Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 12/03

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 5 có đáp án

Phiếu ôn tập môn tiếng Anh 5 mới ngày 12/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi tiếng Anh lớp 5 có đáp án gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm + tự luận tiếng Anh 5 khác nhau giúp các em nâng cao kỹ năng làm bài thi hiệu quả cũng như nhắc lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trong thời gian nghỉ dịch bệnh Corona hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Choose the best option: (Chọn đáp án đúng nhất)

1. Nha Trang _______beautiful and the people _______ friendly.

a. be/be

b. was/were

c. were/were

d. visit/bought

2. Liz _______ Nha Trang last holiday and she _______a lot of souvenirs

a. visits/buys

b. visited/buyed

c. visited/bought

d. visit/bought

3. Where _______you visit when you were in HaLong?

a. do

b. did

c. will

d. is

4. Did you_______any photographs there?

a. take

b. takes

c. took

d. taking.

5. What is the matter with you, Minh? _______have a toothache

a. I

b. She

c. He

d. Minh

6. What did you eat last night? I _______ fish, rice and soup.

a. eat

b. eats

c. ate

d. eating

7. For breakfast yesterday, she _______ bread, beef and milk.

a. have

b. had

c. has

d. having

8. Would you like _______ dinner at my house tonight?

a. have

b. to have

c. has

d. having

9. Hoa likes_______ to music.

a. listening

b. listens

c. listen

d. listened

10. _______do you go to the amusement center? - Once a week.

a. How long

b. how far

c. how many

d. how often

Task 2. Put “DID, WAS or WERE” into the brackets: (Điền DID/ WAS/ WERE vào chỗ trống)

1. Where …………………you born? Where …………………your mother born?

2. When …………………you start school?

3. How many schools …………………you go to ?

4. What …………………your favourite subject?

5. Where …………………you live when you …………………a child?

6. …………………they live in a house or a flat?

7. I ………………… home to help my parents.

8. What ………………… the trip like?

Task 3. Rewrite the sentences (Viết lại câu sao nghĩa không thay đổi với câu cho trước)

1/ I don't have a bookshelf in my bed room.

There...........................................................................

2. We have a sink, a frigde, a cooker and a cupboard in our kitchen.

There...........................................................................

3/ The dog is in front of the microwave.

The microwave...............................................................

4. My favourite room in the house is the living room.

I like...................................................................................

5.She has long black hair and blue eyes.

Her...................................................................................

ĐÁP ÁN

Task 1. Choose the best option: (Chọn đáp án đúng nhất)

1 - b; 2 - c; 3 - b; 4 - a; 5 - a;

6 - c; 7 - b; 8 - b; 9 - a; 10 - d;

Task 2. Put “DID, WAS or WERE” into the brackets: (Điền DID/ WAS/ WERE vào chỗ trống)

1 - were - was;

2 - did;

3 - did;

4 - wasl

5 - did - was;

6 - Did;

7 - was;

8 - was;

Task 3. Rewrite the sentences (Viết lại câu sao nghĩa không thay đổi với câu cho trước)

1 - There isn't any bookshelf in my bed room.

2 - There is a sink, a frigde, a cooker and a cupboard in our kitchen.

3 - The microwave is behind the dog.

4 - I like the living room.

5 - Her hair is long and black and her eyes are blue.

* Tham khảo thêm phiếu bài tập tiếng Anh 5 ngày 13/03:

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 13/03

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 12-03. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Tài liệu liên quan đến giáo viên tiểu học:

Đánh giá bài viết
11 4.355
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm