Giải bài tập Tin học 11 bài 13

Tin học 11 - Kiểu bản ghi

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Tin học 11 bài 13, tài liệu chắc chắn sẽ là nguồn thông tin hữu ích để phục vụ công việc học tập của các bạn học sinh được tốt hơn. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Giải bài tập Tin học 11 bài 13 Kiểu bản ghi vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết được tổng hợp gồm có nội dung của bài 13 môn Tin học lớp 11 về kiểu bản ghi. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được khái niệm kiểu bản ghi, ngôn ngữ lập trình của kiểu bản ghi, cách khai báo kiểu bản ghi, cách gán giá trị chương trình... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Giải bài tập Tin học 11 bài Kiểu bản ghi

Dữ liệu kiểu bản ghi dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau.

- Kiểu bản ghi là một kiểu dữ liệu có cấu trúc. Một bản ghi gồm các thành phần (gọi là trường), khác với các kiểu dữ liệu có cấu trúc khác (mảng và xâu), các trường có thể thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau.

- Kiểu bản ghi cho phép mô tả nhiều đối tượng cỏ cùng một số thuộc tính, có hữu ích cho nhiều bài toán quản lí.

- Ngôn ngữ lập trình đưa ra quy tắc, cách thức xác định:

+ Tên kiểu bản ghi.

+ Tên các thuộc tính (trường).

+ Kiểu dữ liệu của mỗi trường.

+ Cách khai báo biến.

+ Cách tham chiểu đến trường.

Ví dụ: Ta muốn lưu thông tin về sinh viên. Dữ liệu cần lưu trữ bao gồm:

+ Họ tên (Kiểu String).

+ Giới tính (Kiếu String).

+ Điểm số (Kiểu real).

Để lưu trữ nhiều sinh viên ta có thể sử dụng các cách:

+ Khai báo một mảng bản ghi. Mỗi bản ghi sẽ chứa thông tin về một sinh viên (họ tên, giới tính, điểm số).

+ Khai báo 3 mảng 2 mảng String để lưu tên và giới tính 1 mảng kiểu real để lưu điểm số.

Rõ ràng cách đầu tiên thuật tiện để lưu trữ hơn cách thứ hai khi số thuộc tính lớn.

1. Khai báo

Ta cần khai báo tên kiểu bản ghi, tên các thuộc tính, kiểu dữ liệu của mỗi thuộc tính.

Cú pháp:

Type<tên kiu bn ghi> = record <tên trường 1>:<kiu trường 1>; ……………………………………………….. <tên trường 2>:<kiu trường 2>; End;

Sau khi có kiểu bản ghi, biến kiểu bản ghi có thể được khai báo như sau:

Var <tên biến bn ghi>:<tên kiu bn ghi>;

Ví dụ:

Type Hocsinh=record Hoten:string[30]; Ngaysinh:string[10]; Gioitinh:Boolean; Toan,Tin,Van,Anh:real; End; Var A,b:Hocsinh; Lop:array[1..60] of Hocsinh;

Để tham chiếu đến thuộc tính nào ta sự dụng dấu.

Ví dụ:

Tham chiếu đến họ tên của Hocsinh A. Ta sử dụng

A.Hoten

Ta có thể coi A.Hoten như một biến string[30]. Ta hoàn toàn có thể thực hiện so sánh, gán giá trị...

2. Gán giá trị

Có 2 cách:

+ Dùng lệnh gán trực tiếp: A:=B (A với B là 2 biến bản ghi).

+ Gán giá trị cho từng trường: A.X:=C hoặc nhập từ bàn phím.

Ví dụ:

Một lớp gồm N (N<=60) học sinh. Cần quản lí học sinh với các thuộc tính như họ và tên, ngày sinh

program xep_loai; uses crt; const max= 60; type Hocsinh = record hoten: string[30]; ngaysinh: string [10]; Diachi: string[50] ; Toan, Van: real; Xeploai : char; end; var Lop: array [ 1..max] of hocsinh; N,i: byte; Begin clrscr; write('So luong hoc sinh trong lop N= ') ; readln(N); for i:= 1 to N do begin writeln( 'Nhap so lieu ve hoc sinh thu',i,': '); Write ('Ho va ten: '); readln (lop [i]. hoten); Write (' Ngay sinh : '); readln (lop [i].ngaysinh); Write (' Dia chi : '); readln (lop [i].Diachi); Write ('Diem Toan : '); readln (lop [i]. Toan); Write ('Diem Van : '); readln (lop [i]. Van); If Lop [i]. Toan+Lop [i]. Van >=18 then Lop [i]. xeploai:='A'; if (Lop[i].Toan+Lop[i].Van>=14) and (Lop [i]. Toan+Lop [i]. Van <18) then Lop [i]. xeploai:='B'; if (Lop[i].Toan+Lop[i].Van>=10) and (Lop [i]. Toan+Lop [i]. Van >=14) then Lop [i]. xeploai:='C'; if (Lop[i].Toan+Lop[i].Van<=10) then Lop[i].xeploai:='D'; end; clrscr; writeln ('Danh sach xep loai hoc sinh trong lop: ' ); for i:=1 to N do writeln (Lop[i].Hoten:30,' – Xep loai : ', Lop[i]. Xeploai); readln End.

----------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Giải bài tập Tin học 11 bài 13 Kiểu bản ghi, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Tin học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 của VnDoc.com để có thêm tài liệu học tập nhé

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 299
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tin học 11 Xem thêm