Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 3

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VĨNH
PHÚC
Trường THPT Đồng Đậu
------------------
ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 3
NĂM 2021
Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Môn: SINH HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút
MỤC TIÊU
Luyện tập với đề thi thử cấu trúc tương tự đề thi tốt nghiệp:
- Cấu trúc: 36 câu lớp 12, 4 câu lớp 11
- Ôn tập thuyết chương: chế di truyền biến dị, tính quy luật của hiện tượng di truyền, di
truyền quần thể.
- Ôn tập thuyết Sinh 11: Chuyển hóa vật chất năng lượng.
- Luyện tập 1 s dạng toán bản nâng cao thuộc các chuyên đề trên.
- Rèn luyện duy giải bài và tốc độ làm bài thi 40 câu trong 50 phút.
Câu 1: Dạng đột biến nào sau đây làm cho alen đột biến tăng 2 liên kết hiđrô?
A. Mất 2 cặp A - T. B. Thêm 1 cặp G - X. C. Thêm 1 cặp A - T. D. Mất 1
cặp A - T.
Câu 2: Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính động vật vú, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có tế bào sinh dục không tế bào xôma.
B. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ mang các gen quy định giới tính.
C. Các gen nằm vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính Y được di truyền
100% cho giới XY.
D. Các gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X ch truyền cho giới XX.
Câu 3: Một quần thể ngẫu phối thành phần kiểu gen là 0,2 AA: 0,8Aa. Theo thuyết, tần số
alen A của quần thể này
A. 0,4 B. 0,8 C. 0,2 D. 0,6
Câu 4: Khi nói về hệ tuần hoàn động vật, phát biểu o sau đây sai?
A. hầu hết động vật, nhịp tim tỉ lệ nghịch với khối lượng thể.
B. Trong hệ động mạch, càng xa tim huyết áp càng tăng tốc độ máu chảy càng nhanh.
C. Huyết áp đạt cực đại lúc tim co, đạt cực tiểu lúc tim dãn.
D. Tim đập nhanh mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm yếu làm huyết áp giảm.
Câu 5: cây hoa phấn (Mirabilis jalapa), gen quy định màu nằm trong tế bào chất. Lấy hạt
phấn của cây đốm thụ phấn cho noãn của cây xanh. Theo thuyết, đời con có tỉ lệ kiểu hình
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
A. 3 y đốm :1 cây xanh. B. 3 cây xanh :1 cây đốm.
C. 100% cây đốm. D. 100% cây xanh.
Câu 6: Nhân tố tiến hóa nào sau đây làm biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể theo hướng
xác định?
A. Giao phối không ngẫu nhiên. B. Đột biến.
C. Di - nhập gen. D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
Câu 7: sinh vật nhân thực, phân tử tARN vận chuyển axit amin mêtiônin (axit amin mở đầu)
bộ ba đối mã
A. 5’UAX3’. B. 3’UAX5'. C. 3’AUG5'. D.
5’AUG3'.
Câu 8: Trong chế điều hòa hoạt động của operon Lac vi khuẩn E.coli, sự kiện nào sau đây
không xảy ra khi môi trường lactôzơ?
A. Prôtêin ức chế liên kết với vùng vận nh.
B. Một s phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế.
C. Enzim ARN pôlimeza liên kết với vùng khởi động.
D. Gen điều hòa quy định tổng hợp prôtêin ức chế.
Câu 9: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, bao nhiêu phát biểu sau đây là sai khi nói về quá trình
hình thành loài mới?
(1) Hình thành loài mới bằng cách li sinh thái con đường hình thành loài nhanh nhất.
(2) Cách địa trong một thời gian i luôn dẫn đến hình thành loài mới.
(3) Cách li tập tính cách sinh thái thể dẫn đến hình thành loài mới.
(4) Đa số các loài thực vật có hoa dương xỉ đã được hình thành bằng con đường lai xa đa
bội hóa.
(5) Hình thành loài bằng cách li địa có thể sự tham gia của các yếu tố ngẫu nhiên.
A. 3 B. 4. C. 2 D. 1
Câu 10: Theo thuyết, thể mang kiểu gen AaBbDdeeFf khi giảm phân bình thường không
cho loại giao tử nào sau đây?
A. ABDeF. B. aBDeF. C. AbDEF. D.
ABDef.
Câu 11: ruồi giấm bộ NST 2n = 8. Bằng phương pháp tế o học, người ta xác định được
một thể của loài này bộ NST gồm 10 chiếc, trong đó một cặp gồm 4 chiếc. thế này
thuộc thể đột biến nào?
A. Thể ba. B. Thể bốn. C. Thể tứ bội. D. Thể
không.
Câu 12: thực vật, dòng mạch rây vận chuyển các chất từ
A. củ, quả
thân
lá. B.
thân
củ, quả.
C. thân
rễ
D. rễ
thân
lá.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 6188
Câu 13: Cơ thể kiểu gen nào sau đây thuần chủng?
A.
AB
ab
B.
AABb
C.
Ab
Ab
D.
Câu 14: Phát biểu o sau đây đúng khi nói về liên kết gen (di truyền liên kết hoàn toàn)?
A. Liên kết gen làm hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp.
B. Hiện tượng liên kết gen chỉ xảy ra ruồi giấm.
C. Các gen nằm trên các NST khác nhau thì liên kết với nhau tạo thành nhóm gen liên kết.
D. sở tế bào học của hiện tượng liên kết gen do sự tiếp hợp trao đổi chéo của cặp
NST tương đồng
Câu 15: Theo quan niệm hiện đại về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây sai?
A. Chọn lọc tự nhiên thực chất quá trình phân hóa khả năng sống sót khả ng sinh sản
của các thể c kiểu gen khác nhau trong quần thể.
B. Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng nhịp điệu biến đổi thành phần kiểu gen của
quần thể.
C. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên từng alen, làm thay đổi tần số kiểu gen của quần
thể.
D. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi
tần số alen theo một hướng xác định.
Câu 16: Khi nghiên cứu biến dị ruồi giấm, Moocgan nhận thấy những con ruồi cánh cụt
đồng thời đốt thân ngắn, lông cứng, đẻ ít trứng, tuổi thọ ngắn,... Đây một dụ về
A. tương tác cộng gộp giữa các gen B. tác động đa hiệu của gen (tính đa
hiệu của gen)
C. tương tác bổ sung giữa các gen không alen D. liên kết gen
Câu 17: người, alen A quy định da bình thường, alen đột biến a quy định da bạch tạng, các
gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Trong 1 gia đình bố mẹ đều bình thường sinh con trai bị
bạch tạng. Biết mọi người khác trong gia đình bình thường, quá trình giảm phân diễn ra bình
thường. Kiểu gen của bố mẹ
A. Aa
AA. B. X
A
X
a
X
A
Y. C. Aa
Aa. D. AA
AA.
Câu 18: Phân tử tARN đóng vai trò như “người phiên dịch” trong quá trình nào sau đây?
A. Nhân đôi ADN. B. Dịch mã. C. Phiên mã. D. Phân
chia tế o.
Câu 19: Hình bên t thời điểm bắt đầu thí nghiệm phát hiện hấp thực vật. Thí nghiệm
được thiết kế đúng chuẩn quy định. Dự đoán nào sau đây đúng về kết quả thí nghiệm?

Đề thi thử môn Sinh THPT Quốc gia 2021 có đáp án

Mời thầy cô và các em tham khảo Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 3 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi với cấu trúc 40 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết, là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em ôn thi THPT Quốc gia.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2021 sắp diễn ra, để có thể đạt điểm cao trong kì thi quan trọng này, việc luyện đề là rất quan trọng và cần thiết giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi cũng như ôn tập lại các kiến thức đã học. Chuyên mục Ôn thi THTP Quốc gia trên VnDoc bao gồm nhiều đề thi khác nhau, được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là nguồn tài liệu phong phú và hữu ích giúp các em ôn thi hiệu quả.

Tham khảo thêm: Bộ đề ôn thi THPT Quốc gia năm 2021 môn Sinh học

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi thử THPT Quốc gia 2021 môn Sinh trường Đồng Đậu, Vĩnh Phúc lần 3. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 345
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Sinh học Xem thêm