Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 20/04

Phiếu bài tập ở nhà lớp 5 môn tiếng Anh ngày 20/04

Nằm trong bộ đề ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 5, phiếu bài tập ngày 20/04 môn Anh 5 có đáp án dưới đây tổng hợp nhiều dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận tiếng Anh lớp 5 mới khác nhau giúp các em cải thiện những kỹ năng làm bài thi hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Xếp các câu sau thành các câu hoàn chỉnh

1. parents / I / to / with / zoo / the / my / went / yesterday

______________________________________

2. to / the / went / by / zoo / children / the / bus

_________________________________________

3. animals / he / a lot of / the / saw / at / zoo

_________________________________________

4. the / quietly / slowly / elephants / and / moved

_________________________________________

5. very / ran / the / quickly / lions

_________________________________________

6. will / Sports Day / play / they / table tennis / on

_________________________________________

7. the / classmates / music / take part in / event / will / my

_________________________________________

8. for / practising / he / is / Sports Day / hard

_________________________________________

9. will / Sports Day / when / be?

_________________________________

10. to / are / on / you / do / what / Sports Day / going?

_________________________________________

Task 2. Find and correct the mistakes.

1. He paints his pictures at the moment.

2. We plant the herbs in the garden at present.

3. They makes the artificial flowers of silk now.

4. Your father are repairing your motorbike at the moment.

5. Look! The man takes the children to the cinema.

6. Listen! The teacher are explaining a new lesson to us.

7. Be careful! You brings ten glass bottles.

8. Ba studies Math very hard now.

9. We is have dinner in a restaurant right now

10. I watching TV with my parents in the living room now.

ĐÁP ÁN

Task 1. Xếp các câu sau thành các câu hoàn chỉnh

1 - I went to the zoo with my parents yesterday.

2 - The children went to the zoo by bus.

3 - He saw a lot of animals at the zoo.

4 - The elephants moved quietly and slowly.

5 - The lion ran very quickly.

6 - They will play table tennis on Sports Day.

7 - My classmates will take part in music event.

8 - He is practicing hard for Sports Day.

9 - When will Sports Day be?

10 - What are you going to do on Sports Day?

Task 2. Find and correct the mistakes.

1 - paints thành is painting;

2 - plant thành are planting;

3 - makes thành are makingl

4 - are thành is;

5 - takes thành is taking;

6 - are thành is;

7 - brings thành are bringing;

8 - studies thành is studying;

9 - is have thành are having;

10 - watching thành am watching;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 20-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
7 920
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm