Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 13/03

Bài tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Phiếu bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 5 ngày 13/03 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 chương trình mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án được xây dựng dựa theo nội dung Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh giữa học kì 2 lớp 5 giúp các em nhắc lại kiến thức đã học hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Read and tick (√) True or False. Chọn Đúng (T) hoặc Sai (F)

Lucy lives with her family in the centre of Ha Noi. She gets up at 5.30 in the morning. She often goes jogging with her father. After breakfast, she takes a bus to school. After school, she plays basketball with her friends three times a week. In the evening, she does her homework. Then she watches TV or reads books. She always goes to bed early. Lucy lives with her family in the countryside.

1/ She always gets up early. ...............

2/ She rides a bike to school. ...............

3/ She plays basketball three times a week. ...............

4/ She often watches TV or reads book before she does her homework. ...............

5/ She often goes jogging with her dad ..............

Task 2. Write and Use the past simple of the verbs. ( Viết câu ở thì quá khứ, sử dụng từ gợi ý, phải thêm từ)

1. I / go swimming / yesterday/.

....................................................................................................................

2. Nhung / wash / the dishes/.

....................................................................................................................

3. Nam / I / study / hard / last weekend/

.....................................................................................................................

4. they / have / nice / weekend.

....................................................................................................................

5. she / go / supermarket yesterday.

....................................................................................................................

6. We / not go / school last week/

.....................................................................................................................

Task 3. Complete the sentences with the following words: (Điền các từ cho sẵn để hoàn thành câu)

Sore throat – backache – headache – toothache – stomach ache – fever

1. Trung had a .................................... last week. He couldn’t speak.

2. Nam went to the dentist yesterday because he had a .................................... .

3. Quan is in bed and feels very hot. He had a .................................... .

4. Phong’s grandpa has a .................................... . He can’t carry heavy things.

5. Trung had a .................................... last night because he ate too much at dinner.

Task 4. Pronunciation: (Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác)

1/ A. went B. three C. never D. get
2/ A. trip B. did C. with D. nice
3/ A. Bay B. play C. stay D. watch

ĐÁP ÁN

Task 1. Read and tick (√) True or False. Chọn Đúng (T) hoặc Sai (F)

1 - T; 2 - F; 3 - T; 4 - F; 5 - F

Task 2. Write and Use the past simple of the verbs. ( Viết câu ở thì quá khứ, sử dụng từ gợi ý, phải thêm từ)

1 - I went swimming yesterday.

2 - Nhung washed the dishes.

3 - Nam and I studied hard last weekend.

4 - They had a nice weekend.

5 - She went to the supermarket yesterday.

6 - We didn't go to the school last week.

Task 3. Complete the sentences with the following words: (Điền các từ cho sẵn để hoàn thành câu)

1 - sore throat; 2 - toothache; 3 - fever; 4 - backache; 5 - stomach ache

Task 4. Pronunciation: (Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác)

1 - B; 2 - D; 3 - D

* Tham khảo thêm Phiếu bài tập tiếng Anh 5 ngày 14/03:

- Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 14/03

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 13-03. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
7 4.494
Sắp xếp theo

Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

Xem thêm