Đề thi thử tiếng Anh lớp 6 cuối học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 2

Ôn tập kiểm tra môn Anh cuối kì 2 lớp 6

Đề thi thử tiếng Anh lớp 6 cuối học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 2 môn Anh do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập phổ biến trong đề thi cuối học kì 2 đi kèm với đáp án, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Xem thêm: Đề thi thử tiếng Anh lớp 6 cuối học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 1

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 6 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 6

Đề ôn luyện nâng cao kiểm tra 45 phút do VnDoc.com có đáp án nằm trong chuyên mục Đề thi kì 2 lớp 6 trên VnDoc.com. Bộ đề gồm các bài tập thông dụng nhằm giúp các em luyện tập và rà soát lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi sắp tới.

Đề thi thử tiếng Anh lớp 6 cuối học kì 2 - Đề 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I. Find the word which has a different sound in the underlined part

1. a.lampb.tablec.familyd.bag
2. a.copyb.postc.bodyd.orange
3. a.weakb.headc.heavyd.breakfast

II. Find the word which is not the same with the others in a group.

4. a.bedb.windowc.tabled.chair
5. a.orangesb.applesc.bananasd.flowers

III. Choose the best answer (A, B, C or D)

6. .……………….your teacher?- Yes, she is very beautiful.

a. Do you like

b. Do you want

c. Would you like

d. How is

7. How………………kilos of beef does she want?

a. many

b. much

c. often

d. about

8. Does your brother………………..any games?- No, he doesn’t.

a. play

b. plays

c. playing

d. to play

9. I don’t like vegetables but my sister……………………

a. do

b. likes

c. does

d. would like

10. Would you like some apples, Lan?-No,……………..I’m full.Thanks!

a. I wouldn’t

b. I don’t

c. I’m not

d. I don’t like

11. I’d like some meat, please. How much……………………………?

a. do you like

b. do you want

c. you’d like

d. you need

12. They are going to stay ……………….their grandparents in the country.

a.in

b.to

c.at

d.with

13. It’s a lovely day! Let’s……………….to the beach.

a.go

b.to go

c.going

d.we go

14. Listen! ………………to your sister?

a.Who is going to talk b.Who talks

c.Who does talk d.Who is talking

15. ………………….go to the zoo?- That’s a good idea!

a. What do we

b. Would we like to

c.Why don’t we

d.Are we going to

IV. Find the mistake and correct it.

16.I like watching TV.There are a good film on TV tonight.

A B C D

17. What is he often do when it’s hot?

A B C D

V. Read the passage and answer the question

Hien and Hoa are students. They live in Viet Nam. There are four seasons in a year in their country. They are spring, summer, fall and winter. In the spring, the weather is usually warm. Sometimes it is cold, but not very cold. There are many flowers in this season. After spring, it is the summer. In the summer, the days are long and the nights are short. They often go on vacation in the summer. Fall is nice season. The weather is often cool. In the winter, it is usually very cold. The days are short and the nights are long. They always wear warm clothes in the winter.

18. How many seasons are there in their country? What are they?

_________________________

19. What is the weather like in the spring?

_________________________

20. What do they often do in the summer?

_________________________

21. Are the days long or short in the winter?

_________________________

22. What do they always wear in the winter?

_________________________

VI. Make sentences using the cues given.

23. Quang/ walk/ movie theater/ moment.

_________________________

24. We/ never/ camping/ the winter.

_________________________

25. What/ you/ going/ do/ tomorrow?

_________________________

26. Let/ go/ school/ bike.

_________________________

VII. Use the suitable verb in each sentence.

27. I (be) …………………………………at school at the weekend

28. Where(be)……………………………. your children ?

29. Look! The girl ( come)……………………………..............

30. My life is so boring. I just (watch)………………….TV every night.

31. The children (play)……………….......................badminton in the yard now.

32. We(see) …………………………………the movies tonight.

-The end-

Đáp án đề thi thử tiếng Anh lớp 6 cuối học kì 2

I. Find the word which has a different sound in the underlined part

1. B

2. B

3. A

II. Find the word which is not the same with the others in a group.

4. B

5. D

III. Choose the best answer (A, B, C or D)

6. A

7. A

8. A

9. C

10. B

11. B

12. D

13. A

14. D

15. C

IV. Find the mistake and correct it.

16. B (is)

17. A (How)

V. Read the passage and answer the question

18. There are four seasons in a year in their country. They are spring, summer, fall and winter.

19. In the spring, the weather is usually warm

20. They often go on vacation in the summer

21. The days are short in the winter.

22. They always wear warm clothes in the winter

VI. Make sentences using the cues given.

23. Quang is walking to the movie theater at the moment.

24. We never go camping in the winter.

25. What are you going to do tomorrow?

26. Let’s go to school by bike.

VII. Use the suitable verb in each sentence.

27. am

28. are

29. is coming

30. watch

31. are playing

32. are seeing

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề thi thử tiếng Anh lớp 6 cuối học kì 2 năm học 2019-2020 - Đề 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 6 hay như Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 có đáp án (6), Bộ đề thi học kì 2 lớp 6 năm học 2018 - 2019 đầy đủ các môn.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
13 1.134
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 2 Xem thêm