Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 20

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 20

Tập bản đồ Lịch sử lớp 6 bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (Giữa thế kỉ I - Giữa thế kỉ VI) tiếp bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập bản đồ sử 6 trang 34, 35 sẽ giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức Lịch sử 6 chương 3 Phần 2, chuẩn bị cho các bài kiểm tra. Mời các bạn tham khảo.

Bài 1 trang 34 Tập bản đồ Lịch Sử 6: Quan sát bảng so sánh các tầng lớp trong xã hội thời kì nước Văn Lang – Âu Lạc và thời kì nước ta bị đô hộ dưới đây, em hãy:

Lời giải:

a. Cho biết:

Tầng lớp nào trong xã hội mất đi?

- Vua, quý tộc.

Tầng lớp nào trong xã hội mới được hình thành?

- Quan lại đô hộ, hào trưởng Việt – địa chủ Hán, nông dân lệ thuộc.

Vì sao xã hội nước ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI lại có những chuyển biến trên?

- Từ khi các triều đại phương Bắc vào xâm lược và đô hộ nước ta thiết lập bộ máy cai trị, nhà nước Văn Lang – Âu Lạc biến thành một quận huyện của Trung Quốc, nhà nước Việt cổ với chế độ lạc tướng bị xóa bỏ, nhà nước không còn vua.

- Quý tộc, quan lại bản địa cũng được thay thế bởi đội ngũ quan lại đô hộ.

- Quý tộc, quan lại, dân Hán lập nghiệp ở nước ta bị Việt hóa trở thành địa chủ.

- Tầng lớp hào trưởng địa phương hình thành từ sự phân hóa xã hội thời Văn Lang – Âu Lạc ngày càng có thế lực và uy tín.

- Một bộ phận nông dân phải cày ruộng, nộp tô thuế cho bọn quan lại, địa chủ trở thành nông dân lệ thuộc.

b. Đánh dấu x vào ô trống ứng với những ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Chính quyền đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đã thực hiện những chính sách văn hóa gì ở nước ta?

X

Mở trường học dạy chữ Hán tại các quận

Khuyến khích phát triển văn hóa truyền thống, những luật lệ, phong tục của người Việt

X

Du nhập Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo, những luật lệ, phong tục của người Hán vào nước ta

+) Những chính sách văn hóa mà các chính quyền đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc đã thực hiện ở nước ta nhằm mục đích gì?

Phát triển nền văn hóa nước ta

X

Nô dịch, đồng hóa dân ta

X

Kìm hãm sự phát triển của nền văn hóa nước ta

Bài 2 trang 35 Tập bản đồ Lịch Sử 6: Quan sát hình 46 – Lăng Bà Triệu ở núi Tùng (Thanh Hóa) trong SGK và dựa vào nội dung bài học, em hãy:

a. Đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng.

Lời giải:

+) Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra vào năm nào?

X

Năm 248

Năm 284

Năm 428

+) Khởi nghĩa Bà Triệu nổ ra ở đâu?

Núi Nưa (Thiệu Yên – Thanh Hóa)

Nông Cống (Thanh Hóa)

X

Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hóa)

+) Khởi nghĩa Bà Triệu đã đánh bại chính quyền đô hộ ở khu vực nào?

Phú Điền (Hậu Lộc – Thanh Hóa)

X

Khắp Giao Châu

Quận Cửu Chân

+) Khởi nghĩa Bà Triệu đã đánh bại chính quyền đô hộ nào?

Nhà Hán

X

Nhà Ngô

Nhà Đường

b. Nêu cảm nghĩ của em về câu nói của Bà Triệu:

Có người khuyên bà lấy chồng, bà khảng khái đáp: “Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển khơi, đánh đuổi quân Ngô giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!”

Lời giải:

- Câu nói trên của Bà Triệu đầy khí phách, thể hiện bà là người có chí khí hơn người.

- Thể hiện lòng yêu nước, hoài bão đánh giặc ngoại xâm, giành lại độc lập cho đất nước.

c. Cho biết nhân dân ta xây dựng lăng thờ Bà Triệu ở núi Tùng (Thanh Hóa) nhằm mục đích gì?

Lời giải:

- Nhân dân ta xây dựng lăng thời Bà Triệu nhằm:

+ Tưởng nhớ công lao của lao của bà.

+ Thể hiện lòng biết ơn đối với nữ anh hùng dân tộc, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của nhân dân ta.

Đánh giá bài viết
27 2.190
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Tập bản đồ Lịch Sử 6 Xem thêm