Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 phòng GD&ĐT Giao Thủy năm 2018 - 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
HUYỆN GIAO THỦY
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2018-2019
MÔN TOÁN LỚP 6
(Thời gian m bài 120 phút, không kể thời gian giao đề)
Bài 1: (6 điểm)
1. Tính tổng A = 1.2 + 2.3 + 3.4 +. . . + 98. 99
2. Cho biểu thức B =
2 2 2 2
1 1 1 1
...
5 6 7 100
Chứng tỏ rằng:
6
1
< B <
4
1
Bài 2: (2 điểm) Tìm số nguyên x biết:
0...0012.2.2
21
xxx
: 5
18
Bài 3 : ( 6 điểm).
1. Cho
abc
-
deg
7 . Chứng minh rằng
7.
2. Tìm số nguyên x, y sao cho: =
Bài 4 ( 4 điểm)
Cho n đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau, không
ba đường thẳng nào đồng quy. Biết rằng s giao điểm của các đường thẳng đó 780. Tính
n ?
Bài 5:( 2 điểm) Tìm các chữ số a, b sao cho:
a b = 4
157 ba
3
18 chữ số
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC SINH GIỎI M HỌC 2018-2019
MÔN TOÁN LỚP 6
Bµi 1: ( 6 ®iÓm)
1. TÝnh tæng A= 1.2 + 2.3 + 3.4 +. . . + 98. 99
2,5 ®iÓm
3.A= 1.2.3 + 2.3.3 + 3.4.3 + . . . + 98.99.3
0,75®iÓm
= 1.2.3 + 2.3 (4 - 1) + 3.4.( 5 - 2) +. . . + 98.99.( 100 - 97)
0,75®iÓm
= 1.2.3 + 2.3.4 - 1.2.3 + 3.4.5 - 2.3.4 + . . . + 98.99.100 - 97.98.99
= 1.2.3 -1.2.3 + 2.3.4 - 2.3.4 + 3.4.5- . . . - 97.98.99 + 98.99.100
= 98.99.100
0,5 ®iÓm
A = 98.99.100: 3 = 970200: 3 =323400
0,5 ®iÓm
2. Cho biểu thức B =
2 2 2 2
1 1 1 1
...
5 6 7 100
Chứng tỏ rằng:
6
1
< B <
4
1
3,5 ®iÓm
Ta
2
5
1
<
5.4
1
2
6
1
<
6.5
1
2
7
1
<
7.6
1
2
100
1
<
100.99
1
B <
5.4
1
+
6.5
1
+
7.6
1
++
100.99
1
B <
100
1
99
1
...
7
1
6
1
6
1
5
1
5
1
4
1
B <
100
1
4
1
<
4
1
(1)
0,5 ®iÓm
0,5 ®iÓm
0,5 ®iÓm
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Ta
2
5
1
>
6.5
1
2
6
1
>
7.6
1
2
7
1
>
8.7
1
2
100
1
>
101.100
1
B >
6.5
1
+
7.6
1
+
8.7
1
+ +
101.100
1
B >
101
1
100
1
...
8
1
7
1
7
1
6
1
6
1
5
1
B >
101
1
5
1
=
505
96
>
576
96
=
6
1
B >
6
1
(2)
0,5 ®iÓm
0,5 ®iÓm
0,5 ®iÓm
(1) (2)
6
1
<
2 2 2 2
1 1 1 1
...
5 6 7 100
<
4
1
0,5 ®iÓm
Bµi 2: ( 2 ®iÓm) T×m s nguyªn x biÕt
0...0012.2.2
21
xxx
: 5
18
= 10
18
: 5
18
1 ®iÓm
2
33 x
= 2
18
0,5 ®iÓm
3x+3 =18
x
= 5
0,5 ®iÓm
Bài 3 :
( 6 ®iÓm)
1, Cho
abc
-
deg
7 . Chøng minh r»ng
degabc
7
3 ®iÓm
Ta
degabc
= 1000.
abc
+
deg
0,5 ®iÓm
= (1001-1).
abc
+
deg
= 1001.
abc
-
abc
+
deg
= 1001
abc
- (
abc
-
deg
)
1 ®iÓm
1001
abc
= 7.143
abc
7.143
abc
7 (1)
0,5 ®iÓm
18 ch÷

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 phòng GD&ĐT Giao Thủy năm 2018 - 2019 có đáp án chi tiết tham khảo dành cho các bạn học sinh và thầy cô nghiên cứu, học tập tốt môn Toán lớp 6 cũng như luyện tập và làm quen với nhiều đề học sinh giỏi hơn nhằm chuẩn bị tốt nhất cho các kì thi sắp diễn ra. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 bao gồm 5 câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các em học sinh nắm được các kiến thức môn Toán, chuẩn bị cho các kì thi học sinh giỏi trong năm học đạt hiệu quả cao.

Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 6 các năm

Đánh giá bài viết
51 10.697
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 6 Xem thêm