Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 17/04

Bài tập ôn tập ở nhà môn tiếng Anh lớp 5 Ngày 17/04

Phiếu bài tập ngày 17/04 môn tiếng Anh có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập tiếng Anh lớp 5 mới năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bài tập bổ trợ tiếng Anh lớp 5 có đáp án được biên tập bám sát chương trình SGK tiếng Anh lớp 5 mới giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Find the odd one out:

1. a. coughb. dentistc. headached. sore throat
2. a. wellb. toothachec. earached. backache
3. a. sickb. temperaturec. tiredd. weak
4. a. flub. stomachachec. coldd. fat
5. a. sleepb. happyc. lived. smile
6. a. feelb. healthyc. welld. tired
7. a. fatb. bigc. howd. small
8. a. feverb. dentistc. nursed. doctor

Task 2. Put the verb in the present continuous tense.

1. Jane (watch) _______________television at the moment.

2. Look! The boy (cry) ____________________.

3. Alice and Mary (put) ___________ the dishes away right now.

4. The farmer (work) _________________ in the field now.

5. Look! It (snow) _______________.

6. Phong (sleep) _______________ right now.

7. Mother (cook) ________________ some food in the kitchen at present.

8. Just a minute! I (look up) ______________ that word in the dictionary.

9. _______________you (write) ______________ a letter now?

10. They (not read) ____________________ books in the sitting room right now.

Task 3. Find and correct the mistakes.

1. We seldom eats before 6.30.

2. The sun is sets in the West.

3. It doesn’t often hot in summer.

4. My mother sometimes buyes vegetable at this market.

5. It rain much in summer.

6. The earth circle the sun once every 365 days.

7. The farmers are work in the field every days

8. Rivers flow usually to the sea.

9. Mrs. Green always doesn’t go to work by bus.

10. That house is belong to Mr. Green.

ĐÁP ÁN

Task 1. Find the odd one out:

1 - b; 2 - a; 3 - b; 4 - d; 5 - b; 6 - a; 7 - c; 8 - a;

Task 2. Put the verb in the present continuous tense.

1 - is watching;

2 - is crying;

3 - are putting;

4 - is working;

5 - is snowing;

6 - is sleeping;

7 - is cooking;

8 - am looking up;

9 - Are ... writing;

10 - are not reading;

Task 3. Find and correct the mistakes.

1 - eats thành eat;

2 - bỏ is;

3 - doesn't thành isn't;

4 - buyes thành buys;

5 - rain thành rains;

6 - circle thành circles;

7 - bỏ are;

8 - flow usually thành usually flow;

9 - always doesn't thành doesn't always;

10 - is belong thành belongs;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 17-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
3 1.680
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm