Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 18/04

Bài tập ôn tập ở nhà ngày 18/04 môn tiếng Anh lớp 5

Phiếu bài tập lớp 5 môn tiếng Anh ngày 18/04 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án với nội dung nằm trong SGK tiếng Anh 5 mới giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh quan trọng.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Find and correct the mistakes.

1. How often is he go to the movie?

2. Minh go to school every morning

3. She is often gets up at 5:30.

4. Don’t your school have two floors?

5. The students play sometimes soccer in the afternoon.

6. My brother isn’t have breakfast at 6:00.

7. The children has lunch at 11:00 everyday.

8. We alway go swimming on Saturdays.

9. Does she plays sports every day?

10. My mother doesn’t goes shopping on Sundays.

Task 2. Put the verb in the present continuous tense.

1. The workers (work) ______________________ in the firm at the moment.

2. Please be quite! You (make) ____________________so much noise so I can’t concentrate.

3. Tony (have) __________________a bath at the moment.

4. Listen! He (read) ____________________a story by Shakespeare.

5. At present Richard (study) _______________in London.

6. This term I (study) _______________philosophy and economics.

7. Janet (have) _______________a shower at the moment.

8. They (not/study) _______________at present.

9. Yukiko (have) _______________a bath now.

10. We (make) _______________a cake at the moment.

Task 3. Put the words in order to make sentences:

1. What’s /your /the /with/ matter/ mother/?

.....................................................................

2. I/ a /throat/ sore /have/

.....................................................................

3. You /doctor/ should/ to/ the /go/

.....................................................................

4. Should/ Mr. Tuan/ a/ take /rest/

.....................................................................

5. He / heavy /carry /shouldn’t/ things/

.....................................................................

ĐÁP ÁN

Task 1. Find and correct the mistakes.

1 - is thành does;

2 - go thành goes;

3 - bỏ is;

4 - Don't thành Does;

5 - play sometimes thành sometimes play;

6 - isn't thành doesn't;

7 - has thành have;

8 - alway thành always;

9 - plays thành play;

10 - goes thành go;

Task 2. Put the verb in the present continuous tense.

1 - are working; 2 - are making; 3 - is having; 4 - is reading; 5 - is studying;

6 - am studying; 7 - is having; 8 - are not studying; 9 - is having; 10 - are making;

Task 3. Put the words in order to make sentences:

1 - What's the matter with your mother?

2 - I have a sore throat.

3 - You should go to the dentist.

4 - Mr. Tuan should take a test.

5 - He shouldn't carry heavy things.

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 18-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
5 1.884
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm