Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2022 số 4

Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2022 số 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề tiếng Anh thi vào lớp 6 năm 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lên lớp 6 có đáp án có cấu trúc giống với đề thi chính thức giúp học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức đã học hiệu quả và đạt điểm cao trong kì thi sắp tới.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2022 số 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Choose the correct answer A, B, C or D

1. Do _______play soccer in spring?

A. children

B. girl

C. boy

D. student

2. My father _______ breakfast at half past six every morning.

A. have

B. has

C. get

D. gets

3. I am planting some roses. ____ help me get some water?

A. Have you

B. Can you

C. Should you

D. Do you

4. She_________ up early on her trip last week.

A. waking

B. wakes

C. woke

D. was waking

5. Her uncle is a doctor, isn’t ___________?

A. he

B. she

C. it

D. this

6. Spring is the…….. I like best.

A. month

B. time

C. year

D. season

7. Tom and his………………. father in the garden now.

A. work

B. works

C. are working

D. worked

Choose the odd one out

8. A. foot

B. ball

C. chest

D. neck

9. A. children

B. parents

C. aunts

D. worker

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the others by circling A, B, C or D

8. A. looked

B. watched

C. stopped

D. carried

Supply the correct form of the words in the brackets

11. There are many ________________ people after the earthquake. (home)

12. Are you sure that boys are more ________________ than girls? (act)

13. ___________, the typhoon didn’t cause any damage to the village. (lucky)

Read the passaage and answer the following questions

Portsmouth is a town in England. It is in the South of England and it is on the coast. Off the coast, near Portsmouth, there is an island called the Isle of Wight. This island is South of Portsmouth. It is famous for water sports. The Isle of Wight is beautiful and it has a warm climate. Every year, thousands of people come here for sightseeing and for sailing.

14. Where is Portsmouth?

____________________________________________________.

15. Is the Isle of Wight South or north of Portsmouth?

____________________________________________________.

16. What is the weather like in the Isle of Wight?

____________________________________________________.

17. Why do many people come to the Isle of Wight every year?

____________________________________________________.

Identify the mistakes

18. New York is an (A) excited (B) city with (C) many skyscrapers (D).

19. Would (A) you like (B) go (C) to the cinema tonight (D)?

Rewrite the following sentences so that the meanings stay the same.

20. Let’s go swimming.

What about _________________________?

21. You can’t go to school unless you get a bike.

If you _____________________________

22. They built this house in 1995.

This house ___________________________

23. I’m learning English. I want to read books in English. (in order to)

_____________________________________

*Tải file để xem đáp án chi tiết*

Xem thêm: Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2022 số 5 MỚI

Trên đây là toàn bộ nội dung của Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2022 số 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn thi tuyển sinh lớp 6 các môn khác như: Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2022, Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2022 số 2, Đề thi vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2022 số 3, Đề thi Tiếng Anh vào lớp 6 chất lượng cao năm 2021 - Đề 1, .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Đánh giá bài viết
1 1.101
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm