Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 12: Let's eat!

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Gii SBTTiếngAnh7Unit12:Let'seat!
A.Whatshallweeat?(Bài1-9trang107-110SBTTiếngAnh7)
1. (trang 107 SBT Tiếng Anh 7): Write the sentences with would like.
a. I would like to have a shower.
b. I would like a soft drink.
I would like something to eat.
c. I would like to have a soft drink.
I would like to have something to eat.
d. I would like an orange juice for a drink.
I would like to have an orange juice for a drink.
e. I would like some corn.
I would like to have some corn.
f. I would like fried chicken.
I would like to have fried chicken.
2. (trang 107 SBT Tiếng Anh 7): Make sentences with too or either.
a. I am hungry. I am hungry too. I am. too.
b. I am not thirsty. I am not thirsty, either./I am not, either.
c. I like potatoes and peas and they like potatoes and peas, too./ They do, too.
d. Nam doesn’t like chicken and Hoa doesn’t like chicken, either./ Hoa doesn’t, either.
e. They love papaya and we love papaya, too./ we do, too.
f. These fruits aren’t ripe and those fruits aren’t ripe, either./ those fruits aren’t, either.
3. (trang 107-108 SBT Tiếng Anh 7): Make sentences with so or neither.
a. I eat a little in the moming.
So do they.
b. They don’t like pork.
Neither do I.
c. I eat bread for breakfast.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
So does my sister.
d. He doesn’t have a big lunch.
Neither do they.
e. These vegetables aren’t fresh.
Neither are those fruits.
f. We love apple juice
So do our cousins.
g. Beans are very good for our health.
So are fresh fruits.
4. (trang 108 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences with so, too, either and neither.
a. Hoa doesn’t like pork.
Her uncle doesn’t like pork. either.
Neither does her uncle.
b. They like spinach and corn.
So do we.
We like spinach and corn, too.
c. I hate durian.
My sister hates durian, too.
So does my sister.
d. Those bananas aren’t ripe.
Neither are these papayas.
These papayas aren't ripe, neither.
e. The fried fish is delicious.
The chicken is delicious, too.
So is the chicken.
f. Deep fried food is not good.
Junk food is not good, either.
Neither is junk food.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
g. They don’t eat a lot of meat.
We don’t eat a lot of meat, either.
Neither do we.
5. (trang 109 SBT Tiếng Anh 7): Write true sentences about yourself.
a. I don’t know how to cook.
b. I don’t like fish.
c. I like chicken.
d. I eat a lot of vegetables.
e. I set the table.
f. I eat a little pepper.
g. I like using a lot of fish sauce.
h. I don’t love soya bean food.
6. (trang 109 SBT Tiếng Anh 7): Find the different word in each line.
1. C 2. D 3. A 4. C
7. (trang 109-110 SBT Tiếng Anh 7): Circle the correct answers.
1. b 2. b 3. c 4. b 5. c
6. c 7. b 8. c 9. c
8. (trang 110 SBT Tiếng Anh 7): Use the correct forms of the words in brackets.
a. selection b. favorite/ favourite c. Dirty d. unhealthy e. energetic
f. balanced g. photocopier h. carefully i. heat j. tasteless
9. (trang 110 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences below with some/any.
a. some b. any c. some d. some e. some
f. any g. any h. some i. some j. any
B.Ourfood(Bài1-7trang111-114SBTTiếngAnh7)
1. (trang 111 SBT Tiếng Anh 7): Complete the sentences with do/don’t, does/doesn’t, did/didn’t.
a. My mother didn’t wash it. I did.
b. I don’t like mangoes, but Hoa did.

Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 7 Unit 12

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 7 Unit 12: Let's eat! được sưu tầm và đăng tải dưới đây sẽ là nguồn tài liệu học tập hữu ích giúp các bạn nắm rõ hơn kiến thức đã được thầy cô trang bị trên lớp.

Mời các bạn tiếp tục với Unit tiếp theo để có sự chuẩn bị bài mới cũng như nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập và củng cố kiến thức:

Giải sách bài tập tiếng Anh 7 Unit 13: Activities

Từ vựng Tiếng Anh lớp 7 Unit 13: Activities

Bài tập tự luận tiếng Anh lớp 7 Unit 13: Activities

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 13 ACTIVITIES

Đánh giá bài viết
10 3.009
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm