Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 2

Bài kiểm tra 15 phút Unit 2 tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. A. myth

B. cycling

C. itchy

D. allergy

2. A. flu

B. sunburn

C. junk

D. much

Exercise 2: Choose the correct answer

1. Junk foods are high in fat, sodium and sugar, which can lead to ________.

A. fever

B. allergy

C. obesity

D. stomachache

2. She stays in ________ by exercising daily and eating well.

A. health

B. fit

C. size

D. shape

3. She looks very tired. She should work ________ or she will get sick.

A. well

B. less

C. more

D. enough

4. If you want to ________ weight, you should follow a low-fat diet.

A. lose

B. gain

C. put on

D. take

5. If you want to stay healthy, eat ________ vegetables, whole grains, fruit and fish.

A. much

B. fewer

C. more

D. less

Exercise 3: Supply the correct form of the words in brackets

1. Drinking unclean water can cause ______________. (sick)

2. My uncle is a ______________. He doesn’t eat meat or fish. (vegetable)

3. I’m ______________ to shellfish, so I can’t eat lobster and shrimp. (allergy)

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 2

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others

1. B

2. A

Exercise 2: Choose the correct answer

1. C

2. D

3. B

4. A

5. C

Exercise 3: Supply the correct form of the words in brackets

1. Drinking unclean water can cause ______sickness________. (sick)

2. My uncle is a _______vegetarian_______. He doesn’t eat meat or fish. (vegetable)

3. I’m ______allergic________ to shellfish, so I can’t eat lobster and shrimp. (allergy)

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Bài tập Unit 2 lớp 7 nâng cao: Health, Bài tập Unit 2 lớp 7 nâng cao: Health (số 2) .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 2.601
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm