Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2016 - 2017

Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2016 - 2017

Mẫu bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên năm học 2015 - 2016 là mẫu báo cáo dành cho các thầy cô tham khảo, hướng dẫn cách viết bài thu hoạch, nhằm tổng kết những gì đã học tập và tiếp thu sau các khóa học bồi dưỡng thường xuyên. Mời các thầy cô cùng tham khảo bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên dưới đây.

Bài thu hoạch chính trị hè năm 2016

Bài thu hoạch công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm 2015

PHÒNG GD&ĐT YÊN PHONG

TRƯỜNG THCS HÒA TIẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Tiến, ngày....tháng..... năm 2016

BÁO CÁO
KẾT QUẢ VẬN DỤNG KIẾN THỨC BDTX CỦA CÁ NHÂN
NĂM HỌC 2015 - 2016

Họ và tên:.................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................
Trình độ chuyên môn:.................., chuyên ngành:.............................
Năm vào ngành:......................................................................................
Đơn vị công tác:......................................................................................

Căn cứ Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS;

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 261/PGD&ĐT ngày 8/7/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn kế hoạch triển khai bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015 - 2016.

Căn cứ kế hoạch số: 01/KH-THCS-HT ngày 24/8/2015của trường THCS Hòa Tiến về kế hoạch BDTX đối với GV năm học 2015 - 2016.

Trên cơ sở những căn cứ trên, tôi xin báo cáo kết quả BDTX của bản thân năm học 2015 - 2016 cụ thể như sau:

I. Bồi dưỡng nội dung 1: Chỉ thị nhiệm vụ năm học, các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học, các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT. Việc học tập chính trị đầu năm đối với giáo viên.

1. Tiếp thu được những kiến thức, kỹ năng gì quy định trong mục đích, nội dung, chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm))

.................................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................

2. Kết quả vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm):

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

II. Bồi dưỡng nội dung 2: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho GV của cấp Sở, Phòng GD&ĐT. Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

1. Tiếp thu được những kiến thức, kỹ năng gì quy định trong mục đích, nội dung, chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm))

.................................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................

2. Kết quả vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm):

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
III. Bồi dưỡng nội dung 3: 4 modul đã chọn

1. Các modul đã đăng ký:.........................................................
.......................................................................................................

2. Tiếp thu được những kiến thức, kỹ năng gì quy định trong mục đích, nội dung, chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm))

................................................................................................
.................................................................................................
................................................................................................

3. Kết quả vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm):

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Người viết

Đánh giá bài viết
11 26.406
Sắp xếp theo

Thi giáo viên dạy giỏi

Xem thêm