Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 5 trong thời gian nghỉ dịch - Ngày 23/04

Đề ôn tập lớp 5 môn tiếng Anh ngày 23/04 có đáp án

Phiếu luyện tập môn tiếng Anh dành cho học sinh lớp 5 ngày 23/04 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19 có đáp án nằm trong bộ đề thi môn tiếng Anh lớp 5 năm 2019 - 2020 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề kiểm tra tiếng Anh lớp 5 có đáp án với nội dung bám sát theo chương trình học tiếng Anh 5 mới của bộ Giáo dục & Đào tạo giúp các em ôn tập kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Task 1. Rearrange

1. here / from / far / it’s / not.

_________________________________________

2. I / there / can / how / get?

_________________________________________

3. taxi / take / you / a / can.

_________________________________________

4. entrance / stop / the / is / of / the / at / bus / zoo / the.

_________________________________________

5. would / like / what / you / eat / to?

_________________________________________

6. a / I’d / an / sandwich / apple, / please / and / like.

_________________________________________

7. do / eat / you / sausages / every / day / many / how?

_________________________________________

8. you / how / drink / do / day / every / water / much?

_________________________________________

9. bottles / five / water / of / a / drink / day / I.

_________________________________________

10. are / seasons / there / in / four / country / my.

_________________________________________

Task 2. Choose the correct answer.

1. (it start) ________ to rain?

A. Am it starting

B. Are it starting

C. Does it starting

D. Is it starting

2. Sue ________ to become a doctor.

A. are playing

B. am playing

C. plays

D. is playing

3. You (take) ________.your daughter with you?

A. Are you taking

B. is you taking

C. am you taking

D. are you taking

4. The dog (play) ________ with the kids?

A. Are the dog playing

B. Am the dog playing

C. Does the dog playing

D. Is the dog playing

5. They (come) ________ tonight?

A. am they coming

B. is they coming

C. Are they coming

D. is they coming

6. Be quiet! The baby ________.

A. is sleeping

B. sleep

C. sleeps

D. are sleeping

7. Look! A man ________ after the train. He wants to catch it.

A. is runing

B. runs

C. run

D. is running

8. I ________an exercise on the present tenses at this moment.

A. is doing

B. are doing

C. am doing

D. do

9. My father ________ in the garden and it ________ now.

A. is working/ is raining

B. works/ rains

C. working/ raining

D. are working/ are raining

10. Mai ________ some food at present. She always ________ in the morning.

A. is cooking/ cooks

B. cooks/ is cooking

C. cooks/ cooks

D. is cooking/ is cooking

ĐÁP ÁN

Task 1. Rearrange

1 - It's not far from here.

2 - How can I get there?

3 - You can take a taxi.

4 - The bus stop is at the entrance of the zoo.

5 - What would you like to eat?

6 - I'd like a sandwich and an apple, please.

7 - How many sausages do you eat every day?

8 - How much water do you drink every day?

9 - I drink five bottles of water a day.

10 - There are four seasons in my country.

Task 2. Choose the correct answer.

1 - D; 2 - D; 3 - D; 4 - D; 5 - C; 6 - A; 7 - B; 8 - C; 9 - A; 10 - A;

Bên cạnh nhóm Tài liệu học tập lớp 5, mời quý thầy cô, bậc phụ huynh tham gia nhóm học tập: Tài liệu tiếng Anh Tiểu học - nơi cung cấp rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh miễn phí dành cho học sinh tiểu học (7 - 11 tuổi).

Trên đây là Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 5 ngày 23-04. Mời các em tham khảo thêm các tài liệu Ôn tập Tiếng Anh lớp 5 hữu ích khác trên VnDoc.com như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 5, Đề thi học kì 1 lớp 5, Đề thi giữa kì 2 lớp 5, Đề thi học kì 2 lớp 5,... để giúp các em học tốt môn Tiếng Anh hơn.

Đánh giá bài viết
1 912
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi)

    Xem thêm