Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Giải bài tập Sinh học lớp 9 bài 66

Giải bài tập Sinh học lớp 9 bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Giải bài tập Sinh học lớp 9 bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo) được VnDoc sưu tầm và đăng tải, tổng hợp lời giải của các câu hỏi trong sách giáo khoa về lai hai cặp tính trạng môn Sinh học 9. Hi vọng rằng đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh. Mời quý thầy cô cùng các bạn học sinh cùng tham khảo tài liệu dưới đây

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 196 SGK Sinh học 9.

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.1.

Bảng 66.1. Các cơ chế của hiện tượng di truyền

Cơ sở vật chất

Cơ chế

Hiện tượng

Cấp phân tử: ADN

Cấp tế bào: NST

Lời giải chi tiết

Bảng 66.1. Các cơ chế của hiện tượng di truyền

Cơ sở vật chất

Cơ chế

Hiện tượng

Cấp phân tử: ADN

ADN→ARN →Prôtêin

Quy định tính đặc thù của prôtêin

Cấp tế bào: NST

Nhân đôi →Phân li →Tổ hợp

Bộ NST đặc trưng cho từng loài

Nguyên phân →Giảm phân →Thụ tinh

Con cái giống bố mẹ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 196 SGK Sinh học 9.

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.2.

Bảng 66.2. Các quy luật di truyền

Quy luật di truyền

Nội dung

Giải thích

Phân li

Phân li độc lập

Di truyền giới tính

Di truyền liên kết

Lời giải chi tiết

Bảng 66.2. Các quy luật di truyền

Quy luật di truyền

Nội dung

Giải thích

Phân li

Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

Bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp của chúng một cách ngẫu nhiên trong thụ tinh.

Phân li độc lập

Các cặp nhân tố di truyền (cặp gen) đã phân li độc lập trong quá trình phát sinh giao tử.

Bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

Di truyền giới tính

Tính đực, cái được quy định bởi cặp NST giới tính. Ở các loài giao phối tỉ lệ đực : cái xấp xỉ 1 : 1.

Sự tự nhân đôi, phân li và tổ hợp của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

Di truyền liên kết

Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân li trong quá trình phân bào.

Các gen cùng nằm trên 1 NST cùng phân li về giao tử và cùng được tổ hợp qua quá trình thụ tinh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 196 SGK Sinh học 9.

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.3.

Bảng 66.3. Các loại biến dị

Biến dị tổ hợp

Đột biến

Thường biến

Khái niệm

Nguyên nhân

Tính chất và vai trò

Lời giải chi tiết

Bảng 66.3. Các loại biến dị

Biến dị tổ hợp

Đột biến

Thường biến

Khái niệm

Là sự tổ hợp lại các tính trạng của P làm xuất hiện các kiểu hình khác P.

Là những biến đổi về cấu trúc, số lượng của ADN và NST, khi biểu hiện thành kiểu hình là thể đột biến.

Là những biến đổi của kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.

Nguyên nhân

Bằng sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen quy định các cặp tính trạng đó trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

Do sự tác động của các nhân tố bên trong và bên ngoài cơ thể.

Cùng 1 kiểu gen nhưng khi sống trong các điều kiện môi trường khác nhau (đất, nước, không khí, thức ăn, điều kiện chăm sóc…) khác nhau thì cho nhiều kiểu hình khác nhau.

Tính chất và vai trò

- Tính chất: xuất hiện với tỉ lệ lớn, di truyền được.

- Vai trò: là nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa.

- Tính chất: mang tính cá biệt, ngẫu nhiên, có lợi hoặc hại, di truyền được.

- Vai trò: là nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa.

- Tính chất: biểu hiện đồng loạt theo hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, không di truyền được.

- Vai trò: cho thấy kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 197 SGK Sinh học 9.

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.4.

Bảng 66.4. Các loại đột biến (ĐB)

ĐB gen

ĐB cấu trúc NST

ĐB số lượng NST

Khái niệm

Các dạng đột biến

Lời giải chi tiết

Bảng 66.4. Các loại đột biến (ĐB)

ĐB gen

ĐB cấu trúc NST

ĐB số lượng NST

Khái niệm

Là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới 1 hoặc 1 số cặp nuclêôtit.

Là những biến đổi trong cấu trúc NST.

Là những biến đổi xảy ra ở một hoặc một số cặp nuclêôtit nào đó hoặc ở tất cả bộ NST.

Các dạng đột biến

- ĐB mất 1 cặp nuclêôtit

- ĐB thêm 1 cặp nuclêôtit

- ĐB thay thế 1 cặp nuclêôtit

- ĐB mất đoạn

- ĐB lặp đoạn

- ĐB đảo đoạn

- ĐB chuyển đoạn

- Thể dị bội (2n – 1; 2n + 1; 2n – 2)

- Thể đa bội (đa bội chẵn, đa bội lẻ)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 197 SGK Sinh học 9.

Hãy giải thích sơ đồ (hình 66) theo chiều mũi tên:

Giải bài tập Sinh học lớp 9 bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Lời giải chi tiết

- Sự tác động qua lại giữa môi trường và các cấp độ tổ chức sống được thể hiện qua sự tương tác giữa các nhân tố sinh thái (nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh) với từng cấp độ tổ chức sống.

- Tập hợp các cá thể cùng loài tạo nên các đặc trưng của quần thể: mật độ, tỉ lệ giới tính, thành phần tuổi và chúng quan hệ với nhau đặc biệt về mặt sinh sản.

- Tập hợp các quần thể thuộc các loài khác nhau tại một không gian xác định tạo nên quần xã, chúng có nhiều mối quan hệ, trong đó đặc biệt là mối quan hệ dinh dưỡng thông qua chuỗi và lưới thức ăn trong hệ sinh thái.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 197 SGK Sinh học 9.

Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 66.5.

Bảng 66.5. Đặc điểm của quần thể, quần xã và hệ sinh thái

Quần thể

Quần xã

Hệ sinh thái

Khái niệm

Đặc điểm

Lời giải chi tiết

Bảng 66.5. Đặc điểm của quần thể, quần xã và hệ sinh thái

Quần thể

Quần xã

Hệ sinh thái

Khái niệm

Là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sống trong một khoảng không gian nhất định, ở một thời điểm nhất định. Những cá thể trong quần thể có khả năng sinh sản tạo thành những thế hệ mới.

Là tập hợp nhiều quần thể sinh vật thuộc các loài khác nhau, cùng sống trong một khoảng không gian xác định và chúng có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau.

Bao gồm quần xã sinh vật và khu vực sống của quần xã (sinh cảnh).

Đặc điểm

- Đặc trưng: mật độ, tỉ lệ giới tính, thành phần tuổi.

- Các mối quan hệ: quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh. Số lượng cá thể có thể biến động có hoặc không theo chu kì, thường được điều chỉnh ở mức cân bằng.

- Có tính chất cơ bản về số lượng và thành phần các loài.

- Số lượng cá thể luôn có sự khống chế tạo nên sự cân bằng sinh học.

- Sự thay thế kế tiếp nhau của các quần xã theo thời gian là diễn thế sinh thái.

- Có nhiều mối quan hệ nhưng quan trọng nhất là quan hệ về mặt dinh dưỡng thông qua chuỗi và lưới thức ăn.

- Dòng năng lượng được vận chuyển qua các bậc dinh dưỡng của chuỗi thức ăn: sinh vật sản xuất → sinh vật tiêu thụ (bậc 1, 2, 3…) → sinh vật phân giải.

.....................................................

Như vậy VnDoc đã giới thiệu các bạn tài liệu Giải bài tập Sinh học lớp 9 bài 66. Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Sinh học lớp 9, Giải Vở BT Sinh Học , Giải bài tập Sinh học 9, Tài liệu học tập lớp 9, ngoài ra các bạn học sinh có thể tham khảo thêm đề học kì 1 lớp 9đề thi học kì 2 lớp 9 mới nhất được cập nhật.

Đánh giá bài viết
1 580
Sắp xếp theo

    Giải bài tập Sinh học 9

    Xem thêm