Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh

ĐỀ RA
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cho cp s nhân (u
n
) có u
1
= 2, q = 3. Khi đó s hng th 3 ca cp s cng là:
A. 12 B. 8 C. 54 D.
18
Câu 2: Nghiệm của phương trình:
3
sin
2
x =
là:
A.
x k2
6
5
x k2
6
π
=
π
=
B.
x k2
3
2
x k2
3
π
=
π
=
C.
xk
3
2
xk
3
π
=
π
=
D.
2
3
xk
π
π
=±+
Câu 3:
32
3
37
lim
31
nn
nn
+−
−+
bằng bao nhiêu ?
A. 3 B. 1 C.
+∞
D.
−∞
Câu 4 : Kết quả của
2
1
32
lim
1
x
xx
x
−+
:
A . 0 B. 3 C. -1 D.
Câu 5 : Phương trình
2
s 3s 40co x co x+ −=
có nghiệm là:
A.
2
2
xk
π
π
= +
B.
2xk
π
=
C.
xk
π
=
D.
2
xk
π
π
= +
Câu 6:
3
43
lim
3
x
x
x
+
có kết quả là:
A. 9 B. 0 C.
−∞
D.
+∞
Câu 7: Tính
2
lim 2 3
x
x
.
A. 1 B.
+∞
C. 0 D. 2
Câu 8: Hàm số nào dưới đây gián đoạn tại x = -2 ?
A.
2
25y xx= +−
B.
5
2
x
y
x
+
=
C.
1
2
y
x
=
+
D.
2
2
x
y
x
=
Câu 9: Trong các hàm số sau, hàm số nào liên tục tại x = 1 ?
A.
3yx= +
B.
5
1
x
y
x
+
=
C.
2
3
2
x
y
xx
=
+−
D.
4yx=
Câu 10 : Tính
32
lim ( 2 4 5).
x
xx
+∞
−− +
A . 2 B. 3 C.
−∞
D.
Câu 11: Số cách sắp xếp 4 nam sinh và 3 nữ sinh vào một dãy ghế hàng ngang có 7 chỗ ngồi là:
A.
7!
B. 4 !3 ! C. 12 !
D. 4 !+3 !
Câu 12: Gieo một đồng xu liên tiếp 3 lần. Số phần tử của không gian mẫu là bao nhiêu ?
A . 4 B.
8 C. 6 D. 16
Câu 13: Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3
24yx x=+−
tại điểm M(0; -4) có phương trình là:
SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH
ĐỀ THI KHẢO SÁT HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG THPT ĐỨC THỌ
Môn thi: Toán 11
Mã đề: 101
Thời gian làm bài: 90 phút
A.
22yx=
B.
24yx= +
C.
2yx=
D.
24
yx=
Câu 14: Đạo hàm của hàm số
42
yx x=
:
A.
3
yx x=
B.
42
yx x=
C.
3
42yx x=
D.
42
42
yx x=
Câu 15: Tính đạo hàm của hàm số :
23
5
x
y
x
=
+
.
A.
2
13
'
( 5)
y
x
=
+
B.
13
'
5
y
x
=
+
C.
2
7
'
( 5)
y
x
=
+
D.
2
1
( 5)
y
x
=
+
Câu 16: Đạo hàm của hàm số
1
sin 2 cos
2
y xx= +
tại
0
2
x
π
=
bằng :
A. -1 B. 2 C. 0 D.
-2
Câu 17 : Cho hàm số
2
45
ê5
()
5
2 5
xx
n ux
fx
x
a n ux
+−
≠−
=
+
−=
Tìm a để hàm số liên tục tại x = -5.
A. -10 B. -6 C. 5 D.
-1
Câu 18: Cho hàm số
32
() 2 4fx x x=−+
có đồ thị (C). Tìm hoành độ tiếp điểm của đồ thị (C) biết
tiếp tuyến có hệ số góc bằng -1.
A.
1x =
B.
1
1;
3
xx= =
C.
1
1;
3
xx=−=
D.
1
3
x =
Câu 19: Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau
B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
C. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.
D.
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
Câu 20: Cho hình lập phương ABCDEFGH, góc giữa hai vectơ
AC,FG
 
là:
A.
0
45
B. 30
0
C.
0
90
D.
0
60
Câu 21: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với
đáy, BI vuông góc với AC tại I. Khẳng định nào sau đây đúng ?
A.
()BI SBC
B.
()BI SAB
C.
BI SC
D.
BI SB
Câu 22: Góc giữa hai đường thẳng bất kỳ trong không gian là góc giữa:
A. Hai đưng thng ct nhau và không song song vi chúng
B. Hai đưng thng ln lưt vuông góc vi chúng.
C. Hai đưng thng cùng đi qua mt đim và ln lưt song song vi chúng
.
D. Hai đưng thng ct nhau và ln lưt vuông góc vi chúng.
Câu 23: Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình thoi tâm O và SA = SC, SB = SD. Trong các
mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
A.
AC SA
B.
SD AC
C.
SA BD
D.
AC BD
Câu 24: Trong hình lập phương, mỗi mặt bên là:
A. Hình tam giác. B. Hình bình hành C. Hình thoi D.
Hình vuông.
Câu 25: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ cạnh a. Tích vô hướng của hai véctơ
AB

''AC

bằng :
A.
2
2a
B.
2
2
2
a
C.
2
a
D.
0
Câu 26: Cho hình cóp S.ABC có SA vuông góc với (ABC), đáy ABC là tam giác vuông tai A.
Khi đó mp(SAC) không vuông góc với mặt phẳng nào trong các mặt phẳng sau ?
A. (SAB) B. (ABC) C. (BAC) D.
(SBC)
Câu 27: Cho đường thẳng
a
song song với mặt phẳng
(P)
. bao nhiêu mặt phẳng chứa a
vuông góc với
(P)
?
A. Không có B.
Có một C. Có vô số D. Có một hoặc vô
số
Câu 28: Mt trường THPT có 4 học sinh giỏi toán nam, 5 học sinh giỏi văn là nam và 3 học sinh
giỏi văn là nữ. Cn chn 3 em đi dự đại hội ở Tỉnh. Tính xác sut đ trong 3 em đưc chn có c
nam ln n, có c học sinh giỏi toán và học sinh giỏi văn.
A.
3
44
B.
3
22
C.
9
22
D.
18
55
Câu 29: Cho một tam giác đều
ABC
cạnh a. Tam giác
111
ABC
có đỉnh là trung điểm các cạnh của
tam giác
ABC
, tam giác
222
ABC
có các đỉnh là trung điểm các cạnh của tam giác
111
ABC
,…, tam
giác
nnn
ABC
có các đỉnh là trung điểm các cạnh của tam giác
111nnn
ABC
−−
.....Gọi
12
, , ,...,
n
PPP P
....
chu vi của các tam giác
111 2 2 2
, , ,..., .
nnn
ABC A BC A B C A B C
Tìm tổng
12
, , ,...,
n
PPP P
….
A. a B. 2a C. 3a D. 6a
Câu 30: Cho hình chóp
.S ABC
đáy tam giác vuông cân tại
,B AB a=
. Gọi M trung điểm
của
. Biết hình chiếu vuông góc của S lên mp(
ABC
) điểm N thỏa mãn
3BM MN=
 
và góc
giữa hai mặt phẳng (
SAB
) và (
SBC
) là
0
60
. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng
AB
SM
theo
a
.
A.
17
51
a
B.
17
34
a
C.
2
17
17
a
D.
17
68
a
PHẦN II: T Ự LUẬN
Câu 1 :a) Tính giới hạn:
2
3
x0
(x 2019) 1 2x 2019 4x 1
lim
x
+ −− +
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số
3
2 45yx x= −−
tại điểm M có hoành độ
bằng 2.
Câu 2: Tính đạo hàm của hàm số:
a)
43
5 37y xx x= +−+
b)
3
sin( 6)yx=
Câu 3: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu vuông góc của S trên mặt
phẳng (ABC) là điểm I thuộc cạnh AB sao cho IA = 2IB.
a) Chứng minh rằng
SI AC
b) Cho góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng 60
0
. Tính khoảng cách
giữa hai đường thẳng SA và BC theo a.

Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh, nội dung tài liệu gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm khách quan và 3 bài toán tự luận, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Toán năm 2018 trường THPT Đức Thọ - Hà Tĩnh. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
2 792
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm