Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Phương Trung, Hà Nội

Đề thi môn Tiếng Anh lớp 6 cuối học kì 2

Đề kiểm tra chất lượng học kì 2 môn Tiếng Anh 6 chương trình mới của của trường THCS Phương Trung, Hà Nội có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn thi học kì 2 lớp 6 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi cuối năm lớp 6 môn Anh văn được biên tập bám sát chương trình của bộ GD - ĐT giúp học sinh lớp 6 củng cố kiến thức đã học hiệu quả. Chúc các em đạt điểm cao trong kì thi quan trọng sắp tới!

⇔ Tham khảo thêm đề cương ôn thi Tiếng Anh 6 mới nhất: Đề cương ôn tập học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm học 2018 - 2019 HOT

I. Find the word which the underlined part is pronounced differently from the others. (1.5ps)

1. a. full b. summer c. sunny d. sunday

2. a. hot b. not c. come d. on

3. a. my b. twenty c. thirty d. easy

4. a. about b. country c. south d. mouth

5. a. heavy b. leave c. head d. ready

6. a. books b. cats c. rulers d. parks

II. Choose the correct answer. (2.5ps)

1. Hoang likes __________ coffee in the morning.

A. drink B. drinking C. drinks D. to drink

2. Lan always __________ her homework.

A. does B. goes C. makes D. doing

3. How __________ oranges do you need?

A. often B. much C. long D. many

4. You should __________ water.

A. save B. saves C. saving D. to save

5. __________ is she going to stay? – For four days.

A. What B. How long C. Where D. When

6. He is traveling to Ha Noi __________ bus.

A. in B. at C. from D. by

7. Which is the __________ river in Vietnam?

A. long B. longer C. longest D. the long

8. Nam is __________ TV now.

A. watching B. watch C. watchs D. to watch

9. Why don't we __________ Huong Pagoda?

A. going B. to go C. go to D. goes

10. Mai is __________ than Huong.

A. happy B. happier C. happiest D. more happy

III. Give the correct form of the verbs in brackets. (2ps)

1. They (play)................................... in the yard now.

2. Lan's brother (listen)................................... to music every morning.

3. We shouldn't (throw)................................... trash on our street.

4. The students (see)................................... Ngoc Son Temple next Sunday.

IV. Read the passage below then answer the questions. (2ps)

Hung and Long are going on vacation this summer. First, they are going to visit Ha Long Bay for 2 days. They are going to stay with their uncle and aunt there. Next, they are going to visit their friends in Ha Noi for 3 days. They are going to visit Hoan Kiem Lake and Ho Chi Minh museum. Then they are going to visit Hue for 4 days. They are going to see the Citadel. After that, they are going to stay at a friend's house in Nha Trang for 3 days. Finally, they are going to visit Long's grandparents in Ho Chi Minh City for a week.

1. Are Hung and Long going on vacation this summer?

.................................................................................................

2. Where are they going to visit first?

.................................................................................................

3. What are they going to do in Hue?

.................................................................................................

4. How long are they going to stay in Ho Chi Minh City?

.................................................................................................

V. Complete the second sentences. (2ps)

1. Let's eat some rice.

-> What about.........................................................................

2. My school has 21 classrooms.

-> There...............................................................................

3. Hoang is 1.75 meters tall. Minh is 1.65 meters tall.

-> Minh is............................................................................

4. Jane goes to school on foot.

-> Jane..................................................................................

⇔ Xem thêm đề thi Tiếng Anh 6 học kì 2 có file nghe khác: Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Tiếng Anh có file nghe năm học 2018 - 2019

ĐÁP ÁN

I. 1. a 2. c 3. a 4. b 5.

II. 1. B 2. A 3. D 4. A 5. B 6. D 7. C 8. A 9. C 10. B

III. 1. are playing 2. listens 3. throw 4. will see

IV. 1. Yes, they are.

2. They are going to visit Ha Long bay.

3. They are going to see the Citadel

4. They are going to stay in Ho Chi Minh city for a week.

V. 1. What about eating some rice?

2. There are 21 classrooms in my school.

3. Minh is not as/ so tall as Hoang. / Minh is shorter than Hoang,

4. Jane walks to school.

Tải trọn bộ nội dung đề thi và đáp án tại đây: Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 trường THCS Phương Trung, Hà Nội. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 6 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
3 3.202
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm