Giáo dục quốc phòng

Giáo án và bài trắc nghiệm giáo dục quốc phòng sẽ giúp các bạn học môn Giáo dục quốc phòng tốt hơn, chuẩn bị tốt nhất trước khi thi trắc nghiệm GDQP hay viết bài thu hoạch, bài tiểu luận giáo dục QP.

Tài liệu Giáo Dục Quốc Phòng:

Học phần 1: Một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự

Bài 1: Đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn học.

Bài 2: Một số quan điểm của chủ nghĩa Mac - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến tranh quân đội và bảo vệ tổ quốc.

Bài 3: Xây dụng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh bảo vệ vứng chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài 4: Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài 5: Xây dụng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh để bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài 6: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường cũng cố quốc phòng an ninh.

Bài 7: Nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Học phần 2: Một số nội dung cơ bản về công tác an ninh - quốc phòng

Bài 8: Phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo lực lật đổ của các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bài 9: Phòng chống địch tiến công hỏa lực bằng vũ khí công nghệ cao.

Bài 10: Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng.

Bài 11: Xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia.

Bài 12: Một số nội dung cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam.

Bài 13: Những vấn đề cơ bản về an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Bài 14: Xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Bài 15: Những vấn đề cơ bản về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trắc nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng

Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 1
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 2
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 3
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 4
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 5
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 6
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 7
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 8
Câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục quốc phòng - Phần 10
Đánh giá bài viết
44 87.293
Sắp xếp theo
    Kinh tế - Xã hội Xem thêm