. Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Tính:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 2: (1,5 điểm) Tính:

6 + 1 + 1= …

5 + 2 + 1= …

10 – 3 + 3 = …

Bài 3: (1 điểm)

Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

Bài 4: (1 điểm)

Hình bên có:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

- . . . . . . . . . . . . hình tam giác.

- . . . . . . . . . . . . . hình vuông

6. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 1

A. Phần trắc nghiệm:

Câu 1: Số bé nhất trong các số: 3, 0, 7, 6 là 0 => Đáp án B

Câu 2: Số lớn nhất trong các số: 6, 10, 7, 9 là 10 => Đáp án D

Câu 3: Kết quả phép tính: 9 – 3 + 1 = 7 => Đáp án B

Câu 4: 5 + 4 = 4 + 5 => Đáp án C

Câu 5: 9 - 1 +1 = 9 là đúng => Đáp án A

Câu 6: 6 = 3 + 3 => Đáp án A

Câu 7: Số cần điền tiếp vào dãy số 1, 3, 5, ... , 9. là: 7 => Đáp án C

Câu 8: Cả hai chị em có : 6 + 3 = 9 bông hoa => Đáp án C

Câu 9: Còn 8 - 2 = 6 quả chanh => Đáp án B

Câu 10: Có 5 hình vuông => Đáp án B

B. Phần tự luận:

Bài 1:

2 + 3 = 5

4 + 0 = 4

1 + 5 = 6

3 + 2 = 5

1 + 4 = 5

0 + 5 = 5

Bài 2:

6 + 1 + 1 = 8

5 + 2 + 1 = 8

10 – 3 + 3 = 10

Bài 3:

8 - 2 = 6

Bài 4: Có 6 hình tam giác và 2 hình vuông.

7. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1) Các số: 5; 2; 8; 4; 7 xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là. (0,5 điểm)

A. 2; 5; 4; 8; 7

B. 2; 4; 5; 6; 7; 8

C. 8; 7; 5; 4; 2

2) Dấu thích hợp điền vào chỗ trống là: (0,5 điểm)

8 .... 6 + 2

A. >

B. <

C. =

3) Số lớn nhất trong dãy số sau ; 3, 7, 6, 8, 9, là. (0,5 điểm)

A. 9

B. 8

C. 3

4. Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (0,5 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

A. Có 2 hình tam giác

B. Có 3 hình tam giác

II. Phần tự luận: (8 điểm)

Bài 1: Đọc, viết số? (1 điểm)

năm hai ba ........... ...........

……… ……… …… 7 6

Bài 2: Tính (2 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Bài 3: Tính (2 điểm)

6 + 2 =...........

7 - 1 = ..................

10 + 0 - 4 = ...........

9 - 3 + 3 =................

Bài 4: Số? (1điểm)

...... + 2 = 2

9 - ...... = 9

Bài 5: Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

a.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

b. Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

8. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 2

I. Phần trắc nghiệm: (2 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.

1. B

2. C

3. A

4. A

II. Phần tự luận: (8 điểm)

Bài 1. Đọc, viết số? (1 điểm)

năm hai ba bảy sáu

5 2 3 7 6

Bài 2: Tính (2 điểm)

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

Bài 3: Tính (2 điểm)

6 + 2 = 8

7 - 1 = 6

10 + 0 - 4 = 6

9 - 3 + 3 = 9

Bài 4: Số? (1điểm)

0 + 2 = 2

9 - 0 = 9

Bài 5: a. Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

b. Viết phép tính thích hợp (1 điểm).

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2019 - 2020 - Đề 5

9. Đề thi môn tiếng Anh lớp 1 học kì 1

Bài 1. Hoàn thành các từ sau.

1. ca......e.2. ......andy.3. go......t.4. p.......g.5. Scho….l
6. d......ck.7. ho......se.8. k.....te.9. .....ion.10. j......g.
11. ju.....p.12. b.....ok.13. ba.....l.14. appl.....15. ......at.
16. d.....g.17. fath.....r.18. m.....ther.19. mang.....20. ho.....se.
21. h.....n.

Bài 2. Nối hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh.

1. Hi! How are you?

a. the board, please.

2. Look at

b. Fine, Thank you.

3. I go to

c. is in the garden.

4. Sit

d. are in the garden.

5. The hen

e. down, please.

6. The goat and the pig

f. school every day.

Bài 3. Nhìn tranh, hoàn thành câu.

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 năm 2019 - 2020

Đề thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 1 năm 2019 - 2020

Bài 4. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

school, horse, pig, down, hen

1. The ............................... is in the garden.

2. Sit ..............................., please!

3. I go to ............................... every day.

4. The goat and ............................... are in the garden.

5. The ..................................... is in the garden.

10. Đáp án Đề thi môn tiếng Anh lớp 1 học kì 1

Bài 1. Hoàn thành các từ sau.

1. cake.2. Candy.3. goat.4. pig.5. School
6. duck.7. horse.8. kite.9. lion.10. jog.
11. jump.12. book.13. ball.14. apple15. Cat.
16. og.17. father.18. mother.19. mango20. house.
21. hen.

Bài 2. Nối hai vế câu để tạo thành câu hoàn chỉnh.

1 - b; 2 - a; 3 - f; 4 - e; 5 - c; 6 - d

Bài 3. Nhìn tranh, hoàn thành câu.

1 - horse; 2 - goat; 3 - run; 4 - fish; 5 - fly

Bài 4. Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

1 - pig/ horse/ hen

2 - down

3 - school

4 - horse/ pig/ hen

5 - hen/ horse/ pig

11. Đề thi môn Tin Học lớp 1 học kì 1

I. Phần kiểm tra Lý thuyết (3 điểm)

Câu 1: Em hãy nối cho đúng tên các bộ phận:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin Học năm học 2019 - 2020

- Màn hình

- Thân máy

- Con chuột

- Bàn phím

Câu 2: Viết lại các chữ cái để được từ đúng:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tin Học năm học 2019 - 2020

Câu 3: Chuột máy tính có mấy nút?

a, 1 nút

b, 2 nút

c, 5 nút

II. Phần kiểm tra thực hành (7 điểm)

Câu 1: (5 đ) Thực hiện thao tác bật tắt máy tính.

Câu 2: (2 đ) Tìm tranh con gà và tô màu.

12. Đề thi môn Đạo Đức lớp 1 học kì 1

I. Phần kiểm tra Trắc nghiệm cuối kì 1

Bài 1: Đánh dấu cộng vào [..] trước những hành động đúng:

- Lễ phép chào hỏi Khi gặp tất cả các thầy giáo, cô giáo [..]

- Chỉ chào hỏi thầy giáo, cô giáo đang dạy em [..]

- Chỉ chào hỏi thầy giáo, cô giáo đã dạy em [..]

Câu 2: Nếu em sơ ý làm rơi bút của bạn xuống đất?

- Bỏ đi không nói gì . [..]

- Chỉ nói lời xin lỗi bạn . [..]

- Nhặt hộp bút lên trả bạn và xin lỗi . [..]

Câu 3: Em sẽ làm gì nếu một bạn khác bị ngã

A, Giúp bạn đứng lên và hỏi bạn có bị đau hay không, dặn dò bạn lần sau nhớ đi cẩn thận hơn nhé.

B, Nhìn thấy coi như không biết.

C, Giúp bạn đứng dậy và nói tại sao bạn lại hậu đậu như thế.

II. Phần kiểm tra Tự luận cuối kì 1

Bài 1: Em đến nhà bạn chơi gặp bố mẹ bạn, em làm gì?

Bài 2: Hãy vẽ và tô màu Quốc kì

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Đạo Đức

13. Đề thi môn Tự nhiên và xã hội lớp 1 học kì 1

I. Phần kiểm tra trắc nghiệm môn Tự nhiên và xã hội 1

Câu 1: Khoanh trước ý trả lời đúng: Các bộ phận chính của cơ thể người là:

A: 5 bộ phận

B: 4 bộ phận

C: 3 bộ phận

D: 2 bộ phận

Câu 2: Có mấy giác quan để nhận biết các vật xung quanh?

A: 5 giác quan

B: 4 giác quan

C: 3 giác quan

D: 6 giác quan

II. Phần kiểm tra tự luận môn Tự nhiên và xã hội 1

Câu 3: Điền Đ hoặc S vào ô trống trước ý trả lời đúng:

* Rửa tay trước khi ăn, và sau khi đi đại tiện, tiểu tiện

* Thường xuyên ăn đồ ngọt vào buổi tối trước khi đi ngủ

* Vứt giấy rác đúng nơi qui định

* Một ngày ăn ít nhất 3 bữa sáng, trưa và chiều, tối

* Khi ăn xong chỉ cần xúc miệng không cần đánh răng

* Để có sức khoẻ tốt hàng ngày phải vệ sinh thường xuyên

* Mọi người sống trong cùng một mỏi nhà gọi là gia đình

* Hàng ngày, không cần phải vệ sinh lớp

* Cần phải nhớ tên trường, tên lớp của mình.

Câu 4: Đánh dấu nhân vào câu trả lời đúng:

Để cho hàm răng trắng khoẻ, đẹp cần:

- Súc miệng bằng nước muối hằng ngày.

- Ăn kẹo trước khi đi ngủ.

Câu 5: Sắp xếp các việc mà các em nên làm và không nên làm vào ô trống

Nên làm

Không nên làm

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

….…………………………………………

- Thể dục thường xuyên tăng cường sức khỏe

- Nhìn thẳng vào mặt trời

- Ăn uống đúng giờ

- Ngoáy vật cứng vào lỗ tai

- Trời lạnh mặc đồ mát mẻ

- Ngồi đúng tư thế khi học bài

Mời các em cùng luyện tập và tham khảo thêm:

Ngoài Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2019 - 2020 đầy đủ các môn trên, các bạn có thể tham khảo các tài liệu khác của tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5 để củng cố và nắm chắc kiến thức, đào sâu các dạng bài, giúp các em tự tin bước vào các kỳ thi quan trọng. Các em học sinh lớp 1 còn có thể tham khảo đề thi học kì 1 lớp 1 hay đề thi học kì 2 lớp 1 mà VnDoc.com đã sưu tầm và chọn lọc. Hy vọng với những tài liệu này, các em học sinh sẽ học tốt môn Tin Học lớp 1, Tiếng Việt lớp 1, Tiếng Anh lớp 1, Toán lớp 1 hơn.

Đánh giá bài viết
7 10.061
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 1 Xem thêm