Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 3

Tin học 11 - Bài tập và thực hành 3

VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 3, tài liệu kèm theo đáp án sẽ giúp các bạn học sinh đạt kết quả cao hơn trong học tập. Mời các bạn học sinh và thầy cô cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 3 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm các nội dung về bài tập và thực hành bài 3. Qua bài viết bạn đọc có thể thấy được mục đích và yêu của bài thực hành. Nội dung của bài thực hành bao gồm lời giải của 2 bài tập trong sách giáo khoa môn Tin học về bài tập và thực hành 3. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 3

1. Mục đích, yêu cầu

+ Nâng cao kĩ năng sử dụng một số câu lệnh và một số kiểu dữ liệu thông qua việc tìm hiểu, chạy thử các chương trình có sẵn;

+ Biết giải một số bài toán tính toán, tìm kiếm đơn giản trên máy tính.

2. Nội dung

Bài 1 (trang 63 sgk Tin 11): Tạo mảng A gồn n (n<=100) số nguyên, mỗi số có giá trị tuyệt đối không vượt quá 300. Tính tổng các phần tử của mảng là bội số của một số nguyên dương k cho trước.

a) Tìm hiểu và chạy thử chương trình sau đây:

program sum1;
 uses crt;
 const nmax=100;
 type MyArray=array[1..nmax] of integer;
 var A:MyArray;
     s,n,i,k:integer;
 begin
 	clrscr;
 	randomize;
 	write('Nhap N=');
 	readln(n);
 	for i:=1 to n do A[i]:=random(301)-random(301);
 	for i:=1 to n do write(A[i]:5);
 	writeln;
 	write('Nhap k=');
 	readln(k);
 	s:=0;
 	for i:=1 to n do
 		if A[i] mod k=0 then
 		s:=s+A[i];
 	writeln('tong can tinh la ',s);
 	readln
 end.

Chú ý: Hàm chuẩn random(n) cho giá trị là số nguyên ngẫu nhiên trong đoạn từ 0 đến n-1, còn thủ tục randomize khởi tạo cơ chế sinh số ngẫu nhiên.

b) Hãy đưa các câu lệnh sau đây vào những vị trí cần thiết nhằm sửa đổi chương trình trong câu a) để có được chương trình đưa ra số các số dương và số các số âm trong mảng.

program sum1;
 uses crt;
 const nmax=100;
 type MyArray=array[1..nmax] of integer;
 var A:MyArray;
     s,n,i,k,posi,neg:integer;
 begin
 	clrscr;
 	randomize;
 	write('Nhap N=');
 	readln(n);
 	for i:=1 to n do A[i]:=random(301)-random(301);
 	for i:=1 to n do write(A[i]:5);
 	writeln;
 	s:=0;
 	posi:=0;neg:=0;
 	for i:=1 to n do
 		if A[i] > 0 then posi:=posi+1
 		else
 		neg:=neg+1;
 	writeln(posi:4,neg:4);
 	readln
 end.
 

Bài 2 (trang 64 sgk Tin học 11): Viết chương trình tìm phần tử có giá trị lớn nhất của mảng và đưa ra màn hình chỉ số và giá trị của phần tử tìm được. Nếu có nhiều phần tử có cùng giá trị lớn nhất thì đưa ra phần tử có chỉ số nhỏ nhất.

a) Hãy tìm hiểu chương trình sau đây:

program MaxElement;
 uses crt;
 const nmax=100;
 type MyArray=array[1..nmax] of integer;
 var A:MyArray;
     n,i,j:integer;
 begin
 	clrscr;
 	write('Nhap so luong phan tu cua day so N=');
 	readln(N);
 	for i:=1 to N do
 		begin
 		write('phan tu thu ',i,' =');
 		readln(A[i]);
 		end;
 	j:=1;
 	for i:=2 to n do 
 		if A[i] > A[j] 
 		then j:=i;
 	write('Chi so : ',j,'Gia tri: ',A[j]:4);
 	readln
 end.
 

Kết quả:

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 3

b) Chỉnh sửa chương trình trên để đưa ra chỉ số của các phần tử có cùng giá trị lớn nhất.

program MaxElement;
 uses crt;
 const nmax=100;
 type MyArray=array[1..nmax] of integer;
 var A:MyArray;
     n,i,j:integer;
 begin
 	clrscr;
 	write('Nhap so luong phan tu cua day so N=');
 	readln(N);
 	for i:=1 to N do
 		begin
 		write('phan tu thu ',i,' =');
 		readln(A[i]);
 		end;
 	j:=1;
 	for i:=2 to n do 
 		if A[i] > A[j] 
 		then j:=i;
 	for i:=1 to n do
 		if A[i]=A[j]
 		then write(i:4);
 	readln
 end.
 

Kết quả:

Đưa ra chỉ số của các phần tử có cùng giá trị lớn nhất.

Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 3

----------------------------

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn bài viết Giải bài tập Tin học 11: Bài tập và thực hành 3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Tin học lớp 11. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thêm tài liệu học tập nhé

Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Sinh học lớp 11, Vật lý lớp 11, Hóa học lớp 11, Giải bài tập Toán 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 266
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải bài tập Tin học 11 Xem thêm