Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Chương trình mới Unit 10: Ecotourism

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Chương trình mới Unit 10

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Chương trình mới Unit 10: Ecotourism do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây là nguồn tài liệu hữu ích để các bạn tham khảo, chuẩn bị tốt nhất cho bài học cũng như những bài kiểm tra và bài thi về sau.

Getting Started - trang 48 Unit 10 SGK Tiếng Anh 10 mới

Tổng hợp các bài tập phần Getting Started - trang 48 Unit 10 SGK Tiếng Anh 10 mới.

Nature loves

Thiên nhiên đáng yêu

1. Listen and read.

Nghe và đọc.

Travel agent: Good morning. What can I do for you?

Mr Collins: Good morning. We're thinking about a trip to Australia.

Travel agent: Do you want to know more about culture or nature there? Or do you just want to relax?

Mrs Collins: Nature ... Both of us love nature.

Travel agent: In that case, I suggest an eco tour.

Mrs Collins: Eco tour? What's that?

Travel agent: Well, eco tours involve travel to areas of natural or ecological interest to observe wildlife and learn about the environment. Ecotourism is also sustainable.

Mr Collins: That sounds interesting. What can we do on an eco tour?

Travel agent: You can see different kinds of animals like crocodiles, snakes, frogs, birds, butterflies and other rare animals. You can go scuba-diving and see the coral reefs.

Mrs Collins: How many days do we need to do all these activities?

Travel agent: About four days. If you also want to go on a camping safari, you'll need another three days.

Mr Collins: Um... I'm not sure if we can manage a week. But if we could take the seven- day tour, how much would it be per person?

Travel agent: About 3,000 dollars, including airfare.

Mr Collins: OK, thanks for your help. We'll think about it and come back tomorrow.

Travel agent: Another thing ... if you book early and pay two months before departure, you'll get a two per cent discount.

Mrs Collins: Sounds good! Thanks for letting us know. Goodbye.

Đại lý du lịch: Chào buổi sáng. Tôi có thể làm gì cho ông?

Ong Collins: Chào buổi sáng. Chúng tôi đang nghĩ về một chuyến đi Úc.

Đại lý du lịch: Ông có muốn biết thêm về văn hóa hay thiên nhiên ở đó không? Hay ông chỉ muốn đi thư giãn thôi?

Bà Collins: Thiên nhiên... Cả hai chúng tôi yêu thiên nhiên.

Đại lý du lịch: Trong trường hợp đó, tôi đề xuất một chuyến du lịch sinh thái.

Bà Collins: Du lịch sinh thái à? Đó là gì vậy?

Đại lý du lịch: À, du lịch sinh thái là du lịch liên quan đến thiên nhiên hay quan sát động vật hoang dã hay tìm hiểu về môi trường. Du lịch sinh thái cũng không gây hại cho môi trường.

Ông Collins: Nghe hay đấy. Chúng tôi làm được gì với chuyến du lịch sinh thái?

Đại lý du lịch: Quý vị có thể thấy nhiều loại động vật khác nhau như cá sấu, rắn, ếch, chim, bướm và động vật quý hiếm khác, ông có thể đi lặn và xem các rạn san hô.

Bà Collins: Chúng tôi cần bao nhiêu ngày cho hoạt động này?

Đại lý du lịch: Khoảng 4 ngày. Nếu bà còn muốn một cuộc hành trình cắm trại, bà sẽ cần thêm ba ngày nữa.

Ông Collins: ừ... Tôi không chắc liệu chúng tôi có thể sắp xếp một tuần được không. Nhưng nếu chúng tôi có thể đi chuyến du lịch 7 ngày, thì giá là bao nhiêu cho một người?

Đại lý du lịch: Khoảng 3.000 đô la, bao gồm vé máy bay.

Ông Collins: Được rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của bạn. Chúng tôi sẽ suy nghĩ về nó và quay lại vào ngày mai.

Đại lý du lịch: Điều khác nữa... nếu ông đặt sớm và đặt cọc trước khi đi 2 tháng, ông sẽ được giảm 2 phần trăm (2%).

Bà Collins: Nghe hay đấy! Cảm ơn vì đã cho chúng tôi biết. Tạm biệt.

2. Answer the questions about the conversation.

Trả lời những câu hỏi về bài đàm thoại.

1. Why does the travel agent suggest an eco tour to Mr and Mrs Collins?

2. What does ecotourism mean?

3. What are some ecotourism activities in Australia?

4. How much would Mr and Mrs Collins have to pay for two people if they took a seven-day tour?

5. What does the travel agent offer to Mr and Mrs Collins if they book early and pay two months before departure?

KEY

1. Tại sao đại lý du lịch đề nghị một chuyên du lịch sinh thái với ông bà Collins?

Because both Mr and Mrs Collins love nature.

Bởi vì ông bà Collins thích thiên nhiên.

2. Du lịch sinh thái có nghĩa là gì?

Ecotourism means traveling to areas of nature or ecological interest to observe wildlife or learnly about the environment.

Du lịch sinh thái là muốn nói đến lĩnh vực của mối quan tâm về sinh thái hoặc tự nhiên đến việc quan sát động vật hoang dã hoặc học về môi trường.

3. Một vài hoạt động du lịch sinh thái ở Úc là gì?

Tourists can see different kinds of animals like crocodiles, snakes, frogs, birds, butterflies and other rare animals; or go camping.

Khách du lịch có the thấy những loại động vật khác nhau như cá sấu, rắn, ếch, chim, bướm và những động vật quý hiếm khác; hay đi cắm trại.

4. Ông bà Collins phải trả cho hai người bao nhiêu tiền nếu họ đi chuyến du lịch 7 ngày?

They would have to pay 6,000 dollars for two people.

Họ phải trả 6.000 đô la cho hai người.

5. Đại lý du lịch đề nghị ông bà Collins gì nếu họ đặt sớm và trả tiền 2 tháng trước khi đi?

A two percent discount.

Giảm giá 2%.

3. Find the conditional sentences in the conversation and write them in the space below.

Tìm những câu điều kiện trong bài đàm thoại và viết chúng trong khoảng trống bên dưới.

_______________________________________________________________

KEY

- If you also want to go on a camping safari, you’ll need another three days.

Nếu ông bà cũng muốn cuộc hành trình cắm trại, ông bà sẽ cần thêm 3 ngày nữa.

- But if we could take the seven-day tour, how much would it be per person?

Nếu chúng tôi có thể đi chuyến 7 ngày thì giá là bao nhiêu tiền cho một người?

- If you book early and pay two months before departure, you’ll get a two percent discount.

- Nếu ông bà đặt sớm và thanh toán 2 tháng trước khi đi, ông bà sẽ được giảm 2%.

4. Work in pairs. Underline the verbs in the conditional sentences in 3. Decide whether they are type 1 or type 2.

Làm theo cặp. Gạch dưới những động từ trong câu điều kiện ở mục 3. Quyết định xem liệu là chúng là câu điều kiện loại 1 hay loại 2.

KEY

- If you also want to go on a camping safari, you’ll need another three days.

Nếu ông bà cũng muốn một cuộc hành trình cắm trại, ông bà sẽ cần thêm 3 ngày nữa. (Câu điều kiện if Loại 1)

- But if we could take the seven-day tour, how much would it be per person?

Nếu chúng tôi có thể di chuyến 7 ngày thì giá Là bao nhiêu tiền cho một người? (Câu điều kiện if Loại 2)

- ... if you book early and pay two months before departure, you’ll get a two percent discount.

... nếu ông bà đặt sớm và thanh toán 2 tháng trước khi đi, ông bà sẽ được giảm 2%. (Câu điều kiện if Loại 1)

Language - trang 49 Unit 10 SGK Tiếng Anh 10 mới

Tổng hợp các bài tập phần Language - trang 49 Unit 10 SGK Tiếng Anh 10 mới.

Đánh giá bài viết
1 948
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm