Giải bài tập Tin học 11 trang 117

Giải bài tập Tin học 11

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Giải bài tập Tin học 11 trang 117, tài liệu gồm 4 bài tập kèm theo lời giải chi tiết sẽ giúp các bạn học sinh có kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo.

Giải bài tập Tin học 11

Bài 1 (trang 117 sgk Tin học lớp 11): Hãy nêu sự giống nhau và khác nhau giữa thủ tục và hàm.

Trả lời:

Sự khác nhau giữa thủ tục và hàm là hàm luôn trả về giá trị kết quả thuộc kiểu xác định và giá trị đó được gán cho tên hàm.

Lời gọi hàm có thể làm tham gia vào biểu thức khác như một toán hạng.

Ví dụ: a:=unln(5,6)+1

Bài 2 (trang 117 sgk Tin học lớp 11): Chương trình con có thể không có tham số được không? Cho ví dụ.

Trả lời:

Chương trình con có thể không có tham số.

Ví dụ:

-Thủ tục không có tham số:

Procedure vietgido(); Begin Writeln(‘Viet mot cai gi do’); End;

- Hàm không có tham số

Function Traveso():integer; Begin Traveso:=3; End;

Bài 3 (trang 117 sgk Tin học lớp 11): Hãy cho ví dụ chương trình con có nhiều kết quả ra.

Trả lời:

- Chương trình con có thể cho ra kết quả bằng cách dùng tham chiếu hoặc trả về qua tên (đối với hàm).

Ví dụ:

Sử dụng thủ tục:

Procedure trave(var i:integer); Begin I:=1; End; Kết thúc th tc này biến I truyn vào th tc s nhn giá tr là 1. S dng hàm: Function trave(var i:integer):integer; Begin I:=1; Trave:=1; End;

Tên hàm sẽ trả về giá trị 1. Biến I truyền vào cũng mang giá trị 1.

Bài 4 (trang 117 sgk Tin học lớp 11): Viết chương trình con (hàm, thủ tục) tính bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dương a, b. Hãy cho biết trong trường hợp này viết chương trình con dưới dạng hàm hay thủ tục là thuận tiện hơn? Vì sao?

Trả lời:

uses crt; var a,b:integer; function fuc(x,y:integer):integer; var sodu,tich:integer; begin tich:=x*y; while y<>0 do begin sodu:=x mod y; x:=y; y:=sodu; end; fuc:=tich div x; end; procedure puc(x,y:integer); var sodu,tich:integer; begin tich:=x*y; while y<>0 do begin sodu:=x mod y; x:=y; y:=sodu; end; write('Boi chung nho nhat cua hai so a b khi su dung thu tuc :',tich div x); end; begin clrscr; write('Nhap vao hai so a b:'); readln(a,b); writeln('Boi chung nho nhat cua hai so a b khi su dung ham:',fuc(a,b)); puc(a,b); readkey; end.

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11 trang 117

- Sử dụng chương trình con dưới dạng hàm thì thuận tiện hơn. Vì ít khi chúng ta chỉ tính riêng bội chung nhỏ nhất mà bội chung nhỏ nhất chỉ để phục vụ một việc nào đó tiếp theo. Nếu sử dụng hàm thì ta có thể dùng lời gọi hàm để tham gia vào các biểu thức toán học khác. Còn sử dụng thủ tục thì chúng ta không thể làm được như vậy.

----------------------------

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 343
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tin học 11 Xem thêm