Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 6

Tin học 11 - Bài tập và thực hành 6

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 6, nội dung tài liệu sẽ là nguồn thông tin hữu ích để giúp các bạn học học tốt môn Tin học 11 một cách đơn giản hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Giải bài tập Tin học 11 Bài tập và thực hành 6 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có nội dung của bài tập và thực hành số 6 môn Tin học lớp 11. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được mục đích và yêu cầu của bài thực hành số 6, nội dung của bài thực hành các thủ tục nhận đầu vào của xâu... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Giải bài tập Tin học 11 Bài tập và thực hành 6

1. Mục đích, yêu cầu

+ Rèn luyện các thao tác xử lí xâu, kĩ năng tạo hiệu ứng cho chữ chạy trên màn hình.

+ Nâng cao kĩ năng viết, sử dụng chương trình con.

2. Nội dung

+ Thủ tục CatDan(s1,s2) nhận đầu vào là xâu s1 gồm không quá 79 kí tự, tạo xâu s2 thu được từ xâu s1 bằng việc chuyển kí tự đầu tiên của nó xuống vị trị cuối cùng. Ví dụ nếu s1='abcd' thì s2='bcda'.

Type str79=string[79]; Procedure CatDan(s1:str79; var s2:=str79); Begin S2:=copy(s1,2,length(s1)-1)+s1[1]; End;

+ Thủ tục CanGiua(s) nhận đầu vào là xâu s gồm không quá 79 kí tự, bổ sung vào đầu dòng s một số dấu cách để khi đưa ra màn hình xâu kí tự s.

Procedure CanGiua(var s:str79) Var I,n:integer; Begin N:=length(s); N:=(80-n ) div 2; For i:=1 to n do s:=' '+s; End;

b) Theo dõi cách sử dụng hai thủ tục trên, ta có thể viết chương trình sau đây để nhập một xâu kí tự từ bàn phím và đưa xâu đó ra màn hình có dạng dòng chạy giữa mà có dạng dòng chữ chạy giữa màn hình văn bản 25*80.

uses crt; type str79=string[79]; var s1,s2:str79; stop:boolean; procedure CatDan(s1:str79;var s2:str79); begin s2:=copy(s1,2,length(s1)-1)+s1[1]; end; procedure CanGiua (var s:str79); var i,n:integer; begin n:=length(s); n:=(80-n) div 2; for i:=1 to n do s:=' '+s; end; begin clrscr; write('Nhap xau s1:'); readln(s1); CanGiua(s1); clrscr; stop:=false; while not(stop) do begin gotoxy(1,12); write(s1); delay(500); CatDan(s1,s2); s1:=s2; stop:=keypressed; end; readln end.

Thử chạy với dòng chữ '… Mung nghin nam Thang Long-Ha Noi!...'

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 6

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 6

c) Hãy viết thủ tục ChuChay(s,dong) nhận đầu vào là xâu s gồm không quá 79 kí tự và biến nguyên dong, đưa ra xâu s có dạng chữ chạy ở dòng dong. Viết chương trình đưa ra xâu s có dạng chữ chạy ở dòng dong. Viết và chạy chương trình có sử dụng thủ tục này.

uses crt; type str79=string[79]; var s1,s2:str79; stop:boolean; dong:integer; procedure ChuChay(s:string;dong:integer); begin gotoxy(1,dong); write(s); end; procedure CatDan(s1:str79;var s2:str79); begin s2:=copy(s1,2,length(s1)-1)+s1[1]; end; procedure CanGiua (var s:str79); var i,n:integer; begin n:=length(s); n:=(80-n) div 2; for i:=1 to n do s:=' '+s; end; begin clrscr; write('Nhap xau s1:'); readln(s1); write('Nhap vao dong '); readln(dong); CanGiua(s1); clrscr; stop:=false; while not(stop) do begin ChuChay(s1,dong); delay(500); CatDan(s1,s2); s1:=s2; stop:=keypressed; end; readln end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 6

----------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 6, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Tin học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 319
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tin học 11 Xem thêm