Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bµi kiÓm tra vµo líp 6 - Đề 3
trêng thcs nguyÔn thiÖn thuËt
N¨m häc……..
M«n To¸n - Thêi gian lµm bµi 90 phót
§iÓm
Gi¸m kh¶o 1
Gi¸m kh¶o 2
ph¸ch
Phần I: Trắc nghiệm (8 điểm)
A- Khoanh tròn vào các chữ cái đặt trước đáp án đúng của mỗi câu dưới đây:
Câu 1: Kết quả của phép tính
2
1
3
x
3
1
2
bằng:
A.
6
1
6
;
B.
6
1
5
; C .
3
49
; D.
6
1
8
.
Câu 2: Hiệu của hai số 30; Tỉ số của hai s đó
4
9
thì hai số đó là:
A. 90 60 ; B. 40 và 15 ; C. 54 24 ; D. 72 32 .
Câu 3: Kết qu của phép tính 17kg35g - 5kg8g + 325g là:
A. 22kg 352g ; B.12kg 368g ; C. 12kg 352g ; D.25kg 68g .
Câu 4: Một hình chữ nhật có chiều dài 90 m, chiều rộng bằng
3
1
chiều dài thì chu vi
diện ch của hình chữ nhật đó là:
A. Chu vi 240m diện tích 2700m
2
;
B. Chu vi 120m diện tích 2700m
2
;
C. Chu vi 120m diện tích 270m
2
; D. Chu vi 240m diện tích 270m
2
.
Câu 5: Kết qu của dãy tính: (2011 2009) + (2007 - 2005) + + (7 - 5) + (3 - 1) là:
A. 1005 ; B. 1006 ; C.1007 ; D.1008 .
Câu 6: Một hình thang có diện tích bằng 2,4 m
2
. Chiều cao 0,8 m, đáy bằng
3
2
đáy
lớn. Thì các cạnh đáy của hình thang là:
A. 1,2 m 1,8 m
;
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
B. 2,4 m 3,6 m ;
C.12 m 18 m ;
D. 24 m 36 m .
Câu 7: Năm nay mẹ n con 27 tuổi. Hỏi sau 15 năm nữa con kém mẹ bao nhiêu tuổi?
A. 42 ; B. 12 ; C. 27 ; D. 32 .
Câu 8: A chia cho 48 19 thì A chia cho 16 số là:
A. 15 ; B. 16 ; C .17 ; D.3 .
Câu 9: Kết qu của phép nhân : 2,4 giờ x 8 bằng:
A. 16,32 giờ
;
B.16 gi 32 phút; C.19 giờ 2 phút; D. 19 giờ 12 phút
.
Câu 10: Có 20 người ớc vào phòng họp, tất cả mọi người đều bắt tay lẫn nhau. Số lần
bắt tay là:
A. 180
;
B. 190 ; C. 200; D.380
.
B - Điền kết quả vào ô đáp s
Đề i
Đáp số
Tìm y biết: 6,4 : y = 10 : 2,5
Lớp 5A 40 học sinh. Trong đó 16 học sinh nam. Hỏi số học sinh
nữ chiếm bao nhiêu % số học sinh c lớp?
Tam giác ABC diện tích 64 cm
2
. Chiều cao AH = 0,8 dm. Tính
cạnh đáy BC của tam giác đó.
Một người đi từ A đến B bằng xe đạp, mỗi giờ đi được 10 km. Lúc về
người đó bằng ô tô mỗi giờ đi được 40 km. Thời gian c đi lẫn v 10
giờ (không kể thời gian nghỉ B). Tính quãng đường AB?
Người ta cắt một sợi dây thép dài 2m 24 cm thành những cái đinh dài
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2
1
3
cm. Hỏi cắt được bao nhiêu cái đinh?
Hiệu của hai ch số 8 trong số: 87,08 bao nhiêu?
Tìm a biết : (a 18 x 13): 12 = 39
Cho 4 điểm. Hỏi vẽ được nhiều nhất bao nhiêu tam giác?
Phần II: Tự luận ( 12 điểm)
Bài 1: Thực hiện phép tinh, tính nhanh các biểu thức sau:
A = (2011 - 125 x 8 : 4) x (48 : 8 - 6)
B =
11
3
x
7
5
1
x
9
4
2
x
8
5
1
x
26
21
.
C =
151438
231538
x
x
+ 28 x 15 - 12 x 35 + 2011.
Bài 2:
Tìm
y
biết:
a) 27: 3 x 9 + y = 111.
b)
4
1
5
+ 3,25 - 50% + y = 15,25
c)
33
7 y
=
11
9
Bài 3: Bà em hơn mẹ em 30 tuổi. Biết rằng hiện nay
5
2
tuổi mẹ bằng
4
1
tuổi bà.
a) Tính tuổi của bà mẹ em hiện nay?
b) Năm nay em 24 tuổi. Hỏi m sinh em năm mẹ em bao nhiêu tuổi?
Bài 4:
Cho tam giác ABC như hình vẽ. Lấy D,E trên BC sao cho BD = DE = EC. Biết
diện ch tam giác AEC = 40 cm
2
.
a) Tính Diện tích tam giác ABC =?
b) Tính BC chiều cao AH của tam giác ABC biết ED =10 cm.

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề 3 bao gồm 2 phần Trắc nghiệm và tự luận cho các em học sinh cùng các bậc phụ huynh tham khảo cho con em mình ôn luyện, chuẩn bị kiến thức cho kì thi tuyển sinh vào lớp 6 trường Chuyên năm học mới đạt hiệu quả cao. Mời thầy cô cùng các em học sinh tham khảo.

Đề thi vào lớp 6 gồm 2 phần Tự luận và Trắc nghiệm. Trong đó có 18 câu hỏi trắc nghiệm và 5 câu hỏi tự luận cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học lớp 5 chuẩn bị cho chương trình học lớp 6.

Đề ôn thi vào lớp 6 môn Toán:

Đánh giá bài viết
10 4.300
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi vào lớp 6 môn Toán Xem thêm