Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa

1
TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM 2017 - 2018
TỔ TOÁN MÔN TOÁN LỚP 12
Thi gian làm bài 90 phút
Câu 1. Giả sử hàm số

f
x xác định trên
và có một nguyên hàm là

Fx. Cho các mệnh đề sau
Nếu
 
f
xdx F x C
thì () ()
f
tdx Ft C
.
 
/
f
xdx f x


.
 
'
f
xdx f x C
.
Trong các mệnh đề trên, số mệnh đề là mệnh đề
sai là :
A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 2. Họ nguyên hàm của hàm số

2
3
2
f
xx x
x

A.
3
3
4
3ln
33
x
x
xC. B.
3
3
4
3ln
33
x
x
x.
C.
3
3
4
3ln
33
x
xC . D.
3
3
4
3ln
33
x
x
xC.
Câu 3. Hàm số

lnFx x là một nguyên hàm của hàm số nào sau đây trên

0;  ?
A.

1
fx
x
. B.

1
fx
x
 .
C.

ln
f
xxxxC. D.

2
1
fx
x
 .
Câu 4. Giá trị của tham số m để hàm số

32
32 43Fx mx m x x một nguyên hàm của hàm số

2
3104fx x x
A. Không có giá trị m. B.
0m
. C.
1m
. D.
2m
.
Câu 5. Biết

Fx một nguyên hàm của

23ln
f
xx x

10F . Khi đó phương trình

2
2650Fx x x có bao nhiêu nghiệm?
A. 1. B. 4. C. 3. D. 2.
Câu 6 Cho

Fx là một nguyên hàm của

2
cos
x
fx
x
thỏa

00F . Tính

F
.
A.

1F

. B.

1F
. C.
0F
. D.

1
2
F
.
2
Câu 7. Cho
0;
2
π
a



. Tính
2
0
29
cos
a
Jdx
x
theo
a
.
A.
1
tan
29
Ja
. B.
29cotJa
. C.
29 tanJa
. D.
29 tanJa
.
Câu 8 . Tính
1
2
0
d
x
I
ex.
A.
1
2
e .
B. 1e . C.
2
1e . D.
2
1
2
e
.
Câu 9. Tính
2
2
1
4
d
x
x
I
x
x
.
A.
29
2
I
.
B.
29
2
I .
C.
11
2
I
.
D.
11
2
.
Câu 10. Tính
2
6
0
sin cos d .
I
xxx
A.
1
7
I
.
B.
1
7
I 
.
C.
1
6
I 
.
D.
1
6
I
.
Câu 11. Biết
1
2
1
2ln
d.
e
x
x
abe
x

, với
,ab
. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau.
A.
3ab
. B.
6ab
. C.
3ab
D.
6ab
.
Câu 12. Cho

5
1
5fxdx
,

5
4
2ftdt

4
1
1
3
gudu
. Tính
 
4
1
.
f
xgxdx


A.
8
3
. B.
10
3
. C.
22
3
.
D .
20
3
.
Câu 13. Biết
5
1
ln3 ln5
31
dx
Iab
xx

. Tính tổng ab .
A. 1. B. 1. C.
3
. D. 2.
Câu 14. Gọi S diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đồ thị hàm số
yfx
( liên tc trên
;ab
) ,
trục hoành Ox và hai đường thẳng ,
x
ax b . Khi đó S được tính theo công thức nào sau đây?
A. S =

b
a
f
xdx
. B. S =

b
a
f
xdx
. C. S =

b
a
f
xdx
. D. S =

2
b
a
f
xdx
.
3
Câu 15. Cho hàm số

y
fx liên tc trên
. Khi cho hình phẳng (D) giới hạn bởi đồ thị hàm số

y
fx
, y = 0,
x
,
x
e , quay quanh trục Ox ta được một khối tròn xoay thể tích V . Khi đó
V
được xác định bằng công thức nào sau đây?
A.

e
Vfxdx
. B.

2
e
Vfxdx
. C.

.
e
Vfxdx
D.

2
e
Vfxdx
.
Câu 16. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số
32
25yxxx và
2
5yx x bằng
A. 0S . B. 1S . C. S
. D.
1
2
S
.
Câu 17. Tính thể tích vật thể tròn xoay khi quay hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số
4
y
x
, trc
hoành, và các đường thẳng 1, 4xx quanh Ox.
A. ln 256V . B. 12V
. C.
2
12V
. D. 6V
.
Câu 18. Một chất điểm chuyển động trên trục Ox với vận tốc thay đổi theo thời gian là

2
36 /vt t t m s . Tính quãng đường chất điểm đó đi được từ thời điểm

1
0ts đến

2
4ts .
A. 16m . B.
1536
5
m .
C. 96m . D. 24m .
Câu 19. Cho số phức z thỏa mãn
izii 24)1)(2(
. Tính môđun của
z
.
A. 22z . B. 32z . C.
3z
. D. 10z .
Câu 20. Cho số phức z thỏa mãn hệ thức

12 31 27iz iz i. Tìm phần thực, phần ảo của số
phức
z .
A. Phần thực của
z
3 , phần ảo của
z
là 2.
B. Phần thực của
z
là 3, phần ảo của
z
2
.
C. Phần thực của
z
3
, phần ảo của
z
2 .
D. Phần thực của
z
là 3, phần ảo của
z
là 2.
Câu 21. Tìm số phức
z
sao cho
4zz


42zzi là số thực.
A.
23zi
. B.
23zi
. C.
23zi
. D.
23zi
.
Câu 22. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều
kiện

11zi z i .

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong khoảng thời gian 90 phút, nội dung thi chỉ giới hạn trong phần kiến thức Toán 12 học kỳ 2.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 12 năm 2017 - 2018 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 695
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm