Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN

Bài tập môn Sinh học lớp 9

Giải bài tập VBT Sinh học lớp 9 bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lý thuyết. Đây là lời giải hay cho các câu hỏi trong sách bài tập nằm trong chương trình giảng dạy môn Sinh học lớp 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

Bài tập 1 trang 40 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 17.1 SGK và so sánh cấu tạo của ARN và ADN thông qua bảng 17.

Trả lời:

Bảng 17. So sánh cấu tạo của ARN và ADN

Đặc điểm

ARN

ADN

Số mạch đơn

1

2

Các loại đơn phân

A, U, G, X

A, T, G, X

Bài tập 2 trang 40 VBT Sinh học 9: Quan sát hình 17.2 SGK và cho biết:

a) ARN được tổng hợp dựa vào một hay hai mạch đơn của gen?

b) Các loại nuclêôtit nào liên kết với nhau để tạo cặp trong quá trình hình thành mạch ARN?

c) Có nhận xét gì về trình tự các loại đơn phân trên mạch ARN so với mỗi mạch đơn của gen?

Trả lời:

a) ARN được tổng hợp dựa vào một mạch đơn của gen.

b) A liên kết với U, G và X liên kết với nhau, T liên kết với A.

c) Trình tự các đơn phân trên mạch ARN tương ứng với trình tự các đơn phân trên mạch khuôn (mạch gốc của gen) theo NTBS hoặc tương tự trình tự các đơn phân trên mạch bổ sung của gen nhưng thay các nu loại T bằng các nu loại U.

Bài tập 3 trang 40 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

ARN là đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc ………………. do nhiều đơn phân là các nuclêôtit thuộc 4 loại …………. liên kết tạo thành một chuỗi xoắn đơn.

Trả lời:

ARN là đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân do nhiều đơn phân là các nuclêôtit thuộc 4 loại A, U, G, X liên kết tạo thành một chuỗi xoắn đơn.

Bài tập 4 trang 40 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

ARN được tổng hợp dựa theo khuôn mẫu ………….. của gen và diễn ra theo nguyên tắc ………….. Do đó, trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn của gen quy định …………. các nuclêôtit trên mạch ARN.

Trả lời:

ARN được tổng hợp dựa theo khuôn mẫu là một mạch của gen và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung. Do đó, trình tự các nucleotit trên mạch khuôn của gen quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN.

Bài tập 5 trang 41 VBT Sinh học 9: Nêu những điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN.

Trả lời:

Điểm khác nhau cơ bản trong cấu trúc của ARN và ADN:

+ ARN có 1 mạch và là một chuỗi xoắn đơn, ADN có hai mạch bổ sung với nhau và là một chuỗi xoắn kép.

+ ARN được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit: A, U, G, X; ADN được cấu tạo từ 4 loại nuclêôtit: A, T, G, X.

Bài tập 6 trang 41 VBT Sinh học 9: ARN được tổng hợp dựa trên những nguyên tắc nào? Nêu bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen → ARN.

Trả lời:

ARN được tổng hợp dựa trên khuôn mẫu là một mạch của ADN và diễn ra theo nguyên tắc bổ sung

Bản chất của mối quan hệ theo sơ đồ gen → ARN: Trình tự các nuclêôtit trên mạch khuôn của gen quy định trình tự các nuclêôtit trên mạch ARN

Bài tập 7 trang 41 VBT Sinh học 9: Một đoạn mạch của gen có cấu trúc sau:

Mạch 1: – A – T – G – X – T – X – G –

Mạch 2: – T – A – X – G – A – G – X –

Xác định trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2.

Trả lời:

Trình tự các đơn phân của đoạn mạch ARN được tổng hợp từ mạch 2 là:

– A – U – G – X – U – X – G –

Bài tập 8 trang 41 VBT Sinh học 9: Loại ARN nào có chức năng truyền đạt thông tin di truyền? (chọn phương án trả lời đúng nhất)

A, tARN

B, mARN

C, rARN

D, Cả A,B và C

Trả lời:

Chọn đáp án B. mARN

Giải thích: Dựa vào nội dung SGK mục I. trang 51

Đánh giá bài viết
16 8.808
Sắp xếp theo

Giải Vở BT Sinh Học 9

Xem thêm